ایمنی غذایی با تمرکز برمهاجرت از بسته بندی های پلاستیکی

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 استاد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

بسته‌بندی مواد غذایی به‌منظور ایمنی محصولات غذایی و حمل‌ونقل آسان با جلوگیری از آلودگی شیمیایی و افزایش عمر مفید که راحتی را برای مصرف‌کنندگان فراهم می‌کند، عمل می‌کند. برای بسته‌بندی مواد غذایی از انواع مواد مختلف از جمله پلاستیک، شیشه، فلزات و کاغذ و کامپوزیت آن‌ها استفاده می‌شود. با این حال، با توجه به افزایش آگاهی مصرف‌کنندگان و اهمیت انتقال مواد مضر از بسته‌بندی مواد به ماده غذایی نگرانی بیشتری در مورد استفاده از هر نوع ماده بسته‌بندی وجود دارد. استفاده از روش‌های مناسب که ضامن تولید، عرضه و مصرف غذای سالم در طول زنجیره غذا باشد و وجود نظام ایمن و کنترل مؤثر ماده غذایی موجب ارتقا بهداشت، سلامت و افزایش بهره‌وری اقتصادی می‌گردد. در بسته‌بندی مواد غذایی، ایمنی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. ایمنی بسته‌بندی شامل کنترل ورود ترکیبات مضر از بسته‌بندی به ماده غذایی (پدیده مهاجرت) است. برهم‌کنش بین بسته‌بندی-ماده غذایی و نفوذ ترکیبات مهاجر مانند پلاستی سایزرها، پایدارکننده‌های حرارتی، آنتی‌اکسیدان‌ها، حلال‌ها، مونومرها و الیگومرها و آلاینده­ها­ی حاصل از تجزیه مونومرها، مواد افزودنی و آلاینده‌های محیطی موجب تغییر ویژگی‌های حسی ماده غذایی می‌گردد. فاکتور­های تأثیرگذار بر مهاجرت شامل ماهیت ماده غذایی، نوع، زمان و دمای تماس، ماهیت ماده بسته‌بندی، ویژگی‌های مواد مهاجر و مقدار آن در بسته‌بندی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Food Safety with a Focus on the Migration of Plastic Packaging

نویسندگان [English]

