دوره و شماره: دوره 11، شماره 42، شهریور 1399 

ترویجی

فنّاوری نانو عرصه ای نوین در صنعت بسته بندی مواد غذایی

صفحه 6-19

مهسا اسمعیل رمجی؛ صبا صباغ پور لنگرودی