اثر پوشش نانو کریستال سلولز باکتریایی- ژلاتین ماهی حاوی اسانس دارچین بر خواص مکانیکی میوه شلیل رقم ردگلد طی دوره نگهداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 دانش آموخته دکتری، گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 پژوهشگر پسادکتری گروه مهندسی بیوسیستم - دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی - دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل - ایران

چکیده

از آنجا که میوه شلیل به علت داشتن آب زیاد و سرعت تنفس بالا بسیار فسادپذیر است و نگه­داری این میوه در انبارها مشکل است، در این تحقیق اثر نانو پوشش خوراکی بر پایه نانوکریستال سلولز باکتریایی- ژلاتین ماهی/ اسانس دارچین (BCNCs-FGelA/CEO) حاوی       غلظت­های مختلف اسانس (۱۲۰۰، ۱۸۰۰، و µL/L ۲۴۰۰) بر خواص مکانیکی شلیل مورد بررسی قرار گرفت. خواص مکانیکی میوه شلیل شامل نیرو و انرژی گسیختگی، تغییر شکل در نقطه گسیختگی و همچنین مدول الاستیسیته ظاهری در طول دوره نگهداری سرد در دمای ºC ۱ ± ۴،  به مدت 60 روز مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که به ­طور کلی پوشش­ها قادر بودند فرآیند تغییرات خصوصیات مکانیکی شلیل را به تأخیر انداخته و همچنین افزایش غلظت اسانس تأثیر معنی­داری بر قابلیت محافطتی پوشش داشت. در پایان ۶۰ روز نگه­داری، کم­ترین مقدار نیرو و انرژی گسیختگی و بیش­ترین تغییر شکل در نقطه گسیختگی و مدول الاستیسیته ظاهری در     نمونه­های شاهد (به­ترتیب برابر با N67/14، mJ50، mm82/6 و MPa18/0) مشاهده شد؛ در مقابل، بیش­ترین مقدار نیرو و انرژی گسیختگی و کم­ترین تغییر شکل در نقطه گسیختگی و مدول الاستیسیته ظاهری مربوط به نمونه­های پوشش داده شده با پوشش حاوی ۲۴۰۰ میکرو لیتر بر لیتر اسانس (به ترتیب برابر با N33/40، mJ98/120، mm56/5 و MPa62/0) بود. نتایج حاصل نشان داد که این پوشش به علت کارایی بسیار مناسب در کاهش تغییرات بافت شلیل و افزایش ماندگاری آن و همچنین به دلیل سهولت سنتز و کارایی آن پتانسیل تجاری شدن توسط صنعت را دارد و می‌توان به­عنوان یک محصول زیست سازگار به­منظور افزایش قابلیت نگهداری پس از برداشت شلیل  از آن استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Impact of Bacterial Cellulose Nanocrystals-Gelatin/Cinnamon Essential Oil Emulsion Coatings on the Mechanical Properties of Red Gold Nectarine Fruit during Shelf Life

نویسندگان [English]

 • Javad Tarighi 1
 • Mohammad Tahmasebi 2
 • Mahsa Sadat Razavi 3
1 Department of Biosystem Engineering, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Mohaghegh Ardabili
2 PhD, Department of Biosystems Engineering, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
3 Department of Biosystems Engineering - Faculty of Agriculture and Natural Resources - University of Mohaghegh Ardabili - Ardabil - Iran
چکیده [English]

Since the nectarine fruit is highly perishable due to its high moisture content and high respiration rate and difficult to store, in this research the effect of edible nano coating based on bacterial cellulose nanocrystals-fish gelatin/cinnamon essential oil (BCNCs/FGelA/CEO) containing different concentrations of essential oil (1200, 1800, and 2400 µL/L) were investigated on the mechanical properties of nectarine. The mechanical properties of nectarine fruit, including rupture force, rupture energy, deformation at the rupture point, and apparent elasticity modulus were evaluated during the cold storage period at 4 ± 1 ºC for 60 days. The results of this research showed that, in generally, the coatings were able to delay the process of changes in the mechanical properties of Nectarine, and also, increasing the concentration of essential oil had a significant effect on improving the protective ability of the coating. At the end of 60 days of storage, the lowest amount of rupture force and energy, and the highest amount of deformation at rupture point, and apparent elasticity modulus were observed in control samples (14.67N, 50mJ, 6.82mm, and 0.18MP, respectively); In contrast, the highest amount of rupture force and energy, and lowest amount of deformation at rupture point, and apparent elasticity modulus correspond to samples coated with a coating containing 2400 µL/L essential oil (40.33N, 120.98mJ, 5.56mm, and 0.62MP, respectively). These results demonstrated that this coating has commercial potential due to its highly effective ability to reduce tissue changes in Nectarine and increase its shelf life, as well as its ease of manufacture and efficacy as a biocompatible product for improving post-harvest storage of Nectarine.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cinnamon Essential Oil
 • Coating
 • Mechanical Properties
 • Fish Gelatin
 • Bacterial Cellulose
 • Nectarine
 • Nanocrystal

Smiley face

 • Feyzollahi, A. Golmohammadi, A. Nematollahzadeh, and M. Tahmasebi, "Evaluation the effect of biodegradable active packaging based on Zein containing Zataria multiflora essential oil on postharvest shelf life of strawberry," Innov Food Technol., vol. 9, no, pp. 2113-127, 2022, doi: https://doi.org/10.22104/jift.2021.5248.2071 (In Persian).
