مروری بر امولسیون‌های پیکرینگ پایدارشده با سلولز و نانو سلولز باکتریایی و کاربردهای آن‌ها در بسته‌بندی مواد غذایی

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانش آموحته دکتری - گروه مهندسی بیوسیستم - دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی - دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل - ایران

2 دانش آموخته دکتری، گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

امولسیون پیکرینگ پایدار شده به‌وسیله ذرات جامد در سال‌های اخیر توجه پژوهشگران زیادی را به خود جلب کرده‌است، چرا که پایداری بهتری را نسبت به سورفکتانت‌ها برای امولسیون ارائه می‌کنند. ساختار نانوفیبریل بی‌نظیر سلولز باکتریایی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی  بی­نظیری را از جمله، تخلخل بالا، مدول الاستیسیته و ساختار کریستالی زیاد، عرضه می‌کند. همچنین، درمیان پایدارکننده‌های جامد، نانوکریستال‌های سلولزی به‌عنوان مواد خوبی در تهیه امولسیون‌های پیکرینگ به‌کار گرفته می‌شوند که دارای خواص مطلوبی نظیر ساختار نانویی، نسبت ظاهری بالا، زیست‌سازگاری، زیست‌تخریب پذیر، دوگانه­دوست، پایداری شیمیایی، سمیت پایین، و تجدید پذیری می‌باشند. این مقاله مروری بر تحقیقات صورت گرفته در تهیه امولسیون‌های پیکرینگ پایدارشده توسط سلولز و نانوکریستال‌های سلولزی با منشاء باکتریایی می‌باشد. در ابتدا، خلاصه‌ای از روش‌های تهیه سلولز باکتریایی و نانوکریستال‌های سلولز باکتریایی بیان می‌شود. سپس، مروری بر تولید امولسیون‌های پیکرینگ، روش‌های تهیه و نیز پارامترهای اثرگذار بر پایداری آن‌ها به تفصیل بررسی می‌گردد. . نتایج این بررسی نشان می‌دهد که پارامترهای مختلفی ازجمله غلظت ذرات نانوسلولز؛ بار سطحی آن‌ها، استفاده از سورفکتانت‌ها، نوع و غلظت روغن استفاده شده، pH، دمای تهیه امولسیون، قدرت یونی آن، روش استفاده شده برای آماده‌سازی نانوسلولزها و تهیه امولسیون پیکرینگ درکنارهم بر پایداری کلی سیستم اثر می‌گذارد. در نهایت، دورنمایی از کاربرد این نوع امولسیون‌ها در زمینه‌های بسته‌بندی مواد غذایی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review of Pickering Emulsions Stabilized with Cellulose and Bacterial Nanocellulose and Their Applications in Food Packaging

نویسندگان [English]

 • Mahsa Sadat Razavi 1
 • Mohammad Tahmasebi 2
1 PhD, Department of Biosystems Engineering, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
2 PhD, Department of Biosystems Engineering, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Pickering emulsions stabilized by solid particles have attracted the attention of many researchers in recent years, because they provide better stability than surfactants for emulsions. Bacterial cellulose is a combination of cellulose nanofibers produced by some bacteria, so bacterial cellulose is one of the bottom-up synthesis methods. The unique nanofibril structure of bacterial cellulose offers excellent physical and mechanical properties, including high porosity, modulus of elasticity, and high crystallinity. Also, among solid stabilizers, cellulose nanocrystals are used as good materials in the preparation of Pickering emulsions, which have desirable properties such as nanostructure, high aspect ratio, biocompatibility, biodegradability, amphiphilic, chemical stability, low toxicity, and renewable. This article is a review of the researches conducted in the preparation of Pickering emulsions stabilized by bacterial cellulose and cellulose nanocrystals. At first, a summary of the preparation methods of bacterial cellulose and bacterial cellulose nanocrystals is discussed. Then, an overview on the production of Pickering emulsions, preparation methods and parameters affecting their stability are given in detail. The results of this review show that various parameters such as the concentration of nanocellulose particles, their surface charge, the use of surfactants, the type and concentration of oil used, pH, emulsion preparation temperature, ionic strength, the method used for preparing nanocelluloses and Pickering emulsions together affect the overall stability of the system. Finally, a perspective of the applications of this type of emulsions in the field of food packaging is presented.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Pickering emulsion
 • food packaging
 • cellulose
 • bacterial nanocellulose
 • K. Giri, “Bioavailability enhancement of curcumin nutraceutical through nano-delivery systems,” in Nutraceuticals, Elsevier, Amsterdam, Netherlands, pp. 593–625, 2016.
