تفسیر فرایند ارتباط استاد و دانشجو در دورۀ آموزش طراحی بسته‌بندی براساس نظریۀ یاکوبسن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش هنر، دانشکدۀ هنر و معماری، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 استادیار گروه گرافیک، دانشکدۀ هنر و معماری، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

«طراحی بسته‌بندی» یکی از دروس اصلیِ تصویب‌شدة وزارت عتف در برنامۀ درسی کارشناسی پیوستۀ رشتۀ ارتباط تصویری است. هدف از این پژوهش، تحلیل فرایند ارتباط دورۀ طراحی بسته‌بندی بر اساس نظریۀ ارتباطی یاکوبسن و تبیین راهکارهایی برای ارتقای مقولۀ ارتباط و به‌تبع آن اثرگذاری مطلوب‌تر این دوره است. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که به‌منظور بهبود کارکردهای شش‌گانۀ نظریۀ حاضر و به‌طورکلی فرایند ارتباط در کلاس‌های دورۀ طراحی بسته‌بندی در آموزش عالی ایران، چه تدابیری را می‌توان اتخاذ نمود. روش پژوهش توصیفی تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات و مطالب ترکیبی از روش کتابخانه‌ای از طریق فیش‌برداری و مصاحبه‌های میدانی با جامعۀ مخاطب به شیوۀ پرسش‌نامۀ باز است. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها کیفی است. گزینش مصاحبه‌شوندگان به شکل هدفمند و روش گلوله برف (ارجاع زنجیره‌ای) صورت پذیرفته است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد در راستای رشد و اعتلای هر کدام از کارکردهای شش‌گانۀ نظریه یاکوبسن و به‌طورکلی پاسخگویی با اعم نیازهای دوره، تدابیری را می‌توان به کار بست که بدین شرح است: 1) پیاده‌سازی محیط بین‌رشته‌ای در کلاس و شبیه‌سازی همکاری‌های واقعی که در صنعت رایج است، 2) اتخاذ سبک‌های آموزشی، ارائه‌ها و منابع آموزشی متنوع برای نیل به اهداف دوره، 3) تدقیق در چهار اصل و قاعدۀ عمومی طوفان فکری جمعی، درگیر کردن صنعت به‌عنوان حامی برنامۀ آموزشی، هدایت دانشجویان برای شرکت در مسابقات طراحی در پایان دوره و همچنین برجسته نمودن شیوه‌های گوناگون ارتباط دانشجو با اساتید، 4) توجه ‌به اصول و دسته‌های تئوری بار شناختی، 5) عنایت به اقتضائات فرهنگی و بهره‌گیری از الگوهای هنر عامیانه، و 6) لحاظ یادگیری ترکیبی (فیزیکی/ فناوری (برخط) به‌عنوان استراتژی قدرتمند امر آموزش.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Nterpreting the Communication Process Between Teachers & Students in the Packaging Design Courses Based on Jacobson's Theory

نویسندگان [English]

 • Mohammad Zaryabi 1
 • Hossein Abeddoust 2
1 M.A Student in Art Research, Faculty of Art and Architecture, University of Guilan. Rasht. Iran
2 Assistant Prof., Graphic group, Faculty of Art and Architecture, University of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

"Packaging design" is one of the main courses in the Iranian MSRT-authorized curriculum for the BFA major in visual communication. The present study aims to analyze the communication process of the packaging design course based on Jacobson's theory of communication and elaborate on some strategies to enhance communications and subsequently, increase effectiveness of the course. In the present study, the key research question is as follows: what actions can be taken to improve the current theory's six functions, and in general, to enhance the communication process in Iranian higher education's packaging design courses? The descriptive-analytical research method is applied, and the data collection is conducted through a combination of library research methods by note-taking and open-ended survey field interviews with the target population. The qualitative data analysis is used. The interviewees were selected in a targeted way, and the snowball (chain referral) method is applied. The results indicate that the actions to be taken in order to develop each of the six functions in Jacobson's theory and to meet the general needs of the course are as follows: (1) Implementing an interdisciplinary environment in the class and imitating real-world common collaborations in the industry; (2) Adopting diverse educational styles, presentations, and sources to achieve the course goals; (3) Careful consideration of four general rules, namely, collective brainstorming, engaging the industry as the course sponsor, directing students to attend end-of-semester design competitions, and highlighting various methods of communication between students and instructors; (4) Considering the principles and categories of the cognitive load theory; (5) Observing cultural requirements and using folk art models; (6) Applying hybrid physical/technological (online) learning as a robust educational strategy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Communication Process
 • Packaging Design Training
 • Jacobson's Theory
 • Visual Communication Major
 • He, B. Liu, and S. Li, “Reflections on the Teaching of Packaging Design Based on Brand Strategy,” International Conference on Education, Economics and Management Research, pp. 40- 43, 2017.