  • Parvin Boghori 1
  • Naser Sedaghat 2
1 PhD Student, Department of Food Science and Technology, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Professor, Department of Food Science and Technology, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Food packaging works to ensure food safety and easy transportation by preventing chemical contamination and extending its shelf life, which provides convenience for consumers. Different types of materials are used for food packaging, including plastics, glass, metals and paper and their composites. However, due to the increasing awareness of consumers and the importance of transferring harmful substances from packaging to food, there is more concern about the use of any type of packaging material. The use of appropriate methods that guarantee the production, supply and consumption of healthy food throughout the food chain and the existence of a safe system and effective food control will promote hygiene, health and increase economic productivity. Safety is very important in food packaging. Packaging safety includes controlling the entry of harmful compounds from the packaging into the food (migration phenomenon). Interaction between food packaging and the infiltration of migratory compounds such as plasticizers, thermal stabilizers, antioxidants, solvents, monomers and oligomers, and contaminants resulting from the decomposition of monomers, additives, and environmental contaminants alter sensory properties. Factors affecting migration include the nature of the food, thetype, time and temperature of contact, the nature of the packaging material, the characteristics of the migrating material and its quantity in the packaging.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Food Safety
  • Types of Migration
  • Migration Mechanisms
  • Plastic Packaging
[1]  C. V. Garcia, G. H. Shin, and J. T. Kim, “Department of Food Science and Technology," SC. Elsevier Ltd, 2018.##
[2]  Y. Hu et al., “Abstract” Food Chem., p. 128625, 2020.##
[3]  C. Shin, D. Kim, J. Kim, J. Ho, and M. Song, “Migration of substances From Food Contact Plastic Materials into Foodstuff and their Implications for Human Exposure,” Food Chem. Toxicol., vol. 154, no. April, p. 112373, 2021.##
[4]  H. Samsudin, R. Auras, D. Mishra, K. Dolan, and G. Burgess, "Migration of Antioxidants From Polylactic Acid Films : a Parameter Estimation Approach and an Overview of the Current Mass Transfer Models," 2017.##
[5]  V. G. Ibarra, A. R. B. De Quirós, P. P. Losada, and R. Sendón, “Non-target analysis of Intentionally and Non Intentionally Added Substances From Plastic Packaging Materials and Their Migration into Food Simulants,” Food Packag. Shelf Life, vol. 21, no. p. 100325, 2019.##
[6]  L. Laguna, “Safety Climate and Attitude as Evaluation Measures of Organizational Safety,” vol. 29, no. 5, pp. 643–650, 1997.##
[7]  M. W. Report, “Morbidity and Mortality Weekly Report Surveillance for Foodborne-Disease Outbreaks — United States, 1998 – 2002 depar,” vol. 55, pp. 1998–2002, 2006.##
[8] USDA “Changes in Consumer Knowledge, Behavior, and Confidance Since the 1996 PR/HACCP Final Rule” http://www.fsis.usda.gov,2003.##
[9] WHO “Foodborne Disease: A Focus for Health Education,” https://www.who.int, 2000.##
[10]         D. Videira-quintela, O. Martin, and G. Montalvo, “Trends in Food Science & Technology Recent Advances in Polymer-Metallic Composites For Food Packaging Applications,” Trends Food Sci. Technol., vol. 109, pp. 230–244, 2021.##
[11]         Z. Pilevar, A. Bahrami, S. Beikzadeh, H. Hosseini, and S. M. Jafari, “AC SC,” Trends Food Sci. Technol., 2019.##
[12]         A. Schaefer, “Identification and Quantification of Migrants from Can Coatings.”##
[13]         T. Print, “Chemical Migration and Food Contact Materials,” no. December, pp. 1–4, 2006.##
[14]         M. S. Alamri et al., “Saudi Journal of Biological Sciences Food packaging’ s materials : A Food Safety Perspective,” Saudi J. Biol. Sci., vol. 28, no. 8, pp. 4490–4499, 2021.##
[15]         E. Helmroth, R. Rijk, M. Dekker, and W. Jongen, “Predictive Modelling of Migration From Packaging Materials into Food Products for Regulatory Purposes,” vol. 13, pp. 102–109, 2002.##
[16] FDA “Guidance for Industry: Preparation of Premarket Submissions for Food Contact Substances (Chemistry Recommendations),” https://www.fda.gov, 2007.##
[17] MFDS “Safety Evaluation Model for Migrant From Utensils and Food Packaging Materials,”  https://www.mfds.go.kr/eng/index.do,  2017.##
[18] EC “relating to Plastic Materials and Articles Intended to Come into Contact with Plastic Material,” https://ec.europa.eu/info/index_en, 2004.##
[19]         I. S. Arvanitoyannis and K. V Kotsanopoulos, “Migration Phenomenon in Food Packaging . Food – Package Interactions , Mechanisms , Types of Migrants , Testing and Relative Legislation - A Review Alcoholic Grade,” no. 2006.##
[20] H. Kim, S.G. Gilbert, and J.B. Johnson, “Determination of Potential Migrants From Commercial Amber Polyethylene Terephthalate Bottle Wall,” Pharmaceutical Research, vol. 7, no. 2, pp.176-179,1990.##
[21]E. A. Tehrany, S. Desobry, “Partition Coefficient in Food/Packaging Systems: a Review”, Food Additives and Contaminants, vol. 21, no. 12, 2004.##
[22]         O. Lau and S. Wong, “Contamination in Food from packaging Material,” vol. 882, pp. 255–270, 2000.##
[23]         “Migration of Phthalates from Plastic Containers into Soft Drinks and Mineral Water,” vol. 45, no. 1, pp. 91–95, 2007.##
[24]         J. C. Oliveira, F. A. R. Oliveira, and T. Hogg, “A Critical Survey of Predictive Mathematical Models for Migration from Packaging.”##