مروری بر انواع بسته بندی های فعال، مکانیسم و کاربرد هر یک در صنعت غذا

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی فنّاوری موادغذایی، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان

2 استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه

3 دانشجوی دکتری تخصصی فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل

چکیده

فنّاوری­ های جدید بسته بندی موادغذایی در پاسخ به تقاضای مصرف­کنندگان یا روند تولیدات صنعتی به سمت محصولات غذایی با نگهداره های کم­تر، تازه، خوشمزه و مناسب با ماندگاری طولانی و کیفیت کنترل شده در حال توسعه هستند. به علاوه، تغییرات در شیوه­های خرده ­فروشی (جهانی شدن بازار منجر به توزیع طولانی ­تر مواد غذایی)، یا شیوه زندگی مصرف­کنندگان (صرف زمان کم­تر برای خرید مواد غذایی تازه در بازار و پخت و پز)، چالش های اساسی موجود در صنعت بسته ­بندی موادغذایی بوده و به عنوان نیروهای محرکه در توسعه مفاهیم بسته ­بندی جدید و بهبود یافته هستند که ضمن حفظ ماندگاری، بر ایمنی و کیفیت مواد غذایی نظارت انجام می ­نمایند. بسته ­بندی سنتی موادغذایی برای حفاظت مکانیکی موادغذایی غیرجامد و محافظت از غذا در برابر تأثیر عوامل بیرونی مانند میکروارگانیسم ها، اکسیژن، بی­بو شدن، نور و غیره عمل می ­کند و به این روش، راحتی در استفاده از مواد غذایی و حفظ کیفیت مواد غذایی برای یک دوره زمانی طولانی را تضمین می نماید. هدف اصلی ایمنی مواد سنتی در تماس با غذاها این است که تا حد ممکن بی­اثر باشد، یعنی حداقل برهم­کنش بین ماده­ غذایی و بسته ­بندی وجود داشته باشد. در دهه های گذشته یکی از ابتکاری ترین تحولات در زمینه بسته ­بندی موادغذایی، بسته بندی فعال می ­باشد که براساس برهم­کنش عمدی و حساب شده با غذا یا محیط موادغذایی است. هدف از "بسته ­بندی فعال" افزایش عمر نگهداری موادغذایی و حفظ یا حتّی بهبود کیفیت آن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review of Different Types of Active Packages, Mechanism and their Application in Food Industry

نویسندگان [English]

  • Sona Dodangeh 1
  • Saber Amiri 2
  • Laya Rezazad Bari 3
1 PhD student of Food Science and Technology, Faculty of Agriculture, Isfahan University of Technology, Isfahan
2 Assistant professor, Department of Food Science and Technology, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Urmia University, Urmia
3 PhD Student of Physiology and Breeding of Fruit Trees, Department of Horticulture, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Mohaghegh Ardebili University, Ardabil
چکیده [English]