 • Serrano, D. Martínez-Romero, S. Castillo, F. Guillén, and D. Valero, “Effect of preharvest sprays containing calcium, magnesium and titanium on the quality of peaches and nectarines at harvest and during postharvest storage,” J Sci Food Agric, vol. 84, no. 11, pp. 1270–1276, 2004. Doi: https://doi.org/abs/10.1002/jsfa.1753.
 • K, Ahmadi, H. Ebadzadeh, F. Hatami, R. Hosseinpour, and H. Abdshahi, “Agricultural statistics for 2018, volume three: garden products,” Ministry of Jihad Agriculture, Tehran, Iran, pp. 35-36, 2019 (In Persian).
 • Lurie and C. H. Crisosto, “Chilling injury in peach and nectarine,” Postharvest Biol Technol, vol. 37, no. 3, pp. 195–208, 2005, doi: https://doi.org/10.1016/j.postharvbio.2005.04.012.
 • Pérez-López, S. H. Chávez-Franco, C. . Villaseñor-Perea, T. Espinosa-Solares, L. H. Hernández-Gómez, and C. Lobato-Calleros, “Respiration rate and mechanical properties of peach fruit during storage at three maturity stages,” J Food Eng, vol. 142, pp. 111–117, 2014, doi: https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2014.06.007.
 • W. Eckert and J. M. Ogawa, “The Chemical Control of Postharvest Diseases: Deciduous Fruits, Berries, Vegetables and Root/Tuber Crops,” Annu Rev Phytopathol, vol. 26, no. 1, pp. 433–469, 1988, doi: https://doi.org/10.1146/annurev.py.26.090188.002245.
 • Tahmasebi, A. Golmohammadi, A. Nematollahzadeh, M. Davari, and E. Chamani, “Control of nectarine fruits postharvest fungal rots caused by Botrytis Cinerea and Rhizopus Stolonifer via some essential oils,” J Food Sci Technol, vol. 57, no. 5, pp. 1647–1655, 2020, doi: https://doi.org/10.1007/s13197-019-04197-4.
 • C. Riva, U. O. Opara, and O. A. Fawole, “Recent developments on postharvest application of edible coatings on stone fruit: A review,” Sci Hortic, vol. 262, p. 109074, 2020, doi: https://doi.org/10.1016/j.scienta.2019.109074.
 • S. Choi, S. Singh, and Y. S. Lee, “Characterization of edible film containing essential oils in hydroxypropyl methylcellulose and its effect on quality attributes of ‘Formosa’ plum (Prunus salicina L.),” LWT, vol. 70, pp. 213–222, 2016, doi: https://doi.org/10.1016/j.lwt.2016.02.036.
 • Kumar, S. Sethi, R. R. Sharma, M. Srivastav, and E. Varghese, “Effect of chitosan coating on postharvest life and quality of plum during storage at low temperature,” Sci Hortic, vol. 226, pp. 104–109, 2017, doi: https://doi.org/10.1016/j.scienta.2017.08.037.
 • Thakur, P. Pristijono, J.B. Golding, C.E. Stathopoulos, C.J. Scarlett, M. Bowyer, S.P. Singh, and Q.V. Vuong, “Development and application of rice starch based edible coating to improve the postharvest storage potential and quality of plum fruit (Prunus salicina),” Sci Hortic, vol. 237, pp. 59–66, 2018, doi: https://doi.org/10.1016/j.scienta.2018.04.005.
 • Pelayo, S. E. Ebeler, and A. A. Kader, “Postharvest life and flavor quality of three strawberry cultivars kept at 5°C in air or air+20 kPa CO2,” Postharvest Biol Technol, vol. 27, no. 2, pp. 171–183, 2003, doi: https://doi.org/10.1016/s0925-5214(02)00059-5.
