دوره و شماره: دوره 11، شماره 42، تابستان 1399 

ترویجی

1. فنّاوری نانو عرصه ای نوین در صنعت بسته بندی مواد غذایی

صفحه 6-19

مهسا اسمعیل رمجی؛ صبا صباغ پور لنگرودی


6. مدیریت پسماندهای پلاستیکی مواد بسته بندی با استفاده از فوتوکاتالیست ها

صفحه 68-79

معصومه محمدی الموتی؛ ایمان شهابی قهفرخی؛ مریم شاطریان