بررسی تأثیر فرایندهای مدیریت دانش بر عملکرد عملیاتی با میانجی گری نوآوری در فرایند تولید و بسته بندی محصول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی طلوع مهر، قم.ایران

2 گروه مدیریت، واحد فراهان، دانشگاه آزاد اسلامی، فراهان، ایران

3 کارشناس ارشد ، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، فراهان، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر فرایندهای مدیریت دانش بر عملکرد عملیاتی با میانجی ­گری نوآوری در فرایند تولید و بسته­بندی محصول بوده است. جامعه‌ آماری پژوهش شامل: مدیران و کارشناسان شرکت ­های شهرک صنعتی فراهان استان مرکزی بوده که مجموعاً 300 نفر می ­باشند. به منظور گردآوری داده ­های پژوهش از پرسشنامه استفاده شده است. جهت تعیین پایایی پرسشنامه، از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است که مقدار آن برای متغیر مدیریت دانش(880/0)، نوآوری در بسته ­بندی محصول(781/0)، نوآوری در فرایند تولید(815/0) و عملکرد عملیاتی (767/0) به دست آمد. در این پژوهش، تجزیه و تحلیل داده­ها از طریق تحلیل مسیر و مدل معادلات ساختاری و با استفاده از نرم­افزار لیزرل انجام شده است. نتایج حاکی از آن بوده است که فرایندهای مدیریت دانش، دارای تأثیر مثبت بر نوآوری در بسته بندی محصول نوآوری در فرایند تولید و عملکرد عملیاتی است و نوآوری در بسته ­بندی محصول و نوآوری در فرایند تولید دارای تأثیر مثبت بر عملکرد عملیاتی می­ باشند. بنابراین در محیط پویا و رقابتی امروز، مدیران می ­توانند با مدیریت مستقیم فرایندهای دانش برای پشتیبانی و سرعت بخشیدن به سطوح نوآوری جهت افزایش سطح عملکرد عملیاتی شرکت های خود کوشا باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Knowledge Management Processes on Operational Performance Mediated by Innovation in the Production Process and Product Packaging

نویسندگان [English]

  • hamideh abbasi 1
  • Ameneh Malmir 2
  • mohammad Yousefi 3
1 Department of Management, Tolou-e- Mehr non-profit Institute of Higher Education, Qom, Iran
2 Department of Management, Farahan Branch, Islamic Azad University, Farahan, Iran
3 Department of Management, Azad University. Farhan, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of knowledge management processes on operational performance mediated by innovation in the production process and product packaging. The statistical population of the study included 300 people of managers and experts of companies in Farahan industrial town of Markazi province. In order to collect research data, the questionnaire was used. Cronbach's alpha method was used to determine the reliability of the questionnaire, the value of which was used for knowledge management (0.880), product packaging innovation (0.781), production process innovation (0.815) and operational performance (0.767) ) were obtained. In this study, data analysis was performed through path analysis and structural equations modeling using LISREL software. The results showed that knowledge management processes have a positive effect on product packaging innovation, production process innovation and operational performance, and product packaging innovation and production process innovation have a positive effect on operational performance. Therefore, in today's dynamic and competitive environment, managers can work diligently to support and accelerate innovation levels to increase the level of operational performance of their companies by directly managing knowledge processes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Operational Performance
  • Knowledge Management
  • Innovation
  • Packaging
1. محمد اسماعیل ص؛ سید وکیلی ر. (1397). «تأثیر فراموشی سازمانی بر استقرار مدیریت دانش». مطالعات مدیریت( تحول). 89: 39 -71.
2. فیض د؛ زارعی ع ؛ محسن زاده ی.(1397) . «بررسی رابطه مدیریت دانش و شکل­گیری تفکر استراتژیک با تبیین نقش میانجی سرمایه فکری در شرکت­های دانش بنیان». پژوهش ­های‌مدیریت‌راهبردی .  70 : 15-43.
3. رستگارع؛ مقصودی ط.( 1395). «بررسی تأثیر رهبری تحول آفرین بر نوآوری سازمانی با میانجی ­گری تسهیم دانش». مطالعات مدیریت(بهبود و تحول).، 80: 157-182.
4. منافی شرف آباد ق.(1397 ). تأثیر اقدامات مدیریت دانش بر اثربخشی عملکرد پروژه در سازمان های پروژه محور. نخبگان علوم سیاسی. 2 : 211-222.
5. زارعی, د, وظیفه دوست, ح, رضا میرابی, و. (1396). «شناسایی و مطالعه عوامل مؤثر بر خلاقیت در طراحی بسته ­بندی و فروش محصولات غذایی». فصلنامه علمی علوم و فنون بسته بندی 8(32): 38-49.
