شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر رقابت پذیری شرکت های تولید کننده کاغذهای بسته بندی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

3 دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

چکیده

باتوجه‌به افزایش روزافزون رشد جمعیت جهانی و نیازهای روبه‌افزایش برای  استفاده از بسته‌بندی‌های کاغذی، رقابت‌پذیری را در  شرکت‌های تولیدکننده انواع کاغذهای مختلف، بیشتر نمایان می‌کند؛ بنابراین شناسایی  و رتبه‌بندی مولفه‌های  مؤثر بر رقابت‌پذیری در شرکت‌های تولیدکننده کاغذهای بسته‌بندی  باعث می‌شود هر شرکتی باتوجه‌به توانمندی‌های خود، رویکردهای متفاوتی را برای رقابت‌پذیری انتخاب نماید. هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر رقابت‌پذیری شرکت‌های تولیدکننده انواع کاغذهای بسته‌بندی  در ایران و رتبه‌بندی آنها با روش تحلیل سلسله‌مراتبی است. روش تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی، نمونه آماری پژوهش تعداد 60 نفر از کارشناسان، متخصصان و سهام‌داران شرکت‌های صنایع کاغذهای بسته‌بندی در کشور هستند محدوده زمانی پژوهش مقطعی بوده و در سال 1401 انجام شده است. صنعت کاغذسازی در ایران از دیرباز با چالش‌هایی مانند کمبود مواد اولیه جنگلی، وابستگی تکنولوژیکی  و.. مواجه بوده است. افزایش تمایل به بسته‌بندی محصولات بر پایه کاغذ و فراورده‌های کاغذی  موجب شده است که مصرف کاغذ روند افزایشی را نمایان سازد. شرکت‌های رقابت‌پذیر قادر به تولید و یا ارائه محصولاتی هستند که در مقابل با سایر رقبا و در هزینه برابر، کیفیتی بالاتر و قیمتی پایین‌تر دارند. با مطالعه منابع و مقالات مرتبط با موضوع رقابت‌پذیری و نیز بهره‌گیری از دانش تخصصی متخصصین مرتبط با پژوهش تعداد ده مؤلفه اصلی شامل مواد اولیه، محصول نهایی، توانمندی‌های فنی و فناوری، اجتماعی - فرهنگی، سیاست‌های کلان، انسانی، اقتصادی، عوامل خرد وابسته به بنگاه، قوانین و مقررات و انحصار شرکت‌ها و 52 زیر مؤلفه رقابت‌پذیری شناسایی شدند. برای این منظور پرسش‌نامه‌ای محقق ساخت طراحی شد پس از توزیع و دریافت آنها، داده‌های حاصل به‌منظور مقایسات زوجی در روش تحلیل سلسله‌مراتبی  با بهره‌گیری از نرم‌افزار اکسپرت چویس، وزن‌دهی و سپس رتبه‌بندی شدند. نتایج نشان دادند که مولفه‌های انحصار شرکت‌ها (196/0)، توانمندی‌های فنی و فناوری (141/0)، اقتصادی (125/0)، عوامل خرد وابسته به بنگاه (114/0) بر رقابت‌پذیری شرکت‌های تولیدکننده کاغذهای بسته‌بندی تأثیر بیشتری دارند. انحصار در تولید محصولات (056/0)، انحصار در فناوری (048/0)، توانمندی ماشین‌آلات و فناوری (0472/0) از جمله زیر مولفه‌های با تأثیرگذاری بیشتر بر رقابت‌پذیری در شرکت‌های مذکور اعلام گردید. 

کلید واژه ها: رقابت پذیری، صنایع سلولزی، کاغذسازی، انحصار، اقتصادی، تکنولوژی

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying and Ranking Factors Affecting the Competitiveness of Packaging Paper Manufacturing Companies

نویسندگان [English]

  • arezo behfar 1
  • abbas tamjidi 2
  • shademan pourmousa 3
1 karaj
2 karaj
3 karaj
چکیده [English]

Considering the increasing growth of the world population and the increasing needs for the use of paper packaging, it shows the competitiveness in the companies that produce different types of paper, so identifying and ranking the factors affecting the competitiveness in the companies The producer of packaging papers makes each company choose different approaches for competitiveness according to its capabilities.The aim of the current research is to identify the factors affecting the competitiveness of the companies that produce all kinds of packaging paper in Iran and to rank them using the hierarchical analysis method. The research method is a descriptive survey, the statistical sample of the research is 60 experts, specialists and shareholders of the packaging paper industry companies in the country. The time frame of the research is cross-sectional and was conducted in 1401.The packaging paper industry in Iran has long faced challenges such as the lack of forest raw materials, technological dependence, etc. The increase in the tendency to package products based on paper and paper products has caused the consumption of paper to show an increasing tresnd. Competitive companies are able to produce or provide products that have higher quality and lower price compared to other competitors and at the same cost. By studying the sources and articles related to the topic of competitiveness and also using the specialized knowledge of experts related to the research of ten main components including raw materials, final product, technical and technological abilities, socio-cultural, macro, human, economic policies, micro factors related to the company, laws and regulations and monopoly of companies and 52 sub-components of competitiveness were identified. For this purpose, a researcher-made questionnaire was designed. After distributing and receiving them, the resulting data were weighted and then ranked for the purpose of pairwise comparisons in the hierarchical analysis method using Expert Choice software. The results showed that the components of monopoly of companies (0.196), technical and technological capabilities (0.141), economic (0.125), micro factors related to the company (0.114) on the competitiveness of manufacturing companies Wrapping papers are more effective. Monopoly in production of products (0.056), monopoly in technology (0.048), ability of machines and technology (0.0472) were declared among the sub-components with greater impact on competitiveness in the mentioned companies.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competitiveness
  • Packaging Papers
  • Monopoly
  • Economy
  • Technology

