دوره و شماره: دوره 11، شماره 44، اسفند 1399، صفحه 4-90 
مروری بر فوم های زیست تخریب پذیر مبتنی بر نشاسته و روش های اصلاح آن

صفحه 44-53

معصومه محمدی الموتی؛ ایمان شهابی قهفرخی؛ حدیثه امین