دوره و شماره: دوره 14، شماره 56، اسفند 1402، صفحه 1-85 

مقاله پژوهشی

ارائه چارچوبی برای نوآوری پایدار در صنعت بسته بندی (مورد مطالعه: صنایع بسته‌بندی یزد)

صفحه 1-11

محمد کریمی زارچی؛ محمد رضا فتحی؛ سمانه رئیسی نافچی؛ شیما صفرمحمدلو


ترویجی

بررسی انواع سیستم های بسته بندی ضدمیکروبی

صفحه 63-78

سمانه فرجی کفشگری؛ محمد جواد اکبریان میمند؛ مسعود حبیبی نجفی