 • Tavassoli-Kafrani, H. Shekarchizadeh, and M. Masoudpour-Behabadi, “Development of edible films and coatings from alginates and carrageenans,” Carbohydr Polym, vol. 137, pp. 360–374, 2016, doi: https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2015.10.074.
 • Arnon-Rips and E. Poverenov, “Improving food products’ quality and storability by using Layer by Layer edible coatings,” Trends Food Sci Technol, vol. 75, pp. 81–92, 2018, doi: https://doi.org/10.1016/j.tifs.2018.03.003.
 • I. Kritzinger, K. I. Theron, G.F.A. Lötze, and E. Lötze, “Peel water vapour permeance of Japanese plums as indicator of susceptibility to postharvest shriveling,” Sci Hortic, vol. 242, pp. 188–194, 2018, doi: https://doi.org/10.1016/j.scienta.2018.07.033.
 • Gontard, R. Thibault, B. Cuq, and S. Guilbert, “Influence of Relative Humidity and Film Composition on Oxygen and Carbon Dioxide Permeabilities of Edible Films,” J Agric Food Chem, vol. 44, no. 4, pp. 1064–1069, 1996, doi: https://doi.org/10.1021/jf9504327.
 • A. M. Adilah, B. Jamilah, and Z. A. Nur Hanani, “Functional and antioxidant properties of protein-based films incorporated with mango kernel extract for active packaging,” Food Hydrocoll, vol. 74, pp. 207–218, 2018, doi: https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2017.08.017.
 • Nilsuwan, S. Benjakul, and T. Prodpran, “Properties, Microstructure and Heat Seal Ability of Bilayer Films Based on Fish Gelatin and Emulsified Gelatin Films,” Food Biophys, vol. 12, no. 2, pp. 234–243, 2017, doi: https://doi.org/10.1007/s11483-017-9479-2.
 • S. Razavi, A. Golmohammadi, A. Nematollahzadeh, C. Rovera and S. Farris, “Cinnamon Essential Oil Encapsulated into a Fish Gelatin-Bacterial Cellulose Nanocrystals Complex and Active Films Thereof,” Food Biophys, vol. 17, no. 1, pp. 38–46, 2021, doi: https://doi.org/10.1007/s11483-021-09696-6.
 • Xia, W. Wang, L. Wang, H. Liu, and J. Xiao, “Multilayer zein/gelatin films with tunable water barrier property and prolonged antioxidant activity,” Food Packag Shelf life, vol. 19, pp. 76–85, 2019, doi: https://doi.org/10.1016/j.fpsl.2018.12.004.
 • S. Razavi and m. Tahmasebi, “A Review of Pickering Emulsions Stabilized with Cellulose and Bacterial Nanocellulose and Their Applications in Food Packaging,” Packag Sci Art, vol. 14, no. 53, 35-51, 2023, (In Persian).
 • Mishra, P. Khare, D. K. Singh, S. Luqman, P. V. A. Kumar, A. Yadav, T. Das, B. K. Saikia, “Retention of antibacterial and antioxidant properties of lemongrass oil loaded on cellulose nanofibre-poly ethylene glycol composite,” Ind Crops Prod, vol. 114, pp. 68–80, 2018, doi: https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2018.01.077.
 • Tripathi, N. K. Dubey, and A. K. Shukla, “Use of some essential oils as post-harvest botanical fungicides in the management of grey mould of grapes caused by Botrytis cinerea,” World J Microbiol Biotechnol, vol. 24, no. 1, pp. 39–46, 2007, doi: https://doi.org/10.1007/s11274-007-9435-2.
 • S. Razavi, A. Golmohammadi, A. ematollahzadeh, F. Fiori, C. Rovera and S. Farris, “Preparation of cinnamon essential oil emulsion by bacterial cellulose nanocrystals and fish gelatin,” Food Hydrocoll, vol. 109, pp. 106111, 2020, doi: https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2020.106111.
 • Golmohammadi, M. Razavi, M. Tahmasebi, D. Carullo, and S. Farris, “Cinnamon Essential-Oil-Loaded Fish Gelatin–Cellulose Nanocrystal Films Prepared under Acidic Conditions,” Coatings, vol. 13, no. 8, pp. 1360–1360, 2023, doi: https://doi.org/10.3390/coatings13081360.
 • Jung, Z. Deng, and Y. Zhao, “Mechanisms and performance of cellulose nanocrystals Pickering emulsion chitosan coatings for reducing ethylene production and physiological disorders in postharvest ‘Bartlett’ pears (Pyrus communis L.) during cold storage,” Food Chem, vol. 309, p. 125693, 2020, doi: https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2019.125693.
