بررسی تاثیر استفاده از سیستم‌های بین سازمانی و سیستم‌های مدیریت زنجیره تأمین بر عملکرد زنجیره تأمین در صنعت چاپ و بسته‌بندی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت کسب و کار، مسئول فروش شرکت چاپ و بسته بندی پیواژ، تهران، ایران

2 استادیار گروه مهندسی صنایع، واحد نوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی ، نوشهر، ایران

3 دانشیار دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

چکیده

سیستم های بین سازمانی، سیستم های اطلاعاتی شبکه ای هستند که مرزهای یک سازمان را گسترش می‌دهند. سیستم‌های مدیریت زنجیره تأمین، در پاسخ به تغییرات و پیچیدگی‌های بازار، بسیار حائز اهمیت هستند. از این‌رو پژوهش حاضر به دنبال بررسی تاثیر استفاده از سیستم‌های بین سازمانی و سیستم‌های مدیریت زنجیره تأمین بر عملکرد زنجیره تأمین با توجه به نقش قابلیت‌های مدیریت زنجیره تأمین در صنعت چاپ و بسته‌بندی انجام شده است. این پژوهش یک تحقیق کاربردی است که به روش توصیفی از نوع پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل تمام مدیران و کارشناسان و کارکنان زنجیره تأمین شرکت‌های چاپ و بسته‌بندی استان البرز (حدود 50 شرکت)، می‌باشد. حجم نمونه مورد مطالعه، از طریق فرمول کوکران، 217 نفر تعیین شد و این تعداد با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس، گزینش شدند. به‌منظور گردآوری داده‌ها از پرسشنامه معتبر استفاده شده است که روایی آن با بررسی نظرات خبرگان و محاسبه شاخص CVR برای تمام گویه‌ها مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن نیز با محاسبه آلفای کرونباخ تأیید شد. داده‌های گردآوری شده در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی تجزیه و تحلیل شدند. جهت آزمون فرضیه‌ها از روش مدل‌یابی معادلات ساختاری و از نرم‌افزار AMOS، استفاده شد. یافته‌های حاصل از تجزیه‌وتحلیل هفت فرضیه این پژوهش، حاکی از آن است که استفاده از سیستم‌های بین سازمانی و سیستم مدیریت زنجیره تأمین بر قابلیت‌های مدیریت زنجیره تأمین و عملکرد زنجیره تأمین، تأثیر مثبت و معناداری دارند و اینکه قابلیت‌های مدیریت زنجیره تأمین، میانجی‌گر تأثیر استفاده از سیستم‌های بین سازمانی و سیستم مدیریت زنجیره تأمین بر عملکرد زنجیره تأمین است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of using inter-enterprise systems and supply chain management systems on supply chain performance in the printing and packaging industry

نویسندگان [English]

 • maedeh feyzi 1
 • hossein amoozadkhalili 2
 • S. M. H. Huseini 3
1 Master of Business Administration, responsible for sales of Pivaz printing and packaging company
2 Department of Industrial Engineering, Nowshahr Branch, Islamic Azad University, Nowshahr, Iran;
3 shahrood university
چکیده [English]

