بررسی بسته‌بندی آثار موزه‌ای در جریان حمل‌ونقل با تأکید بر منسوجات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری رشته پژوهش هنر، دانشکده پژوهش‌های عالی هنر و کارآفرینی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

ازدیاد روزافزون موزه‌ها و نمایشگاه‌های هنری در چند دهه‌ی اخیر، تأمین و توجه به نیازهای حفاظتی آثار موزه‌ای و هنری را دوچندان نموده است، به‌ویژه مراقبت از آن‌ها در هنگام نقل‌وانتقال درون موزه‌ای و مبادلات برون موزه‌ای در سطح ملی و بین‌المللی مورد تأکید بوده است. در این‌ بین مرز حفاظت خارجی شی‌ء را بسته‌ای تشکیل داده که برای جابه‌جایی موردِ استفاده قرار گرفته و بر ایمنی و سلامت آن اثرگذار است؛ بنابراین، شناخت و توجه به انواع بسته‌ها و روش‌های بسته‌بندی آثار موزه‌ای ضرورت می‌یابد. در این راستا پژوهش حاضر با هدف مطالعه و بررسی بسته‌بندی آثار موزه‌ای و به‌خصوص پوشش دادن اشیایی که معمولاً در مجموعه‌های لباس و منسوجات موزه یافت می‌شوند، در پی پاسخ به این پرسش است که انواع بسته‌ها و روش‌های بسته‌بندی مناسب آثار موزه‌ای در جریان حمل‌ونقل کدام­‌اند و بسته‌بندی منسوجات به چه شیوه‌هایی امکان‌پذیر است؟ روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و مطالب به شیوه کتابخانه‌ای و اینترنتی گردآوری شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که بسته‌بندی آثار مسطح به‌منظور حمل‌ونقل، معمولاً به چند روش شامل بسته‌بندی جداگانه، جمعی، صفحه‌ای، شیاردار و چمدانی انجام می‌شود و آثار سه‌بعدی به شیوه‌ی شناور، با استفاده از حایل و یا از طریق جعبه‌های دوگانه بسته‌بندی می‌گردند، در این‌ میان بسته‌بندی منسوجات با سه روش کلی استفاده از جعبه، آویزان نمودن و لوله کردن، صورت می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Packaging the Museum Pieces for Transportation with an Emphasis on Textiles

نویسنده [English]

 • Neda Kiani Ejgerdi
PH.D Student in Art Research, Faculty of Higher Research in Art and Entrepreneurship, Art University of Isfahan, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

The increasing number of museums and art exhibitions in the last few decades has doubled the provision and attention to the protection needs of museums and artworks. A special emphasis has been on the care needed during intra-museum transfers and extra-museum exchanges, both at the national and international levels. An object's external protection boundary affecting its safety and intactness, is formed by a package which is used during transportation. Therefore, it is necessary to know and pay attention to the types of packages and methods of packaging museum artifacts. In this regard the objective of the present research is to study the packaging of museum pieces especially the clothes and textiles collections of the museum. The main questions addressed are the types of packages and appropriate packaging methods for museum relics specially textiles during transportation. The research method is descriptive-analytical and data analysis is done qualitatively and the materials are collected through libraries and Internet. The research results show that the packaging of flat objects for transportation is usually carried out in several ways including separate, collective, sliding, slotted, and suitcase packaging, and the 3D works are packed in a floating way, template system, and through double boxes. Meanwhile, textile packaging is done with three general methods of using boxes, hanging, and rolling.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Packaging
 • Package
 • Transportation
 • Museum Pieces
 • Textiles
 • Shelley et al, The Care and Handling of Art Objects: Practices in The Metropolitan Museum of Art. publication: The Metropolitan Museum of Art, 1987.
 • Mervin et al, ART IN TRANSIT: Handbook for Packing and Transporting Paintings. Second edition publication: National Gallery of Art, 1997.
 • reCollections: Caring for Collections Across Australia (Handling, Transportation, Storage and Display). publication: the Commonwealth Department of Communications, Information Technology and the Arts. Heritage Collections Council Secretariat,
 • Stolow, Conservation Standards for Works of Art in Transit and on Exhibition. Published Paris: UNESCO, pp. 67-98, 1979.
 • Stolow, Procedures and conservation standards for museum collections in transit and on exhibition, Published by the United Nations, UNESCO, 1981.
 • Stolow, Conservation and Exhibitions: Packing, Transport, Storage and Environmental Consideration, Published London: Butterworths, 1987.
 • Allan et al, The Organization of Museums: Practical Advice, UNESCO, 1960.
 • S. Johnson, NPS Museum Handbook, Part I: Museum Collections, “Handling, Packing, and Shipping”, National Park Service, U.S. Department of the Interior, 1999.
 • Nourani, N. Shadmehri and MR. Riazi, “The Importance and principles of designing the storage compartment of the historical clothes of Sa'd Abad Museum”, Journal of shebak, vol. 34 pp. 2-15, 2019. (In Persian)
 • Robinson and T. Pardoe, An illustrated guide to the care of costume and textile collections, Translated by Mansoure Azadvari, Tehran: Ministry of Cultural Heritage, Tourism and Handicrafts Publications, p. 35, 85-89, 2006. (In Persian)
 • Kermaninejad, Packaging Design in Introduction, Tehran: Karin Publications, p.148, 2006. (In Persian)
 • Aslani, Packaging and advertising in sales centers, Tehran: Dynamic Advertising Center Publications, p.11, 2002. (In Persian)
 • Center for Logistics Studies and Research, Wooden packaging, Tehran: Forat Publications, p. 102, pp. 173-181, 2009. (In Persian)
 • Center for Logistics Studies and Research, Metal packaging, Tehran: Forat Publications, 2010. (In Persian)
 • Kotler, Principles of marketing, Translated by Bahman Forouzandeh, Tehran: amookhteh Publications, p. 363, 2021. (In Persian)
 • Volkmer, Special Problems in the Packing and Handling of Modern Art, I.C.I.A.G. Technical Papers from 1968 through.pp. 97-99, 1970.
 • Johnson. (2021). Unsurpassed Protection for Your Treasured Art. [Online]. Available: https://airfloatsystems.com/
 • URL1: [Online]. Available: https://www.pinterest.co.uk/pin/291537775880770024/
 • URL2: [Online]. Available: https://www.pinterest.co.uk/banasanu/art-transportation-crates/
 • G. Rosegranrt, Principles of Packing, Temporary and Travelling Exhibitions, Paris.
 • Allen and N. Stolow, Preserve your pictures: A Handbook on the care and preservation of works of Art, New York: American Federation of Arts Quarterly, p. 25, 1963.
 • URL3:https://www.baldwinfar.com/art-packaging-philadelphia
 • Stolow, Some Studies on The Protection of Works of Art During Travel, Recent Advances in Conservation: Contributions to the IIC Rome Conference, vol. 6, pp. 9-12, 1961.
 • Moore, How to make and use tissue puffs, 2011. [Online]. Available: https://www.nms.ac.uk/about-us/our-services/training-and-guidance-for-museums/collections-care-training/object-packing/how-to-make-and-use-tissue-puffs/
 • Beale, Materials and methods for the packing and handling of ancient metal objects, IIC-American Group, pp. 4-9, 1970.
 • URL4: [Online]. Available: https://www.canalpatrimonio.com/el-museo-nacional-de-escultura-de-valladolid-

protagonista-de-la-semana-santa-vallisoletana/