 • Kunwar and K. I. Priyadarsini, “Curcumin and Its Role in Chronic Diseases,” in Advances in Experimen
 • tal Medicine and Biology, Springer, Berlin, Germany, 1–25, 2016.
 • Niakousari, M. S. Damyeh, H. H. Gahruie, A. E.-D. A. Bekhit, R. Greiner, and S. Roohinejad, “Conventional Emulsions,” in Emulsion-based Systems for Delivery of Food Active Compounds, John Wiley & Sons, New Jersey, USA, pp. 1-27, 2018.
 • Narsimhan, Z. Wang, and N. Xiang, “Guidelines for Processing Emulsion-Based Foods,” in Food Emulsifiers and Their Applications, Springer, Berlin, Germany, pp. 435–501, 2019.
 • Trache, M. H. Hussin, M. K. M. Haafiz, and V. Thakur, K, “Recent progress in cellulose nanocrystals-sources and production,” Nanoscale. vol. 9, no. 5, pp. 1763-1786, 2017.
 • P. Binks, “Particles as surfactants—similarities and differences,” Curr Opin Colloid Interface Sci, vol. 7, no. 1–2, pp. 21–41, 2002.
 • Wang, G. Du, C. Li, H. Zhang, Y. Long, and Y. Ni, “Preparation of cellulose nanocrystals from asparagus (Asparagus officinalis L.) and their applications to palm oil/water Pickering emulsion,” Carbohydr Polym, vol. 151, pp. 1-8, 2016.
 • Wu, and G. H. Ma, “Recent studies of Pickering emulsions: Particles make the difference,” Small, vol. 12, pp. 4633-4648, 2016.
 • Xiao, Y. Li, and Q. Huang, “Recent advances on food-grade particles stabilized Pickering emulsions: Fabrication, characterization and research trends,” Trends Food Sci Technol, vol. 55, pp. 48-60, 2016.
 • S. Murray, “Pickering emulsions for food and drinks,” Curr Opin Food Sci, vol. 27, pp. 57-63, 2019.
 • Dufresne, “Nanocellulose processing properties and potential applications,” Curr For Rep, vol. 5, pp. 76-89, 2019.
 • Du, W. Liu, M. Zhang, X. Zhang, C. Si, and B. Li, “Cellulose nanocrystals and cellulose nanofibrils based hydrogels for biomedical applications,” Carbohydr Polym, vol. 209, pp. 130-144, 2019.
 • Ebrahimzadeh and N. Sedaghat, “A Review of Biodegradable Plastics Based on Polysaccharide: Starch, Cellulose and its Derivatives,” Packag Sci Art, vol. 13, no. 51, pp. 57-72, 2023 (In Persian).
 • Phanthong, P. Reubroycharoen, X. Hao, G. Xu, A. Abudula, and G. Guan, “Nanocellulose: Extraction and application,” Carbon Resour Convers, vol. 1, pp. 32-43, 2018.
 • , Vilarinho, A. S. Silva, M. F. Vaz, and J. P. Farinha, “Nanocellulose in green food packaging,” Crit Rev Food Sci Nutr, vol. 58, pp. 1526-1537, 2018.