Smiley face

[1] Gh. jandagh, M. Fathi, M. Maleki, and M. Zamanyan, “Identifying and ranking factors affecting the competitiveness of the country's rubber industry," Iranian Rubber Industry Journal, vol. 93, no. 1, 2020. (In Persian)
www.iranrubbermag.ir/article_89918.html
[2] F. Karimi and M. Eravani, "Identification and analysis of factors affecting the internal competitiveness of industrial industries case study of Isfahan province"Journal of economic research, vol. 7, no. 2. 2017. (In Persian)
https://joer.atu.ac.ir/article_3254.html
[3] M. Mehri charvade, A. Tajdini, and Sh. pourmosa, "Identifying and ranking the factors affecting customer loyalty in the wooden furniture industry using the process of fuzzy and dimethyl network analysis in Albarzo provinces, Gilan,” Wood and Forest Science and Technology Research Journal, vol. 22, no. 4. 2016. (In Persian). 0.1001.1.23222077.1394.22.4.2.0
[4] Sh. Pourmousa, “Chalanges and Strategies for development of Iranian courrugated box making industries,” Journal of Packaging Science and Techniqes, vol. 10, no. 37, pp.6-13, 2019. (In Persian) 20.1001.1.22286675.1398.10.37.1.5
[5] A. Arabi, A. Tajdini, Sh. Porurmosa, M. Imani, and A. Lashgari, "Prioritization of factors affecting sustainable supply chain management and performance in Iran's wooden furniture industry (case study: home and office furniture manufacturing companies) Iranian Wood and Paper Science Research Journal.https://doi.org/10.22092/ijwpr.2021.355958.1696
[6] N. Roshanro,  A. Tajdini and SH. Pourmosa, "Hierarchical analysis process in choosing factors affecting the competitiveness of cardboard industries in Iran," Wood and Forest Science and Technology Research Quarterly, vol. 23, no. 4. 2017. (In Persian) 10. 2069/jwfst.2017.10805.1564
[7] M.Asgari, " Competitiveness and export of small and medium enterprises in Iran " Journal of industrial economics research, , vol. 8, no. 6. 2020. (In Persian) https://doi. rg/10.30473/indeco.2019.6992
[8] F. Karimi  and  M. Eravani, "Identification and analysis of factors affecting the internal competitiveness of industrial industries (case study of Isfahan province"Journal of economic research, vol. 7, no. 2. 2017. (In Persian)
[9] M. Ghofrani and  Z. Mohammadmoradi, "Prioritization of factors affecting the competitiveness of classic furniture with the process of network analysis (case study of Tehran province" Scientific and research quarterly magazine of Gholum and wood and paper industries, vol. 33, no. 2. 2017. (In Persian)
[10] H. Aghazadeh, M. Estiri, and M. Osanlou,  "Examining the components of competition on the competitiveness of companies in Iran," Quarterly Journal of Economic Researches of Growth and Sustainable Development, vol. 7, no. 3. 2008. (In Persian) URL: http://ecor.modares.ac.ir/article-18-2707-fa.html
[11] I. Totoncheyan and M. Mehnoosh, "Knowledge-based competitiveness in Iran," Quarterly Journal of Economic Researches of Growth and Sustainable Development, vol. 9, no. 1. 2010. (In Persian) URL: http://ecor.modares.ac.ir/article-18-9595-fa.html
 [12] E. Aliakbari, M. Ansari, M. Bostan, and  V. Ahmadi,  "Measuring and analyzing competitiveness indicators in West Asian countries with an emphasis on Iran," The scientific journal of regional plannin, vol. 9, no. 33. 2019. (In Persian).20.1001.1.22516735.1398.9.33.1.4
[13] E. Godarzi  and  A. Tajdini,  "The application of hierarchical analysis process in ranking the effective indicators on the competitiveness of the wooden furniture industry in Iran," Iran Wood and Paper Science Research Journal, vol. 30, no. 4. 2015. (In Persian).https://doi.org/10.22092/ijwpr.2015.102892
[14] Sh. Pourmousa, “Determination of competition in Iranian courrugated box making companies,” Journal of Packaging Science and Techniqes, vol.9, no. 33, pp. 6-13, 2020. (In Persian) 20.1001.1.22286675.1397.9.33.3.2.
[15] S. Mohannadi Nematabadet, Sh. Pourmosa, A. Jang Tjdini, Jahan latibari,  and  A. Lashgari, et al., “Identifying and ranking components of manufacturing sustainability in the Iranian papermaking industry,” BioResources, vol. 18, no. 1, 2023. DOI: 10.15376/biores.18.1.382-399