6. رشید علی پور ز؛ انصاری م؛, سیدجوادین ز. (1398). «بررسی تأثیر اجرای مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی (نمونه پژوهش: شرکت شیرپگاه)». فصلنامه مدیریت راهبردی دانش سازمانی 2(7)،113-151.
7. حاجی زاده پ؛ سرداری ا. (1397). «تأثیر مدیریت دانش بر بهبود عملکرد نوآورانه سازمان با تأکید بر نقش میانجی یادگیری سازمانی (مورد مطالعه: هولدینگ تولید محصولات پتروشیمی قائد بصیر».  فصلنامه مدیریت راهبردی دانش سازمانی، 1(2)،63-93.
8. بیدغی م؛ بهرامی ا؛ تمیمی م؛ اوژن ف. ( 1395). «تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی در ادارات مالیاتی استان خوزستان» . پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری . 4: 159-182.
9. طالع پسند س؛ محمدی حسینی ا. ( 1395). «آزمون مدل ساختاری فرهنگ سازمانی و فرایند مدیریت دانش با عملکرد سازمانی: نقش میانجی نوآوری سازمانی». فصلنامة نوآوری و ارزش آفرینی. 9: 101-112.
10. مهرانی, ه, صادقی, م. (1396). «بررسی تأثیر عناصر تصویری بسته بندی با تصویر ذهنی نشان تجاری در مشتریان یکی از شرکت های فرآورده های لبنی شهر گرگان». فصلنامه علمی علوم و فنون بسته بندی.8(32): 18-37.
11. Dahiyat, S.E. (2015), “An integrated model of knowledge acquisition and innovation: examining the mediation effects of knowledge integration and knowledge application”, International Journal of Learning and Change,8( 2),101–135.
12. Liu, P. Chen, W. and Tsai, C. (2004), “An empirical study on the correlation between knowledge management capability and competitiveness in Taiwan’s industries”, Technovation, 24(12), 971-7.
13. Tseng, S. and Lee, P. (2014), “The effect of knowledge management capability and dynamic capability on organizational performance”, Journal of Enterprise Information Management, 27 (2),158-179.
14. Lee, Y. and Lee, S. (2007), “Capability, processes, and performance of knowledge management: A structural approach”, Human Factors and Ergonomics in Manufacturing,17(1),21- 41.
15. Pérez-López, S. Peón, J. and Vázquez-Ordás, C. (2012), “Information Technology as an Enabler of Knowledge Management: An Empirical Analysis”, Annals of Information Systems, Department of Business Administration, University of Oviedo, Oviedo, Spain.
16. de Zubielqui, G. C., Lindsay, N., Lindsay, W., & Jones, J. (2019). “Knowledge quality, innovation and firm performance: A study of knowledge transfer in SMEs”, Small Business Economics, 53(1), 145–164.
17. Wang,L.Li,S.You,Z.(2020), “The Journal of High Technology Management Research The effects of knowledge transfer on innovation capability: A moderated mediation model of absorptive capability and network reliance”, The Journal of High Technology Management Research 31(1):1-13.
18. Martínez F. J., Díaz-García C., & González-Moreno A. (2014). “Environmental orientation as a determinant of innovation performance in Young SMEs”, International Journal of Environmental Research, 8, 635-642.
19. Darroch, J. and McNaughton, R. (2002), “Examining the link between knowledge management practices and types of innovation”, Journal of intellectual Capital, 3 ( 3), 210-222.
20. Dahiyat, S.E. and Al-Zu’bi, Z.M.F. (2012), “The role of knowledge acquisition in facilitating customer involvement in product development: examining the mediation effect of absorptive capacity”, International Journal of Learning and Change, 6( 3/4), 171–206.
21. Pauleen, D. Wu, L. and Dexter, S. (2007), “Exploring the relationship between national and organizational culture, and knowledge management: Cross-cultural perspectives on knowledge management”, Libraries Unlimited, Westport, CT.
22. Kör, B. and Maden, C. (2013), “The Relationship between Knowledge Management and Innovation in Turkish Service and High-Tech Firms”, International Journal of Business and Social Science, 4(4),293-304.
23. Slavković, M. and Babić, V. (2013), “Knowledge management, Innovativeness, and Organizational Performance: Evidence from Serbia”, Economic Annals, 58(199), 85-107.
24. López-Nicolás, C. and L. Mero˜no-Cerdán, Á. (2011), “Strategic knowledge management, innovation and performance”, International Journal of Information Management, 31(6), 502- 509.
25. Abdallah, A. and Phan, C. A. (2007), “The relationship between just-in-time production and human resource management, and their impact on competitive performance”, Yokohama Business Review, 28 (2), 27-57.