 • Tarimala, and L. L. Dai, “Structure of Microparticles in Solid-Stabilized Emulsions,” Langmuir, vol. 20, no. 9, pp. 3492–3494, 2003.
 • Kalashnikova, H. Bizot, B. Cathala, and I. Capron, “Modulation of Cellulose Nanocrystals Amphiphilic Properties to Stabilize Oil/Water Interface,” Biomacromolecules, vol. 13, no. 1, pp. 267–275, 2011a.
 • G. Glasser, R. H. Atalla, J. Blackwell, R. Malcolm Brown, W. Burchard, A. D. French, D. O Klemm, and Y. Nishiyama, “About the structure of cellulose: debating the Lindman hypothesis,” Cellulose, vol. 19, no. 3, pp. 589–598, 2012.
 • Alqus, S. J. Eichhorn, and R. A. Bryce, “Molecular Dynamics of Cellulose Amphiphilicity at the Graphene–Water Interface,” Biomacromolecules, vol. 16, no. 6, pp. 1771–1783, 2015.
 • F. Turbak F. W. Snyder and K. R. Sandberg, “Microfibrillated cellulose, a new cellulose product-properties, uses, and commercial potential,” J Appl Polym Sci, vol. 37, pp. 815–827, 1983.
 • W. Herrick R. L. Casebier J. K. Hamilton and K. R. Sandberg, “Microfibrillated cellulose: Morpholoby and accessibility,” J Appl Polym Sci, vol. 37, pp. 797–805, 1983.
 • Taniguchi and K. Okamura, “New films produced from microfibrillated natural fibres,” Polym Int, vol. 47, no. 3, pp. 291–294, 1998.
 • Abe S. Iwamoto and H. Yano, “Obtaining Cellulose Nanofibers with a Uniform Width of 15 nm from Wood,” Biomacromolecules, vol. 8, no. 10, pp. 3276–3278, 2007.
 • G. Ranby, “Aqueous colloidal solutions of cellulose micelles,” Acta Chem Scand, vol. 3, no. 5, pp. 649-650, 1949.
 • Hu E. D. Cranston R. Ng and R. Pelton, “Tuning cellulose nanocrystal gelation with polysaccharides and surfactants,” Langmuir, vol. 30, pp. 2684-2692, 2014.
 • Dufresne J. Cavaille and M. J. Vignon, “Mechanical behavior of sheets prepared from sugar beet cellulose microfibrils,” J Appl Polym Sci, vol. 64, no. 6, pp.1185–1194, 1997.
 • Bae Y. Sugano and M. Shoda, “Improvement of bacterial cellulose production by addition of agar in a jar fermentor,” J Biosci Bioeng, vol. 97, no. 1, pp. 33–38, 2004.
 • Shezad S. Khan T. Khan and J. K. Park, “Physicochemical and mechanical characterization of bacterial cellulose produced with an excellent productivity in static conditions using a simple fed-batch cultivation strategy,” Carbohydr Polym, vol. 82, no. 1, pp. 173–180, 2010.
 • Sun L. Zhou Q. Wu and S. Yang, “Preliminary research on structure and properties of nano-cellulose,” J Wuhan Uni Technol Mater, vol. 22, no. 4, pp. 677–680, 2007.
 • Klemm, B. Heublein, H. P. Fink, and A. Bohn, “Cellulose: Fascinating Biopolymer and Sustainable Raw Material,” Angew Chem Int Ed, vol. 44, no. 22, pp. 3358–3393, 2005.
 • Razavi, A. Golmohammadi, A. Nematollahzadeh, A. Ghanbari, M. Davari, D. Carullo and S. Farris, “Production of Innovative Essential Oil-Based Emulsion Coatings for Fungal Growth Control on Postharvest Fruits,” Foods, vol. 11, no. 11, pp. 1602, 2022.