 • Givee, “Investigating the Role of Art Design and Packaging Graphics on Marketing and Sales,” Journal of Packaging Science and Techniques, vol. 9(33), pp. 50-63, 2020. (In Persian)
 • Natadjaja,“Process of Service Learning Implementation in Packaging Design Course at Visual Communication Design of Petra Christian University Indonisia and The Impact to Micro Business,” Jurusan Desain Komunikasi Visual, Fakultas Seni dan Desain –Universitas Kristen Petra, vol. 8(1), pp. 21-28, 2006.
 • Yang, “Applying Design Thinking as a Method for Teaching Packaging Design,” Journal of Education and Learning, vol. 7(5), 52-61, 2018.
 • Gulay Tascı, “Project Based Learning from Elementary School to College, Tool: Architecture,” Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol. 186, pp. 770-775, 2015.
 • Yu, “The Improved Teaching Mode of Packaging Design with Specialized Themes on Regional Culture,” 3rd International Conference on Social Science, Management and Economics, pp. 775-779, 2017.
 • R. Keramati, “Successful teaching Teaching experiences in higher education,” Tehran: Sedaye Moaaser Publications, 2011. (In Persian)
 • Razi, “Research methods and skills in literature and reference science,” Tehran: Fatemi Publications, 2018. (In Persian)
 • Gorji, S. Barkhordari, “Fundamentals of research methods in social sciences,” Tehran: Saless Publications, 2009. (In Persian)
 • R. Ameli, “Research methods in cultural and media studies,” Tehran: University of Tehran Press, 2013. (In Persian)
 • Danaee Fard, M. Bagheri Kani, and A. Khani, “Understanding Strategic Priorities of Transformation of Education System from Viewpoint of Imam Khamenei,” Scientific Journal of Islamic Management, vol. 23(1), pp. 105-135, 2017. (In Persian)
 • Saunders, P. Lewis, and A. Thornhill, “Research Methods for Business Students,” Eighth Editions, New York: Pearson, 2019.
 • Danaee Fard, S. M. Emami, “Understanding Strategic Priorities of Transformation of Education System from Viewpoint of Imam Khamenei,” Strategic Management Thought, vol. 1 (2), pp. 69- 97, 2007. (In Persian)
 • Dawson, “Practical Research Methods: A User-friendly Guide to Mastering Research Techniques and Projects,” (M. R. Davari; J. Emami, and M. Ghazizadeh, Trans.). Tehran: Siahroud Publications, 2011. (In Persian)
 • De la Fuente, I. Carbonell, and M. LaPorte, “Design Thinking as a Framework for Teaching Packaging Innovation,” Journal of Applied Packaging Research, vol. 11 (1), pp. 39 – 69, 2019.
 • Atef, M. Medhat, “Blended Learning Possibilities in Enhancing Education, Training and Development in Developing Countries: A Case Study in Graphic Design Courses,” TEM Journal, vol. 4(4), pp. 358 – 365, 2015.
 • Kumar, “Blended Learning in Higher Education: A Comprehensive Study,” International Conference on Business Management & Information Systems, pp. 1 – 6, 2012.
 • Ibrahim, A. Abdul Aziz, “Instructional Design Theory on Teaching Delivery and Evaluation Online for Graphic Design Courses,” The 3rd International Conference on e-Learning, ICEL 2011, 23-24 November 2011, Bandung, Indonesia, Procedia - Social and Behavioral Sciences 67, pp. 606 – 610, 2012.
 • Ning, “Exploration on Hunan Province’s folk arts in package designing course of local university,” 2nd International Conference on Advances in Social Science, Humanities, and Management, pp. 246- 249, 2014.
 • Yang, “Research on Teaching Method of Packaging Design Course Based on Chinese Style,” Review of Educational Theory, vol. 2 (4), pp. 8 – 12, 2019.
 • P. Guiraud, “semiology,” (M. Nabavi, Trans.). Tehran: Agah Publishing house, 2020. (In Persian)
 • Zaryabi, H. Abeddoust, “The Analysis of the Expressive and Impressive Functions of Type in The Packaging of Iranian Foodstuff (The Case Study: The Selected Packages of the Annual and Biennial Iranian Packaging Designers),” Journal of Packaging Science and Techniques, vol. 12(47), pp. 43-56, 2021. (In Persian)
 • Limon, “Packing in Meaning: Applying Jakobson’s Model of Communication to Packaging Design,” The American Journal of Semiotics, vol. 34, pp. 371-398, 2018.
