ارائه چارچوبی برای نوآوری پایدار در صنعت بسته بندی (مورد مطالعه: صنایع بسته‌بندی یزد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت صنعتی، دانشکدگان مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 عضو هیئت علمی گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه صنعتی شیراز- مرکز آموزش عالی لامرد، فارس، ایران

4 دکتری مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

امروزه، توسعه پایدار یکی ‌از خط‌مشی‌هایی است که به­منظور موفقیت و توسعه بلندمدت، موردتوجه مدیران کسب‌وکارها هست. یکی از  حوزه­های پایداری که به­ویژه در کشور ایران کمتر موردتوجه بوده و دانش محدودی در مورد آن وجود دارد، موضوع نوآوری پایدار است که می­تواند نتایج ارزنده‌ای ایجاد کند. ازاین‌رو، هدف تحقیق حاضر، شناسایی ابعاد و مولفه­های نوآوری پایدار در صنعت بسته‌بندی و ارائه چارچوبی در این زمینه است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده‌ها توصیفی - پیمایشی است. در ابتدای تحقیق، مبانی نظری و تحقیقات پیشین در زمینه موضوع تحقیق بررسی گردید. بر اساس یافته‌ها، 26 مؤلفه نوآوری پایدار در قالب 6 بعد شناسایی گردید. ابعاد شناسایی شده شامل نوآوری محصول، زیست‌محیطی، تولید، سازمانی، مدیریتی و اجتماعی هستند. در گام بعد، از روش دلفی فازی به­منظور بومی‌سازی مولفه‌های شناسایی شده در صنعت بسته­بندی استفاده شد. بدین منظور، پنلی از 13 نفر از خبرگان تشکیل شد و از آن‌ها درخواست گردید به عوامل شناسایی‌شده بر اساس طیف پنج­تایی لیکرت امتیاز بدهند. پس از انجام دو دور فرآیند دلفی فازی، 25 عامل نهایی شد. در گام بعد، با استفاده از روش تاپسیس1 فازی و نظرخواهی از 28 نفر از مدیران و متخصصان صنایع بسته­بندی یزد، نسبت به اولویت‌بندی مولفه­های نوآوری پایدار اقدام شد. بر اساس یافته‌های به‌دست‌آمده، سه مؤلفه بهبود کیفیت محصول نهایی، بهبود فناوری تولید و بهبود مشخصه­های فنی محصول دارای بالاترین اولویت هستند. درنهایت، نتایج تحقیق نشان داد که نوآوری پایدار در صنعت بسته­بندی پدیده‌ای چندبعدی با نتایج ارزشمند هست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Providing a Framework for Sustainable Innovation in the Packaging Industry (Case Study: Yazd Packaging Industries)

نویسندگان [English]

 • mohammad karimi zarchi 1
 • Mohammad Reza Fathi 2
 • samaneh raeesi nafchi 3
 • shima safar mohammad luo 4
1 university of Tehran
2 College of Farabi, University of Tehran, Iran
3 Department of Industrial Management, Shiraz University of Technology-Lamard Higher Education Center, Fars, Iran
4 PhD in Public Administration, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Today, sustainable development is one of the areas that business managers pay attention to in order to achieve long-term success and development. One of the areas of sustainability that has received little attention, especially in Iran, and there is limited knowledge about it, is the issue of sustainable innovation, which can create valuable results. Therefore, the aim of this research is to identify the dimensions and components of sustainable innovation in the packaging industry and provide a framework in this field. This research is descriptive-survey in terms of applied purpose and in terms of data collection method. At the beginning of the research, the theoretical foundations and previous research in the field of the research topic were examined. Based on the findings, 26 components of sustainable innovation were identified in the form of 6 dimensions. The identified dimensions include product innovation, environmental, production, organizational, managerial and social. In the next step, the fuzzy Delphi method was used to localize the identified components in the packaging industry. For this purpose, a panel of 13 experts was formed and they were asked to rate the identified factors based on a five-point Likert scale. After two rounds of the fuzzy Delphi process, 25 factors were finalized. In the next step, by using the TOPSIS fuzzy method and asking the opinion of 28 managers and specialists of Yazd packaging industries, priority was given to the components of sustainable innovation. Based on the findings, the three components of improving the quality of the final product, improving the production technology and improving the technical characteristics of the product have the highest priority. Finally, the research results showed that sustainable innovation in the packaging industry is a multidimensional phenomenon with valuable results.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sustainable Development
 • Sustainable Innovation
 • Packaging Industry
 • Yazd Packaging Industries
 • Fuzzy Delphi