 • Klemm, E. D. Cranston,, D. Fischer, M. Gama, S. A. Kedzior, D. Kralisch, F. Kramer, T. Kondo, T. Lindström, S. Nietzsche, K. Petzold-Welcke, F. Rauchfuß, “Nanocellulose as a natural source for groundbreaking applications in materials science: Today’s state,” Mater Today, vol. 21, no. 7, pp. 720–748, 2018
 • O. Taipina, “anocristais de celulose: obtenção, caracterização e modificação de superfície,” MSc. Thesis, State University of Campinas, Sao Paulo, Brazil, 2012.
 • Dai, Y. Huang and H. Huang, “Enhanced performances of polyvinyl alcohol films by introducing tannic acid and pineapple peel-derived cellulose nanocrystals,” Cellulose, vol. 25, no. 8, pp. 4623–4637, 2018.
 • Shang, X. An, F. T. Seta, M. Ma, M. Shen, L. Dai, H. Liu and Y. Ni, “Improving dispersion stability of hydrochloric acid hydrolyzed cellulose nano-crystals,” Carbohydr Polym, vol. 222, pp. 115037, 2019.
 • M. Vanderfleet, D. A. Osorio and E. D. Cranston, “Optimization of cellulose nanocrystal length and surface charge density through phosphoric acid hydrolysis,” Philos Trans Royal Soc. A Math Phys Eng Sci, vol. 376, no. 2112, pp. 20170041, 2017.
 • Du, C. Liu, X. Mu, W. Gong, D. Lv, Y. Hong, C. Si and B. Li, “Preparation and characterization of thermally stable cellulose nanocrystals via a sustainable approach of FeCl3-catalyzed formic acid hydrolysis,” Cellulose, vol. 23, no. 4, pp. 2389–2407, 2016.
 • Rajinipriya, M. Nagalakshmaiah, M. Robert and S. Elkoun, “Importance of Agricultural and Industrial Waste in the Field of Nanocellulose and Recent Industrial Developments of Wood Based Nanocellulose: A Review,” ACS Sustain Chem Eng, vol. 6, no. 3, pp. 2807–2828, 2018.
 • Salas, T. Nypelö, C. Rodriguez-Abreu, C. Carrillo and O. J. Rojas, “Nanocellulose properties and applications in colloids and interfaces,” Curr Opin Colloid Interface Sci, vol. 19, no. 5, pp. 383–396, 2014.
 • Lavoine, I. Desloges, A. Dufresne and J. Bras, “Microfibrillated cellulose – Its barrier properties and applications in cellulosic materials: A review,” Carbohydr Polym, vol. 90, no. 2, pp. 735–764, 2012.
 • Fujisawa, E. Togawa and K. Kuroda, “Nanocellulose-stabilized Pickering emulsions and their applications,” Sci Technol Adv Mater, vol. 18, no. 1, pp. 959–971, 2017.
 • A. S. Azizi Samir, F. Alloin and A. Dufresne, “Review of Recent Research into Cellulosic Whiskers, Their Properties and Their Application in Nanocomposite Field,” Biomacromolecules, vol. 6, no. 2, pp. 612–626, 2005.
 • M. Dong, J. F. Revol and D. G. Gray, “Effect of Microcrystallite Preparation Conditions on the Formation of Colloid Crystals of Cellulose,” Cellulose, vol. 5, no. 1, pp. 19–32, 1998.
 • Y. Lee, A. Delille and A. Bismarck, “Greener Surface Treatments of Natural Fibres for the Production of Renewable Composite Materials,” Cellulose Fiber Bio Nano Polym Compos, pp. 155–178, 2011.
 • Dufresne, “Nanocellulose: potential reinforcement in composites,” Natl polym, vol. 2, pp. 1-32, 2012.
 • Kargarzadeh, I. Ahmad, I. Abdullah, A. Dufresne, S. Y. Zainudin and R. M. Sheltami, “Effects of hydrolysis conditions on the morphology, crystallinity, and thermal stability of cellulose nanocrystals extracted from kenaf bast fibers,” Cellulose, vol. 19, no. 3, pp. 855–866, 2012.
