دوره و شماره: دوره 14، شماره 53، خرداد 1402، صفحه 1-84 

مروری

مروری بر توسعه‌ی صنعت بسته‌بندی‌ مواد غذایی و روش‌های نوین آن

صفحه 17-33

آیدا اسکندری؛ نگین رمضانی متین؛ سارا سیف؛ محمدرضا پژوهی الموتی


مروری برنقش بسته بندی در امنیت غذایی

صفحه 63-71

صابر امیری؛ مریم علی محمدی؛ حسام شیرازه محبت