 • S. V. da Silva, N. S. Prado, P. G. de Melo, D. C. Arantes, M. Z. Andrade, H. Otaguro, D. Pasquini, “Edible Coatings Based on Apple Pectin, Cellulose Nanocrystals, and Essential Oil of Lemongrass: Improving the Quality and Shelf Life of Strawberries (Fragaria Ananassa),” J Renew Mater, vol. 7, no. 1, pp. 73–87, 2019, doi: https://doi.org/10.32604/jrm.2019.00042.
 • Dong, S. Li, Z. Li, K. Zhu, X. Wang, and C. Jin, “Improvement of quality and shelf life of strawberry with nanocellulose/chitosan composite coatings.,” Bangladesh J Bot, vol. 44, pp. 709–717, 2015.
 • M. C. Azeredo, K. W. E. Miranda, H. L. Ribeiro, M. F. Rosa, and D. M. Nascimento, “Nanoreinforced alginate–acerola puree coatings on acerola fruits,” J Food Eng, vol. 113, no. 4, pp. 505–510, 2012, doi: https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2012.08.006.
 • Kheiralipour, A. Tabatabaeefar, H. Mobli, S. Rafiee, M. Sharifi, A. Jafari, and A. Rajabipour, “Some physical and hydrodynamic properties of two varieties of apple (Malus domestica Borkh L.),” Int Agric, vol. 22, pp. 225-229, 2008.
 • Heidarbeig, H. Ahmadi, K. Kheiralipo, and A. Tabatabaee, “Some Physical and Mechanical Properties of Khinjuk,” Pak J Nutr, vol. 8, no. 1, pp. 74–77, 2008, doi: https://doi.org/10.3923/pjn.2009.74.77.
 • Giongo, M. Ajelli, P. Poncetta, M. Ramos-García, P. Sambo, and B. Farneti, “Raspberry texture mechanical profiling during fruit ripening and storage,” Postharvest Biol Technol, vol. 149, pp. 177–186, 2019, doi: https://doi.org/10.1016/j.postharvbio.2018.11.021.
 • Razavi, A. Golmohammadi, A. Nematollahzadeh, A. Ghanbari, M. Davari, D. Carullo and S. Farris, “Impact of Bacterial Cellulose Nanocrystals-Gelatin/Cinnamon Essential Oil Emulsion Coatings on the Quality Attributes of ‘Red Delicious’ Apples,” Coatings, vol. 12, no. 6, pp. 741, 2022, doi: https://doi.org/10.3390/coatings12060741.
 • Rovera, M. Ghaani, N. Santo, S. Trabattoni, R.T. Olsson, D. Romano, S. Farris, “Enzymatic hydrolysis in the green production of bacterial cellulose nanocrystals,” ACS Sustain Chem Eng, vol. 6, pp. 7725–7734, 2018, doi: https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.8b00600.
 • C. Shaw, and E. Young, “Rubber elasticity and fracture,” J Eng Mater Technol. Vol. 110, no. 3, pp. 258-265, 1988, doi: https://doi.org/10.1115/1.3226046.
 • Khodabakhshian and M. Hassani, “The study and comparison of elastic modulus of pineapple fruit in macroscopic and microscopic modes,” Microsc Res Tech, vol. 84, no. 6, pp. 1348–1357, 2021, doi: https://doi.org/10.1002/jemt.23790.
 • Chitravathi, O. P. Chauhan, and P. S. Raju, “Influence of modified atmosphere packaging on shelf-life of green chillies (Capsicum annuum L.),” Food Packag Shelf Life, vol. 4, pp. 1–9, 2015, doi: https://doi.org/10.1016/j.fpsl.2015.02.001.
 • Jafarzadeh, M, Azadbakht, F, Varasteh, M, and Vahedi Torshizi, M. “The effect of different types of coating and packaging on the physical properties of persimmon fruit under load,” Iran Food Sci Technol Res J, vol. 19, no. 3, pp. 1-14, 2023, doi: https://doi.org/10.3390/coatings9020138.
 • Jayarajan and R. R. Sharma, “Postharvest life and quality of ‘Snow Queen’ nectarine (Prunus persica var. nucipersica) as influenced by edible coatings during cold storage,” Acta Physiol Plant, vol. 42, no. 7, 2020, doi: https://doi.org/10.1007/s11738-020-03112-1.
 • G. Mandala, E. F. Anagnostaras, and C. K. Oikonomou, “Influence of osmotic dehydration conditions on apple air-drying kinetics and their quality characteristics,” J Food Eng, vol. 69, no. 3, pp. 307–316, 2005, doi: https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2004.08.021.