 • Kalashnikova, BizotH., B. Cathala and I. Capron, “New Pickering Emulsions Stabilized by Bacterial Cellulose Nanocrystals,” Langmuir, vol. 27, no. 12, pp. 7471–7479, 2011.
 • Fu, Y. Liu, C. Yang, W. H. Wang, M. Wang and Y. Y. Jia, “Stabilization of Pickering Emulsions by Bacterial Cellulose Nanofibrils,” Key Eng Mater, vol. 645–646, pp. 1247–1254, 2015.
 • Zhai, D. Lin, D. Liu and X. Yang, “Emulsions stabilized by nanofibers from bacterial cellulose: New potential food-grade Pickering emulsions,” Food Res Int, vol. 103 pp. 12–20, 2018.
 • Paximada, A. A. Koutinas, E. Scholten and I. Mandala, “Effect of bacterial cellulose addition on physical properties of WPI emulsions. Comparison with common thickeners,” Food Hydrocoll, vol. 54, pp. 245–254, 2016.
 • Paximada, E. Tsouko, N. Kopsahelis, A. A. Koutinas and I. Mandala, “Bacterial cellulose as stabilizer of o/w emulsions,” Food Hydrocoll, vol. 53, pp. 225–232, 2016.
 • S. Razavi, A. Golmohammadi, A. Nematollahzadeh, F. Fiori, C. Rovera and S. Farris, “Preparation of cinnamon essential oil emulsion by bacterial cellulose nanocrystals and fish gelatin,” Food Hydrocoll, vol. 109, pp. 106111, 2020.
 • Yan, X. Chen, H. Song, J. Li, Y. Feng, Z. Shi, X. Wang and Q. Lin, “Synthesis of bacterial cellulose and bacterial cellulose nanocrystals for their applications in the stabilization of olive oil Pickering emulsion,” Food Hydrocoll, vol. 72, pp. 127–135, 2017.
 • Wu, W. Zhu, X. Shi, Q. Li, C. Huang, Y. Tian and S. Wang, “Acid-free preparation and characterization of kelp (Laminaria japonica) nanocelluloses and their application in Pickering emulsions,” Carbohydr Polym, vol. 236, pp. 115999, 2020.
 • Wu, X. Zhang, D. Qiu, Y. Pei, Y. Li, B. Li and S. Liu, “Effect of surface charge density of bacterial cellulose nanofibrils on the rheology property of O/W Pickering emulsions,” Food Hydrocoll, vol. 120, pp. 106944, 2021.
 • Saffarionpour, “Nanocellulose for Stabilization of Pickering Emulsions and Delivery of Nutraceuticals and Its Interfacial Adsorption Mechanism,” Food Bioproc Technol, vol. 13, no. 8, pp. 1292–1328, 2020.
 • Capron and B. Cathala, “Surfactant-Free High Internal Phase Emulsions Stabilized by Cellulose Nanocrystals,” Biomacromolecules, vol. 14, no. 2, pp. 291–296, 2013.
 • Miao, M. Tayebi and W. Y. Hamad, “Investigation of the formation mechanisms in high internal phase Pickering emulsions stabilized by cellulose nanocrystals,” Philos Trans Royal Soc. A Math Phys Eng Sci, vol. 376, no. 2112, pp. 20170039, 2017.
 • Lam, K. P. Velikov and O. D. Velev, “Pickering stabilization of foams and emulsions with particles of biological origin,” Curr Opin Colloid Interface Sci, vol. 19, no. 5, pp. 490–500, 2014.
 • Hu, T. Patten, R. Pelton and E. D. Cranston, “Synergistic Stabilization of Emulsions and Emulsion Gels with Water-Soluble Polymers and Cellulose Nanocrystals,” ACS Sustain Chem Eng, vol. 3, no. 5, pp. 1023–1031, 2015.