 • Pahlavan, “An Introduction to Analysis of the Visual Elements of Logo,” Tehran: Tehran University of Art Pub, 2011. (In Persian)
 • Dadvar, “Vocabulary of semantics,” Tehran: morvarid Pub, 2008. (In Persian)
 • Azimifard, “Descriptive Culture of Semiotics,” Tehran: Elmi Publications, 2013. (In Persian)
 • Martin, F. Ringham, “Dictionary of Semiotics,” (M. Montazer ghaem, & Z. Asadi, Trans.). Tehran: Logos Publications, 2020. (In Persian)
 • Dehghan Harati, “A study of the pathology of Yazd theater audience focusing on Jacobsen's theory,” Namayesh magazine, vol. 65, pp. 85-92, 2013. (In Persian)
 • Chandler, The Basics Semiotics,” (M. Parsa, Trans.). Tehran: Soore Mehr, 2018. (In Persian)
 • Safavi, “From Linguistics to Literature; First volume: Poetry,” Tehran: Soore Mehr, 2015. (In Persian)
 • Zaryabi, H. Abeddoust, “Interpreting the Process of Communication in Workshop and Practical Virtual Classes of Visual Arts based on Jakobson's Theory and Explaining the Strategies to Promote the Effectiveness of its Functions,” The National Conference of Workshop and Practical Classes in Arts; Challenges and Solutions, pp. 1-10, 2021. (In Persian)
 • Dalvandi, “Teaching Art in Primary School,” Tehran: Samt, 2019. (In Persian)
 • Lin, H. Tu, “Problem-Based Learning and Capstone Course Teaching Strategies for University Social Responsibility: The Case of a Packaging Design Course,” International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, vol. 20 (5), pp. 249 – 270, 2021.
 • Jönson, “Challenges to Packaging in a Global World,” Marcus Wallenberg Prize Symposium September 30, 2005, pp. 1 – 12, 2005.
 • Liang, “Research on Ideological and Political Teaching Reform of Packaging Design Course Based on Cultural Confidence,” International Conference on Education, Humanity and Language, Art, pp. 207 – 212, 2021.
 • Xiong, “A Probe Into the Integrated Online Teaching of “Packaging Design” Course in Product Design Specialty,” 4th International Conference on Culture, Education and Economic Development of Modern Society, pp. 1200- 1203, 2020.
 • GuangAn, “Practical Research on Project Based Teaching in Packaging Design Course,” 2nd Eurasian Conference on Educational Innovation, pp. 189 – 192, 2019.
 • Medhat Ali, H. Atef Kamal El-Din, “Perspectives of Blended course design approach in Graphic Design (a case study in UAE),” International Journal of Development Research, vol. 9 (1), pp. 1 – 21, 2018.
 • Wang, “Linguistic Semiotics,” Singapore: Peking University & Springer Nature Singapore Pte Ltd, 2020.
 • Pahlavan, “Visual Communication from Perspective of Semiotics,” Tehran: Tehran University of Art Pub, 2011. (In Persian)
 • Metz, R. Tursky, and L. Deeg, “Re-Design Teaching Design,” Architecture_MPS, vol. 18 (1), pp. 1 – 4, 2020.
 • McCarthy, “Common Teaching Methods,” 2009 Armenia Workshop Teaching Methodology, pp. 1- 5, 2009.
 • Shi, “Design of Packaging Design Evaluation Architecture Based on Deep Learning,” Hindawi Scientific Programming, Vol. 2022, pp. 1-8, 2022.
 • Lupton, “Graphic Design Tinking Beyond Brainstorming,” (N. Mohammadgholizadeh, Trans.). Tehran: Farhangsara Mirdashti, 2015. (In Persian)
 • Abdallah, R. Darwish, “Packaging design course teaching improvement: a case study in the faculty of applied arts, Egypt,” Indian Journal of Science and Technology, vol. 3 (10), pp.1108 – 1112, 2010.
 • Medhat Ali, H. Atef Kamal El-Din, “Promoting Active Learning Through The Use of Case Studies: Experiment in Active Teaching in Graphic Design Courses,” INTED2015 9th international Technology, Education and development conference. Madrid, Spain., pp. 6574- 6583, 2015.
 • Wang, “Exploration and Practice in Graphic Design Course Teaching Based on CDIO,” World Journal of Educational Research, pp. 265- 268, 2018.