Smiley face

 • وارث، حامد، محمدیان، ایوب و کارگر شورکی، محمد، نوآوری مدل کسب‌وکار پایدار در عصر دیجیتال مبتنی بر رویکرد قابلیت‌های پویا، 1402، دوره پانزدهم، شماره 1، 54-84.
 • Gianni, K. Gotzamani, and G. Tsiotras, “Multiple perspectives on integrated management systems and corporate sustainability performance,” J. Clean. Prod, vol. 168, pp. 1297–1311, 2017.
 • Sroufe, “Integration and organizational change towards sustainability,” J. Clean. Prod. vol. 162, pp. 315–329, 2017.
 • Nill and R. Kemp, “Evolutionary approaches for sustainable innovation policies: From niche to paradigm? ,” Research Policy, vol.38(4), pp. 668–680., 2009.
 • Afeltra, S. A.Alerasoul, and F.  Strozzi,  “The evolution of sustainable innovation: from the past to the future. European Journal of Innovation Management, vol. 26(2), pp. 386-421, 2023.
 • Hashemi Petrudi, H. Badri Ahmadi, A. Rehman, and J. H. Liou, “Assessing suppliers considering social sustainability innovation factors during COVID-19 disaster,” Sustainable Production and Consumption, vol. 27, pp. 1869–1881, 2021.
 • Kennedy, G. Whiteman, and J. Van Den Ende, “Radical Innovation for Sustainability: The Power of Strategy and Open Innovation,” Long Range Plann. vol. 50, pp. 712–725, 2017.
 • H. Chen, “The Influencing Factors of Enterprise Sustainable Innovation: An Empirical Study,” Sustainability, vol. 8, pp. 425, 2016.
 • Reficco, R. Gutiérrez, M. H. Jaén, and N. Auletta, “Collaboration mechanisms for sustainable innovation,” Journal of Cleaner Production, 2018.
 • Y. Lin and T. H. Kuo, “The mediate effect of learning and knowledge on organizational performance,” Ind. Manag. Data Syst, vol. 107, pp. 1066–1083,2007.
 • Horbach, C. Rammer, and K. Rennings, “Determinants of eco-innovations by type of environmental impactdthe role of regulatory push/pull, technology push and market pull,” Ecol. Econ, vol. 78, pp. 112e122, 2012.
 • Díaz-García, A. Gonz_alez-Moreno, F. J. J. I. S_aez-Martínez, “Eco-innovation: insights from a literature review,” Innovationn, vol. 17 (1), pp. 6e23, 2015.
 • European Commission. “Eco-innovation: The key to Europe’s future competitiveness. Luxembourg,” Publication Office of the European Union. doi:10.2779/68837, 2012.
 • A. Delmas and S. Pekovic, “Corporate Sustainable Innovation and Employee Behavior,” Journal of Business Ethics, vol. 150(4), pp. 1071–1088, 2016.
 • Ketata, W. Sofka, and C. Grimpe, “The role of internal capabilities and firms’ environment for sustainable innovation: evidence for Germany,” R & D Management, vol. 45(1), pp. 60-75, 2014.
 • Szekely and H. Strebel, “Incremental, radical and game changing: strategic innovation for sustainability,”Corporate G, 2013.
 • Adams, S. Jeanrenaud, J. Bessant, D. Denyer, and P. Overy, “Sustainability-oriented innovation: a systematic review,” International Journal of Management Reviews, vol. 18(2), pp. 180–205, 2016.
 • Boons, C. Montalvo, J. Quist, and M. Wagner, “Sustainable innovation, business models and economic performance: an overview,” J. Clean. Prod. vol. 45, pp. 1e8, 2013.
 • Hermundsdottir and A. Aspelund, “Sustainability innovations and firm competitiveness: A review,” Journal of Cleaner Production, vol. 280(1), pp. 124715, 2020.
 •  P. Siqueira and C. Pitassi, “Sustainability-oriented innovations: can mindfulness make a difference? ,” Journal of Cleaner Production, vol. 139, pp. 1181–1190, 2016.
 • M. Kneipp, C. M.Gomes, R. S.Bichueti, K. Frizzo, and A. P. Perlin, "Sustainable innovation practices and their relationship with the performance of industrial companies,” Revista de Gestão, vol. 26(2), pp. 94-111, 2019.
 • عظیمی، محمدرضا و کریمی تکلو، سلیم، واکاوی عوامل اثرپذیر و اثرگذار بر نوآوری پایدار در بیمارستان‌های دولتی. فصلنامه مدیریت سلامت، سال بیست و پنجم، شماره 1،صص. 23-23، 1401.
 • عسگری، علی، دهقانی، الهه، زارع احمدآبادی، حبیب، نوآوری برای پایداری: چارچوبی جهت دستیابی به نوآوری پایدار. چهارمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت صنعتی، یزد، ایران، 1398.