گرایشات نوین در زمینه بسته‌بندی گوشت و فرآورده‌های گوشتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی،واحد صفادشت، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

 بسته‌بندی یکی از مهمترین جنبه‌های فناوری بوده و در تولیدات غذایی بسیار حائز اهمیت است. هدف آن حفظ مواد غذایی در مقابل عوامل محیطی و جلوگیری از فساد محصول غذایی، تضمین استانداردهای مربوطه و حفظ خواص و ویژگی محصولات تا حد امکان می‌باشد. در این مقاله به انواع بسته‌بندی‌های رایج و نوین در صنعت گوشت،‌ ارزیابی ویژگی‌های مواد و جنبه‌ میکروبی آن می‌پردازیم. گوشت محیطی مغذی با شرایط مناسب برای رشد میکروارگانیسم‌ها است که طول عمر آن را محدود می‌کند و امکان ایجاد تغییر در مواد مغذی و ویژگی‌های ظاهری طی زمان نگهداری به‌دلیل فعالیت میکروبی و ایجاد تغییرات شیمیایی و فیزیکی از جمله ایجاد بوی نامطبوع، طعم ناخوشایند، تغییر رنگ و خراب شدن را دارد. استفاده از روش‌های بسته‌بندی کارآمد و نوین با تغییر در اتمسفر یا شبکه بسته‌بندی یا افزودن ترکیبات رهاکننده یا جاذب در بسته‌بندی از روش‌های موثر هستند. بهره‌گیری از بسته‌بندی هوشمند نیز جهت برقراری تعامل با مصرف‌کننده امکان بهره‌مندی از محصول با کیفیت مناسب را فراهم می‌آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Novel Trends in the Packaging of Meat and Meat Products

نویسنده [English]

 • samira pourhamzeh
Master Student,, Department of Food Science and Technology, Safadasht Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Packaging is one of the most important technological aspects in food production. It is a technological intervention to protect food products against various factors which provoke product deterioration, in order to preserve the product quality and guarantee the observation of relevant standards. This paper aims at the evaluation of the properties of packaging that are currently used in the meat industry and their advantages and disadvantages. Packaging is a coordinated system, which prepares the products for transportation, distribution, storage, marketing and consumption. Although packaging serves different purposes, the common purpose is to guarantee high standards and safety as long as possible. Meat is a dynamic biosystem with an appropriate condition for microbial growth, and microbial spoilage limits its shelf-life and deteriorates its nutritional, physical or chemical food properties during storage, causing off-odor, off-flavor, discoloration, gas, and slime. With the recent innovative developments in food packaging, the novel packaging can prolong shelf life and preserve the quality and  safety of meat and its related products. Novel methods obtain their efficiency by changing the atmosphere or matrix of the closure, or adding some releasing/absorbing compounds in the closure of the product pack. Intelligent packaging delivers the desired quality experience to the consumers by providing the opportunity to interact with the product.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Novel Packaging
 • Meat
 • Meat Products
 • Janjarasskul and J.  M. Krochta, “Edible Packaging Materials,” Annu. Rev. Food Sci. Technol, vol. 1,
  pp. 415– 448,   2010.##
 • T. Cenci-Goga, M. Karama, C. Hadjichralambous,
  P. Sechi, and L. Grispoldi, “Is EU regulation on the use of antioxidants in meat preparation and in meat products still cutting edge,” Eur. Food  Res. Technol,  pp. 661– 668, 2020.##
 • W. McMillin, “Advancements in meat packaging,” Meat Sci., vol.  132, pp. 153 – 162.##
 • FAO “Global Food Losses and Food Waste–Extent,” Causes and Prevention; FAO: Rome, Italy,##
 • Place   and   A. Meybeck, “Food security and Sustainable Resource Use — What  are the Resource Challenges to Food Security? In Proceedings of the Food Security Futures: Research Priorities for the 21st Century,” Dublin,
   Ireland, pp. 11–12.##
 • Rossi, A. Serio, C. Chaves - López, F. Anniballi,
  B. Auricchio, E. Go_redoGoga, F. Lista, S. Fillo,
  and A.  Paparella, “Biofilm formation, pigment production and motility in Pseudomonas spp. isolated from the dairy industry,” Food Control, no. 86, pp. 241–248, 2018.##
 • A. Russell, “Sustainable packaging— An overview,”
  Food Addit. Contam. Part A, no. 31, pp. 396 – 401.##
 • G. Sullivan, “Sensory and quality properties of packaged fresh and processed meats,” Advances in meat, poultry and seafood packaging, Wood head Publishing Limited,
  pp. 86 –111, 2012.##
 • Umaraw   and   A.  K.  Verma, “Comprehensive review on application of edible film on meat and meat products:
  An   co-friendly approach,”   Crit. Rev. Food Sci. Nutr.,
   no. 57, pp. 1270 – 1279, 2017.##
 • H. Salueña, C. Sáenz, J. M. D. Rubial, and C. A. Odriozola, “CIELAB color paths during meat shelf life,” Meat   Sci., no. 157, pp. 107 - 889, 2019.##
 • H. Dar, “Novel Technological Interventions in Meat Packaging: a Review,” Annals.  Food   Science Technology,   vol. 19, no. 3, 2018.##
 • Rossi, C. Chaves-López, A. Serio, E. Go_redo, B. T. C, Goga, and A. m. Paparella, “Influence of incubation
  conditions on biofilm formation by Pseudomonas fluorescens isolated from dairy products and dairy manufacturing plants,” vol. 5, pp. 5793, 2016.##
 • A. Principato, S. Cascone, B. T. C   Goga, I. Moretta,
  S. Principato, and T. M.  Alistag, “a new coating agent for aging cheese and hams,” Ital. J. Food Saf, vol. 7, pp. 76 –78.##
 • Quintavalla, and L. Vicini, “Antimicrobial food packaging in meat industry,” Meat Sci., vol. 62, pp. 373 – 380, 2002.##