 • Xie, Y. Luo, Y. Chen, Y. Liu, Y. Ma, Q. Zheng, P. Yueand M. Yang, “Redispersible Pickering emulsion powder stabilized by nanocrystalline cellulose combining with cellulosic derivatives,” Carbohydr Polym, vol. 213, pp. 128–137, 2019.
 • Deng, J. Jung, J. Simonsen and Y. Zhao, “Cellulose nanocrystals Pickering emulsion incorporated chitosan coatings for improving storability of postharvest Bartlett pears (Pyrus communis) during long-term cold storage,” Food Hydrocoll, vol. 84, pp. 229–237, 2018.
 • Baek, F. Wahid-Pedro, K. Kim, K. Kim and K. C. Tam, “Phosphorylated-CNC/modified-chitosan nanocomplexes for the stabilization of Pickering emulsions,” Carbohydr Polym, vol. 206, pp. 520–527, 2019.
 • Liu, C. Zhou, X. Liu, Y. Xu, S. Geng, Y. Chen, C. Wei and C. Yu, “PMMA@SCNC composite microspheres prepared from pickering emulsion template as curcumin delivery carriers,” J Appl Polym Sci, vol. 135, no. 15, pp. 46127, 2017.
 • Pinďáková, V. Kašpárková and R. Bordes, “Role of protein-cellulose nanocrystal interactions in the stabilization of emulsion,” J Colloid Interface Sci, vol. 557, pp. 196–206, 2019.
 • Sarkar, S. Zhang, B. Murray, J. A. Russell and S. Boxal, “Modulating in vitro gastric digestion of emulsions using composite whey protein-cellulose nanocrystal interfaces,” Colloids Surf. B Biointerfaces, vol. 158, pp. 137–146, 2017.
 • Hu, R. M. Berry, R. Pelton and E. D. Cranston, “One-Pot Water-Based Hydrophobic Surface Modification of Cellulose Nanocrystals Using Plant Polyphenols,” ACS Sustain Chem Eng, vol. 5, no. 6, pp. 5018–5026, 2017.
 • Hu, H. S. Marway, H. Kasem, R. Pelton and E. D. Cranston, “Dried and Redispersible Cellulose Nanocrystal Pickering Emulsions,” ACS Macro Lett, vol. 5, no. 2, pp. 185–189, 2016.
 • Wang, A. Wang, X. Zang, L. Tan, Y. Ge, X. Lin, B. Xu, Z. Jin and W. Ma, “Physical and oxidative stability of functional avocado oil high internal phase emulsions collaborative formulated using citrus nanofibers and tannic acid,” Food Hydrocoll, vol. 82, pp. 248–257, 2018.
 • E. Low, L. T. H. Tan, B.-H. Goh, B. T. Tey, B. H. Ong and S. Y. Tang, “Magnetic cellulose nanocrystal stabilized Pickering emulsions for enhanced bioactive release and human colon cancer therapy,” Int J of Biol Macromol, vol. 127, pp. 76–84, 2019.
 • E. Low, B. T. Tey, B. H. Ong and S. Y. Tang, “Unravelling pH-responsive behaviour of Fe3O4@CNCs-stabilized Pickering emulsions under the influence of magnetic field,” Polymer, vol. 141, pp. 93–101, 2018.
 • E. Low, B. T. Tey, B. H. Ong, E. S. Chan and S. Y. Tang, “Palm olein-in-water Pickering emulsion stabilized by Fe3O4-cellulose nanocrystal nanocomposites and their responses to pH,” Carbohydr Polym, vol. 155, pp. 391–399, 2017.
 • B. Mougel, P. Bertoncini, B. Cathala, O. Chauvet and I. Capron, “Macroporous hybrid Pickering foams based on carbon nanotubes and cellulose nanocrystals,” J Colloid Interface Sci, vol. 544, pp. 78–87, 2019.