 • A. Yurtsever, E. Tuzun, “Teaching Design Patterns Using Interactive Methods,” 55th Hawaii International Conference on System Sciences, pp. 941- 949, 2022.
 • Doğan, V. Batdı, “Revisiting Brainstorming Within an Educational Context:A Meta-Thematic Analysis,” Journal of Learning for Development., vol. 8 (3), pp. 541- 556, 2021.
 • Halabiya, “The Effect of The Brainstorming Strategy on Developing The Problem-Solving Method of AL-QUDS University Students,” Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation, vol. 32 (3), pp. 17276- 17266, 2022.
 • C. Sekhar, K. Lidiya, “Brainstorming,” Management, vol. 2 (4), pp. 113- 117, 2012.
 • Mulder-Nijkamp, B. De Koeijer, and R. Torn, “Implementing Sustainability Considerations in Packaging Design Curricula,” 21st IAPRI World Conference on Packaging, pp. 1- 8, 2018.
 • Kian, “Challenges of Virtual Education: A Report of What Are Not Learned,” The Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences, vol. 5 (3), pp. 11-23, 2014. (In Persian)
 • Salehi, H. Moradi Mokhles, and H. Gharabaghi, “Cognitive Load Theory in Multimedia Learning: A Review of the Historical Evolution and a Critique on the Theoretical Framework,” Foundations of Education, vol. 9 (2), pp. 22-49, 2020. (In Persian)
 • Hussein Baglou biqlu, M. Piri, J. Yari, and A. Rezaei, “Designing a Multimedia Instruction based on Sweller's Cognitive Load Theo-ry And Determining Its Effect on the Engagement and Transfer of Math Learning Among Third Grade Primary School Learners,” Research in School and Virtual Learning, vol. 6 (4), pp. 31-44, 2019. (In Persian)
 • M. Garvey, J. A. Gonzalo-Angulo, and L. Parte, “Cognitive Load Theory: Limiting the Gap between Academics and Students in Accounting and Auditing,” Review of Business and Legal Sciences, vol. 28 (1), pp. 5-28, 2017.
 • Akin, M. MurrellJones, “Closing the Gap in Academic Writing Using the Cognitive Load Theory,” Literacy Information and Computer Education Journal (LICEJ), vol. 9 (1), pp. 2833- 2841, 2018.
 • M. Mierlo, H. Jarodzka, F. Kirschner, and P. A.  Kirschner, “Chapter 97: Cognitive Load Theory in E-Learning,” Encyclopedia of Cyber Behavior, pp. 1178- 1211, 2012.
 • Zanganeh, E. Velayati, and E. Abolghasemi, “Determining the characteristics of electronic instruction content (curriculum) in view of cognitive load theory deductive qualitative content analysis method,” Qualitative Research in Curriculum, vol. 3(7), pp. 122-143, 2017. (In Persian)
 • A. Okaz, “Integrating Blended Learning in Higher Education,” Social and Behavioral Sciences, vol. 186, pp. 600- 603, 2015.
 • Sharafi, “A study on the possibility of integrating art production and natural science concepts in art curriculum and education,” Educational Innovations, vol. 10(3), pp. 119-150, 2011. (In Persian)
 • Kazempour, “The Effect of integration of art with mathematics on the student's learning and creativity,” Journal of Innovation and Creativity in Human Science, vol. 6 (1), pp. 73-90, 2016. (In Persian)
 • Hegde, “An overview of Integrating Art in Education,” available on https://www.researchgate.net/publication/348648707_An_overview_of_Integrating_Art_in_Education (4 May 2022)
 • H. Halimi, “The need for new educational experiences,” Honar-ha-ye Ziba, vol. 3 (1), pp. 29-33, 1998. (In Persian)
 • Sujudi, “Applied semiotics,” Tehran: Elm Pub, 2017. (In Persian)
 • Parrish, J. Linder-VanBerschot, “Cultural dimensions of learning: Addressing the challenges of multicultural instruction,” The International Review of Research in Open and Distributed Learning, vol. 11(2). pp. 1- 19, 2010.
 • Su, “Blended Learning Pedagogy in Higher Education,” Encyclopedia of Educational Innovation, pp. 1- 6, 2019.  
 • M. Aldhafeeri, “Blended Learning in Higher Education,” International Handbook of E-Learning, Volume 2: Implementation and Case Studies, Edited by Mohamed Ally & Badrul Khan, pp. 93- 104, 2014.
 • Stewart, “Teaching art at a distance,” Elearnmag. December 2006, available on https://elearnmag.acm.org/archive.cfm?aid=1190072 (4 May 2022)