 • L. Oey, E. Vanstreels, J. De Baerdemaeker, E. Tijskens, H. Ramon, M.L.A.T.M. Hertog, B. Nicolaï, “Effect of turgor on micromechanical and structural properties of apple tissue: A quantitative analysis,” Postharvest Biol Technol, vol. 44, no. 3, pp. 240–247, 2007, doi: https://doi.org/10.1016/j.postharvbio.2006.12.015.
 • Wang, L. Chen, H. Yang, and A. Wang, “Effect of exogenous glycine betaine on qualities of button mushrooms (Agaricus bisporus) during postharvest storage,” Eur Food Res Technol, vol. 240, no. 1, pp. 41–48, 2014, doi: https://doi.org/10.1007/s00217-014-2305-x.
 • Maftoonazad, H. S. Ramaswamy, and M. Marcotte, “Shelf-life extension of peaches through sodium alginate and methyl cellulose edible coatings,” Int J Food Sci Technol, vol. 43, no. 6, pp. 951–957, 2008, doi: https://doi.org/10.1111/j.1365-2621.2006.01444.x.
 • Chisari, A. C. Silveira, R. N. Barbagallo, G. Spagna, and F. Artés, “Ripening stage influenced the expression of polyphenol oxidase, peroxidase, pectin methylesterase and polygalacturonase in two melon cultivars,” Int J Food Sci Technol, vol. 44, no. 5, pp. 940–946, 2009, doi: https://doi.org/10.1111/j.1365-2621.2008.01735.x.
 • Lin, Z. Huang, Y. Chen, L. Zhou, M. Chen, J. Sun, Z. Lu, Y. Lu, “Effect of combined Bacillomycin D and chitosan on growth of Rhizopus stolonifer and Botrytis cinerea and cherry tomato preservation,” J Sci Food Agric, vol. 101, no. 1, pp. 229–239, 2020, doi: https://doi.org/10.1002/jsfa.10635.
 • Zhang, H. Mu, H. Gao, H. Chen, W. Wu, Y. Han, X. Fang, C. Tong, “Preparation of modified polyvinyl formal vibration damping material and its application in strawberry,” J Food Biochem, vol. 45, no. 4, 2021, doi: https://doi.org/10.1111/jfbc.13647.
 • B. Yurtlu, and Erdoğan, D. “Effect of storage time on some mechanical properties and bruise susceptibility of pears and apples,” Turkish J Agric Forest, vol. 29, no. 6, pp. 469-482, 2005.
 • Bentini, C. Caprara, and R. Martelli, “Physico-mechanical properties of potato tubers during cold storage,” Biosyst Eng, vol. 104, no. 1, pp. 25–32, 2009, doi: https://doi.org/10.1016/j.biosystemseng.2009.03.007.
 • Praeger, W. B. Herppich, C. König, Bernd Heröld, and M. Geyer, “Changes of water status, elastic properties and blackspot incidence during storage of potato tubers,” J of Appl Bot Food qual, vol. 83, no. 1, pp. 1–8, 2012
 • Mahfoudhi and S. Hamdi, “Use of Almond Gum and Gum Arabic as Novel Edible Coating to Delay Postharvest Ripening and to Maintain Sweet Cherry (Prunus avium) Quality during Storage,” J Food Process Preserv, vol. 39, no. 6, pp. 1499–1508, 2014, doi: https://doi.org/10.1111/jfpp.12369.
 • Razavi, A. Golmohammadi, A. Nematollahzadeh, A. Ghanbari, M. Davari, D. Carullo and S. Farris, “Impact of Bacterial Cellulose Nanocrystals-Gelatin/Cinnamon Essential Oil Emulsion Coatings on the Quality Attributes of ‘Red Delicious’ Apples,” Coatings, vol. 12, no. 6, pp. 741, 2022, doi: https://doi.org/10.3390/coatings12060741.
 • Diab, C. G. Biliaderis, D. Gerasopoulos, and E. Sfakiotakis, “Physicochemical properties and application of pullulan edible films and coatings in fruit preservation,” J Sci Food Agric, vol. 81, no. 10, pp. 988–1000, 2001, doi: https://doi.org/10.1002/jsfa.883.
 • Barikloo and E. Ahmadi, “Effect of nanocomposite-based packaging and chitosan coating on the physical, chemical, and mechanical traits of strawberry during storage,” J Food Meas Charact, vol. 12, no. 3, pp. 1795–1817, 2018, doi: https://doi.org/10.1007/s11694-018-9795-3.