 • Dai, J. Wu, H. Zhang, Y. Chen, L. Ma, H. Huang, Y. Huang and Y. Zhang, “Recent advances on cellulose nanocrystals for Pickering emulsions: Development and challenge,” Trends Food Sci Technol, vol. 102, pp. 16–29, 2020.
 • Kalashnikova, H. Bizot, P. Bertoncini, B. Cathala and I. Capron, “Cellulosic nanorods of various aspect ratios for oil in water Pickering emulsions,” Soft Matter, vol. 9, no. 3, pp. 952–959, 2013.
 • Zhang, Y. Chen, S. Wang, L. Ma, Y. Yu, H. Dai and Y. Zhang, “Extraction and comparison of cellulose nanocrystals from lemon (Citrus limon) seeds using sulfuric acid hydrolysis and oxidation methods,” Carbohydr Polym, vol. 238, pp. 116180, 2020.
 • Kalashnikova, H. Bizot, B. Cathala and I. Capron, “Modulation of Cellulose Nanocrystals Amphiphilic Properties to Stabilize Oil/Water Interface,” Biomacromolecules, vol. 13, no. 1, pp. 267–275, 2011.
 • Cherhal, F. Cousin and I. Capron, “Structural Description of the Interface of Pickering Emulsions Stabilized by Cellulose Nanocrystals,” Biomacromolecules, vol. 17, no. 2, pp. 496–502, 2016.
 • Gestranius, P. Stenius, E. Kontturi, J. Sjöblom and T. Tammelin, “Phase behaviour and droplet size of oil-in-water Pickering emulsions stabilised with plant-derived nanocellulosic materials,” Colloid Surf. A Physicochem Eng Asp, vol. 519, pp. 60–70, 2017.
 • He, Q. Li, Y. Li, B. Li and S. Liu, “Water-insoluble dietary fibers from bamboo shoot used as Plant Food Particles for the stabilization of O/W Pickering emulsion,” Food Chem, pp. 125925, 2019.
 • Pandey, M. DerakhshandehS. A. Kedzior, B. Pilapil, N. Shomrat, T. Segal-Peretz, S. L Bryant and M. Trifkovic, “Role of interparticle interactions on microstructural and rheological properties of cellulose nanocrystal stabilized emulsions,” J Colloid Interface Sci, vol. 532, pp. 808–818, 2018.
 • Tang, Y. Chen, J. Luo, M. Y. Low, Z. Shi, J. Tang, Z. Zhang, B. Peng and K. C. Tam, “Pickering emulsions stabilized by hydrophobically modified nanocellulose containing various structural characteristics,” Cellulose, vol. 26, no. 13–14, pp. 7753–7767, 2019.
 • Mikulcová, R. Bordes, A. Minařík and V. Kašpárková, “Pickering oil-in-water emulsions stabilized by carboxylated cellulose nanocrystals – Effect of the pH,” Food Hydrocoll, vol. 80, pp. 60–67, 2018.
 • Du Le, S. M. Loveday, H. Singh and A. Sarkar, “Pickering emulsions stabilised by hydrophobically modified cellulose nanocrystals: Responsiveness to pH and ionic strength,” Food Hydrocoll, vol. 99, p. 105344, 2020.
 • Tang, M. F. X. Lee, W. Zhang, B. Zhao, R. M. Berry and K. C. Tam, “Dual Responsive Pickering Emulsion Stabilized by Poly[2-(dimethylamino)ethyl methacrylate] Grafted Cellulose Nanocrystals,” Biomacromolecules, vol. 15, no. 8, pp. 3052–3060, 2014.
 • Ye, H. Y. Yu, D. Wang, J. Zhu and J. Gu, “Green acid-free one-step hydrothermal ammonium persulfate oxidation of viscose fiber wastes to obtain carboxylated spherical cellulose nanocrystals for oil/water Pickering emulsion,” Cellulose, vol. 25, no. 9, pp. 5139–5155, 2018.
