دوره و شماره: دوره 11، شماره 43، آذر 1399، صفحه 6-90 

مقاله پژوهشی

کاهش COD پساب صنایع بازیافت کاغذ با استفاده از روش الکترو فنتون

صفحه 6-17

کامشن کاوسی؛ شادمان پورموسی؛ احمد جهان لتیباری


ترویجی

مروری بر روش های افزایش ماندگاری و استفاده از سیستم های نوین بسته بندی در قارچ دکمه ای

صفحه 50-63

سجاد خادم؛ مهسا خلیلی؛ ایمان شهابی قهفرخی؛ فرامرز دوبختی؛ هادی الماسی