New food packaging technologies are developing as a response to consumer demands or industrial production trends towards mildly preserved, fresh, tasty, and convenient food products with prolonged shelf-life and controlled quality. In addition, changes in retailing practice (such as market globalization resulting in a longer distribution of food), or consumers way of life (resulting in less time spent shopping fresh food at the market and cooking), present major challenges to the food packaging industry and act as driving forces for the development of new and improved packaging concepts that extend shelf-life while maintaining and monitoring food safety and quality. Traditional food packaging is meant for mechanical support of otherwise non-solid food, and protecting food from external influences, like microorganisms, oxygen, off-odors, light, etc. and, by doing so, guaranteeing convenience in food handling and preserving the food quality for an extended time period. The key safety objective for these traditional materials in contact with foods is to be as inert as possible, i.e., there should be a minimum of interaction between food and packaging. In the past decades, however, one of the most innovative developments in the area of food packaging is the active packaging, based on deliberate interactions with the food or the food environment. The purpose of the 'active packaging' is an extension of the shelf-life of the food and the maintenance or even improvement of its quality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shelf-Life
  • Retailing
  • Active Packaging
1.Vermeiren, L., Devlieghere, F., van Beest, M., de Kruijf, N., & Debevere, J. (1999). “Developments in the active packaging of foods,” Trends in food science & technology, 10(3), 77-86.##
2. Yam, K. L., Takhistov, P. T., & Miltz, J. (2005). “Intelligent packaging: concepts and applications,” Journal of food science, 70(1), R1-R10.##
3. Ahvenainen, R. (2003). “Active and intelligent packaging: an introduction,” In Novel food packaging techniques (pp. 5-21). Woodhead Publishing.‏##
4. Yam, K. L., Takhistov, P. T., & Miltz, J. (2005). “Intelligent packaging: concepts and applications,” Journal of food science, 70(1), R1-R10and Postharvest Research, 3(9), 122-132.#3
5. Tewari, G., Jayas, D. S., Jeremiah, L. E., & Holley, R. A. (2002). “Absorption kinetics of oxygen scavengers,” International journal of food science & technology, 37(2), 209-217.##
6. Brody, A. L., Strupinsky, E. P., & Kline, L. R. (2001). “Active packaging for food applications,” CRC press.##
7. Charles, F., Sanchez, J., & Gontard, N. (2006). “Absorption kinetics of oxygen and carbon dioxide scavengers as part of active modified atmosphere packaging,” Journal of food Engineering, 72(1), 1-7.‏##
8. Ha, J. U., Kim, Y. M., & Lee, D. S. (2001). “Multilayered antimicrobial polyethylene films applied to the packaging of ground beef,” Packaging Technology and Science: An International Journal, 14(2), 55-62.‏##
9. Ozdemir, M., & Floros, J. D. (2004). “Active food packaging technologies,” Critical reviews in food science and nutrition, 44(3), 185-193.‏##
10. Zhu, Z., Zhang, Y., Zhang, Y., Shang, Y., Zhang, X., & Wen, Y. (2019). “Preparation of PAN@ TiO2 nanofibers for fruit packaging materials with efficient photocatalytic degradation of ethylene,” Materials, 12(6), 896.‏##
11. Singh, S., Lee, M., Gaikwad, K. K., & Lee, Y. S. (2018). “Antibacterial and amine scavenging properties of silver–silica composite for post-harvest storage of fresh fish,” Food and Bioproducts Processing, 107, 61-69.‏##
12. Gaikwad, K. K., Singh, S., & Lee, Y. S. (2017). “A new pyrogallol coated oxygen scavenging film and their effect on oxidative stability of soybean oil under different storage conditions,” Food science and biotechnology, 26(6), 1535-1543.‏##
13. Singh, S., ho Lee, M., Shin, Y., & Lee, Y. S. (2016). “Antimicrobial seafood packaging: a review,” Journal of food science and technology, 53(6), 2505-2518.‏##
14. Dainelli, D., Gontard, N., Spyropoulos, D., Zondervan-van den Beuken, E., & Tobback, P. (2008). “Active and intelligent food packaging: legal aspects and safety concerns,” Trends in Food Science & Technology, 19, S103-S112.‏##
15. Mujtaba, A., Masud, T., Butt, S. J., Qazalbash, M. A., Fareed, W., & Shahid, A. (2014). “Potential role of calcium chloride, potassium permanganate and boric acid on quality maintenance of tomato cv. Rio grandi at ambient temperature,” Int J Biosci, 5(9), 9-20.‏##
16. Brody, A. L., Strupinsky, E. P., & Kline, L. R. (2001). “Active packaging for food applications,”CRC press.‏##
17. Galić, K., Ćurić, D., & Gabrić, D. (2009). “Shelf life of packaged bakery goods—A review,” Critical reviews in food science and nutrition, 49(5), 405-426.‏##
18. Nielsen, P. V., & Rios, R. (2000). “Inhibition of fungal growth on bread by volatile components from spices and herbs, and the possible application in active packaging, with special emphasis on mustard essential oil,” International journal of food microbiology, 60(2-3), 219-229.‏##
19. Del Nobile, M. A., Martoriello, T., Cavella, S., Giudici, P., & Masi, P. (2003). “Shelf life extension of durum wheat bread,” Italian journal of food science, 15(3), 383-394.‏##
20. Rodriguez, M., Medina, L. M., & Jordano, R. (2000). “Effect of modified atmosphere packaging on the shelf life of sliced wheat flour bread,” Food/Nahrung, 44(4), 247-252.‏##
21. Fernandez, U., Vodovotz, Y., Courtney, P., & Pascall, M. A. (2006). “Extended shelf life of soy bread using modified atmosphere packaging,” Journal of food protection, 69(3), 693-698.‏##
22. Berenzon, S., & Saguy, I. S. (1998). “Oxygen absorbers for extension of crackers shelf-life,” LWT-food science and technology, 31(1), 1-5.‏##
23. Salminen, A., Latva‐Kala, K., Randell, K., Hurme, E., Linko, P., & Ahvenainen, R. (1996). “The effect of ethanol and oxygen absorption on the shelflife of packed sliced rye bread,” Packaging technology and science, 9(1), 29-42.‏##
24. Almenar, E., Catala, R., Hernandez-Muñoz, P., & Gavara, R. (2009). “Optimization of an active package for wild strawberries based on the release of 2-nonanone,” LWT-Food Science and Technology, 42(2), 587-593.‏##
25. Skandamis, P. N., & Nychas, G. J. E. (2002). “Preservation of fresh meat with active and modified atmosphere packaging conditions,” International journal of food microbiology, 79(1-2), 35-45.‏##
26. Han, J. H. (2003). “Antimicrobial food packaging,” Novel food packaging techniques, 8, 50-70.‏##
27. Quintavalla, S., & Vicini, L. (2002). “Antimicrobial food packaging in meat industry,” Meat science, 62(3), 373-380.‏##
28. Gómez-Estaca, J., López-de-Dicastillo, C., Hernández-Muñoz, P., Catalá, R., & Gavara, R. (2014). “Advances in antioxidant active food packaging,” Trends in Food Science & Technology, 35(1), 42-51.‏#3
29. Montero-Prado, P., Rodriguez-Lafuente, A., & Nerin, C. (2011). “Active label-based packaging to extend the shelf-life of “Calanda” peach fruit: Changes in fruit quality and enzymatic activity,” Postharvest Biology and Technology, 60(3), 211-219.‏##
30. Lopez-de-Dicastillo, C., Alonso, J. M., Catala, R., Gavara, R., & Hernández-Muñoz, P. (2010). “Improving the antioxidant protection of packaged food by incorporating natural flavonoids into ethylene− vinyl alcohol copolymer (EVOH) films,” Journal of agricultural and food chemistry, 58(20), 10958-10964.‏##
31. Nerin, C., Tovar, L., & Salafranca, J. (2008). “Behaviour of a new antioxidant active film versus oxidizable model compounds,” Journal of food Engineering, 84(2), 313-320.‏##
32. Domínguez, R., Barba, F. J., Gómez, B., Putnik, P., Kovačević, D. B., Pateiro, M., ... & Lorenzo, J. M. (2018). “Active packaging films with natural antioxidants to be used in meat industry: A review,” Food Research International, 113, 93-101.‏##