Inter-organizational systems are network information systems that push the boundaries of an organization. Supply chain management systems are very important in response to market changes and complexities. Therefore, the present study seeks to investigate the impact of the use of inter-enterprise systems and supply chain management systems on supply chain performance with respect to the role of supply chain management capabilities in the printing and packaging industry. This research is an applied research that has been done by descriptive survey method. The statistical population of this research includes all managers, experts and employees of the supply chain of printing and packaging companies in Alborz province (about 50 companies). The sample size was 217 using Cochran's formula and this number was selected using the available sampling method. In order to collect data, a valid questionnaire was used, the validity of which was confirmed by examining the opinions of experts and calculating the CVR index for all items, and its reliability was confirmed by calculating Cronbach's alpha. The collected data were analyzed in two sections: descriptive statistics and inferential statistics. Structural equation modeling and AMOS software were used to test the hypotheses. Findings from the analysis of seven hypotheses of this study indicate that the use of inter-organizational systems and supply chain management system have a positive and significant effect on supply chain management capabilities and supply chain performance and that supply chain management capabilities mediate the effect of using Inter-organizational systems and supply chain management systems are based on supply chain performance.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Supply chain performance
 • printing and packaging industry
 • flexibility
 • inter-enterprise systems
 • Asamoah, Agyei-Owusu, F. K. Andoh-Baidoo, and E. Ayaburi, “Effect of InterOrganizational Systems use on Supply Chain Capabilities and Performance,” ICT Unbounded, Social Impact of Bright ICT Adoption, pp. 293–308, 2019.##
 • A. Peteraf, and J. B. Barney, “Unraveling the Resource-Based Tangle,” Managerial and Decision Economics, vol. 24, no. 4, pp. 309–323, 2003.##
 • Hartono, X. Li, K.-S. Na, and J. T. Simpson, “The Role of the Quality of Shared Information in Interorganizational Systems Use,” International Journal of Information Management, vol. 30, no. 5, pp. 399-407, 2010.##
 • S. Aydiner, E. Tatoglu, E. Bayraktar, and S. Zaim, “Information System Capabilities and Firm Performance: Opening the Black Box Through Decision-Making Performance and Business-Process Performance,” International Journal of Information Management, vol. 47, pp. 168-182, 2019.##
 • Aybeenyo, D. Asamoah, and B. Agyei-Owusu, “Drivers and Effects of Inter Organizational Systems (IOS) use in a Developing Country,” AMCIS Proceedings, 2018.##
 • Li, C.W. Chen, C.H. Wu, H.C. Hung, and C.T. Lin, “How do Partners Benefit from IT Use in Supply-Chain Management: An Empirical Study of Taiwan’s Bicycle Industry,” Sustainability, vol. 12, no 7, pp. 28-53, 2020.##
 • Asamoah, B. Agyei-Owusu, F.K. Andoh-Baidoo, and K. Ayaburi, “Inter-Organizational Systems Use and Supply Chain Performance: Mediating Role of Supply Chain Management Capabilities,” International Journal of Information Management, vol. 58, pp. 102-135, 2020.##
 • Bakunzibake, Å. Grönlund, and G. O. Klein,  “E-Government Implementation in Developing Countries: Enterprise Content Management in Rwanda,” In 15th IFIP Electronic Government (EGOV)/8th Electronic Participation (ePart) Conference, Univ Minho, Guimaraes, Portugal, pp. 251-259, 2016.##
 • Zhang, and M. Cao, “Exploring Antecedents of Supply Chain Collaboration: Effects of Culture and Inter Organizational System Appropriation,” International Journal of Production Economics, vol. 195, pp. 146–157, 2018.##
 • Golgeci, and Y. Ponomarov, “Dose Firm Innovativeness Enable Effective Responses to Supply Chain Disruptions?” An Empirical Study, Supply Chain Management: An International Journal, vol. 18, no. 6, pp. 604–617, 2013.##
 • Asadgi, Sh. Pourmousi, and A. Taj Dini, "Identification of Cleaner Production Indicators in the Carton Industry by Multi-Criteria Decision-Making Method," Journal of Packaging Science and Technology, vol. 12, no. 45, pp. 34-41, 1400. (in Persian)##

[12]  Farah kordmahale, "The Effect of Supply Chain Methods and Quality Management on the Innovation Performance of Small and Medium Enterprises", Journal of Applied management and Agile Organisation, vol. 3, no. 1, 1400. (in Persian)##

 • Abbasi, A. Malmir, and F. Gramipour, "Explaining the Effect of Competitive Intelligence on the Promotion of Packaging and brand with the Mediating Role of Organizational Performance," Journal of Packaging Science and Technology, vol. 11, no. 43, pp. 76-90, 1399. (in Persian)##
 • Lee, “The Effect of Supply Chain Management Strategy on Operational and Financial Performance”, Sustainability vol. 13, no. 9,  pp. 38-51, 2021.##
 • A. Zaid, and J. Baig, “The Impact of Supply Chain Quality Management Practices, Supply Chain Quality Management Capabilities and Knowledge Transfer on Firm Performance,” A Proposed Framework, Proceedings of the 5th NA International Conference on Industrial Engineering and Operations Management Detroit, Michigan, USA, 2020.##
 • K. Hou, “The Effects of IT Infrastructure Integration and Flexibility on Supply Chain Capabilities and Organizational Performance: an Empirical Study of the Electronic Industry in Taiwan”, Information Development, vol. 36, no. 4, pp. 576-602, 2019.##
 • A. Zaid, A. A. Jaaron, and A. T. Bon, “The Impact of Green Human Resource Management and Green Supply Chain Management Practices on Sustainable Performance: an Empirical Study,” Journal of Cleaner Production, vol. 204, pp. 965-979, 2018.##
 • Peng, J. Quan, G. Zhang, and A.J. Dubinsky, “Mediation Effect of Business Process and Supply Chain Management Capabilities on the Impact of IT on Firm Performance: Evidence From Chinese Firms,” International Journal of Information Management, vol. 36, pp. 89–96, 2016.##
 • Ghanji, and SH. Hafizi, "Study of the Mediating Role of Business Process Capability and Supply Chain Management Capability in the Impact of Information Technology on the Company's Financial Performance (Pegah Fars), Management Science Research," no. 5, 1399. (in Persian)##
 • Sheikh Aghajani, and M. R. Ramezanian “Study of the Effect of Supply Chain Dynamics Capabilities on its Performance Through Mediation of Supply Chain Resilience,” Quarterly Journal of Development and Transformation Management, no. 36, pp. 55-65, 1398. (in Persian)##