26. Hassan, M. Shaukat, S. Nawaz, M. and Naz, S. (2013), “Effects of Innovation Types on Firm Performance: an Empirical Study on Pakistan’s Manufacturing Sector”, Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences, 7(2),243 – 262.
27. Damanpour, F. (1991), “Organizational innovation: A meta-analysis of effects of determinants and moderators”, Academy of Management Journal, 34(3), 555-590.
28. Tidd, J. and Bessant, J. (2011), “Managing Innovation, Integrating Technological”, Market and Organizational Change, 4th ed., Wiley, Chichester.
29. Chang, Y. Linton, J. and Chen, M. (2012), “Service regime: an empirical analysis of innovation patterns in service firms”, Technological Forecasting and Social Change, 79(10), 1569-1582.
30. Polder, M. Leeuwen, G. Mohnen, P. and Raymond, W. (2010), “Product, process and organizational innovation: drivers, complementarity and productivity effects”, UNU-MERIT,Maastricht Economic and Social Research and Training Centre on Innovation and Technology, pp,1-46.
31. Gunday, G. Ulusoy, G. Kilic, K. and Alpkan, L. (2011), “Effects of innovation types on firm performance”, Int. J. Production Economics,133 (9), 662-676.
32. Tan, K. Kannan, V. and Narasimhan, R. (2007), “The impact of operations capability on firm performance”, International Journal of Production Research,45(21), 5135-5156.
33. Manikas, I. and Terry, L. (2010), “A case study assessment of the operational performance of a multiple fresh produce distribution centre in the UK”, British Food Journal,112(6), 653 – 667.
34. Flynn, B. Huo, B. and Zhao, X. (2010), “The impact of supply chain integration on performance: A contingency and configuration approach”, Journal of Operations Management, 28(1), 58–71.
35. Ketokivi, M. and Schroeder, R. (2003), “Manufacturing practices, strategic fit and performance a routine-based view”, International Journal of Operations and Production Management,24(2), 171-191.
36. Celtekligil,K & Adiguzel,Z.(2019), “Evaluation of Data Sharing in Production Firms and Innovation Orientation in The Effect of Management Capability on Operational Performance”, Procedia Computer Science.158 ,781-789.
37. Byukusenge, E.; Munene, J. C. (2017). “Knowledge management and business performance: Does innovation matter? ”, Cogent Business & Management , 4,1368434.
38. Bas, C. Mothe, C. and Nguyen-Thi, T. (2015), “The differentiated impacts of organizational innovation practices on technological innovation persistence”, European Journal of Innovation Management,(18(1),110 – 127.
39. Donate M. J., & de Pablo J. D. S. (2015). “The role of knowledge-oriented leadership in knowledge management practices and innovation”,  Journal of Business Research, 68, 360-370.
40. Mazdeh, M. and Hesamamiri, R. (2014), “Knowledge management reliability and its impact on organizational performance”, Program: electronic library and information systems,48(2),102 – 126.
41. Al-Sa’di A. F., Abdallah A. B., & Dahiyat S. E.(2017). “The mediating role of product and process innovations on the relationship between knowledge management and operational performance in manufacturing companies in Jordan”, Business Process Management Journal, 23,349-376.
42. Le Bas .,C.Mothe, C .,Nguyen-Thi ,T U. (2015). “The differentiated impacts of organizational innovation practices on technologicalinnovation persistence”, European Journal of Innovation Management, 18,110-127.
43. Chen, C. and Huang, J. (2009), “Strategic human resource practices and innovation Performance The mediating role of knowledge management capacity”, Journal of Business Research, 62(1),104-114.
44. Ruiz-Jiménez, J. and Fuentes-Fuentes, N. (2013), “Knowledge combination, innovation, organizational performance in technology firms”, Industrial Management and Data Systems,113(4), 523 – 540.
45. Mafabi, S. Munene, J. and Ntayi, J. (2012), “Knowledge management and organizational resilience”, Journal of Strategy and Management, 5(1),57 – 80.
46. Chang, T. and Chuang, S. (2011), “Performance implications of knowledge management processes: Examining the roles of infrastructure capability and business strategy”, Expert Systems with Applications, 38( 5), 6170-6178.
47. Anderson, K. (2009), “Organizational capabilities as predictors of effective knowledge management: An empirical examination”, Unpublished doctoral dissertation, Southeastern University, US.
48. Abdallah A. B., PhanA. C., & Matsui Y.( 2016). “Investigating the effects of managerial and technological innovations on operational performance and customer satisfaction of manufacturing companies”, International Journal of Business Innovation and Research, 3 ,153-183.
49. Kafetzopoulos, D. and Psomas, E. (2015), “The impact of innovation capability on the performance of manufacturing companies”, Journal of Manufacturing Technology Management,26(1),104 – 130.