 • Gong, Y. Wang and L. Chen, “Enhanced emulsifying properties of wood-based cellulose nanocrystals as Pickering emulsion stabilizer,” Carbohydr Polym, vol. 169, pp. 295–303, 2017.
 • H. Chen, J. Zheng, Y. T. Xu, S. W. Yin, F. Liu, and C. H. Tang, “Surface modification improves fabrication of pickering high internal phase emulsions stabilized by cellulose nanocrystals,” Food Hydrocoll, vol. 75, pp. 125–130, 2018.
 • Li, J. Li, J. Gong, Y. Kuang, L. Mo and T. Song, “Cellulose nanocrystals (CNCs) with different crystalline allomorph for oil in water Pickering emulsions,” Carbohydr Polym, vol. 183, pp. 303–310, 2018.
 • M. B. Albuquerque, H. M. Meira, I. D. L. Silva, C. J. G. Silva, F. C. G. Almeida, J. D. P. Amorim, G. M. Vinhas, A. F. S. Costa and L. A. Sarubbo, “Production of a bacterial cellulose/poly(3-hydroxybutyrate) blend activated with clove essential oil for food packaging,” Polym Polym Compos, vol. 29, no. 4, pp. 259–270, 2020.
 • Hobzova, J. Hrib, J. Sirc, E. Karpushkin, J. Michalek, O. Janouskova and P. Gatenholm, “Embedding of Bacterial Cellulose Nanofibers within PHEMA Hydrogel Matrices: Tunable Stiffness Composites with Potential for Biomedical Applications,” J Nanomater, vol. 2018, pp. 1–11, 2018.
 • D. P. deAmorim, K. C. deSouza, C. R. Duarte, I. D. S. Duarte, F. D. A. S. Ribeiro, G. S. Silva, P. M. A. deFarias, A. Stingl, A. F. S. Costa, G. M. Vinhas and L. A. Sarubbo, “Plant and bacterial nanocellulose: production, properties and applications in medicine, food, cosmetics, electronics and engineering. A review,” Environ Chem Lett, vol. 18, no. 3, pp. 851–869, 2020.
 • Xie, Y. Zheng, J. Fan, Y. Wang, L. Yue and N. Zhang, “Novel Electronic–Ionic Hybrid Conductive Composites for Multifunctional Flexible Bioelectrode Based on in Situ Synthesis of Poly(dopamine) on Bacterial Cellulose,” ACS App Mater Interfaces, vol. 10, no. 26, pp. 22692–22702, 2018.
 • Rai, A. P. Ingle, I. Gupta, R. Pandit, P. Paralikar, A. Gade, M. V. Chaud and C. A. dosSantos, “Smart nanopackaging for the enhancement of food shelf life,” Environ Chem Lett, vol. 17, no. 1, pp. 277–290, 2018.
 • Le Normand, R. Moriana and M. Ek, “The bark biorefinery: a side-stream of the forest industry converted into nanocomposites with high oxygen-barrier properties,” Cellulose, vol. 21, no. 6, pp. 4583–4594, 2014.
 • George and Siddaramaiah, “High performance edible nanocomposite films containing bacterial cellulose nanocrystals,” Carbohydr Polym, vol. 87, no. 3, pp. 2031–2037, 2012.
 • Razavi, A. Golmohammadi, A. Nematollahzadeh, A. Ghanbari and M. Davari, “Optimizing the antifungal effects of Cinnamomum zeylanicum, Zataria multiflora, and Satureja khuzestanica essential oils against the blue mold fungus (Penicillium expansum) using Response Surface Methodology” Iranian J Plant Protect Sci, vol. 51, no. 1, pp. 67-78, 2020 (In Persian).
 • S. Razavi, A. Golmohammadi, A. Nematollahzadeh, C. Rovera and S. Farris, “Cinnamon Essential Oil Encapsulated into a Fish Gelatin-Bacterial Cellulose Nanocrystals Complex and Active Films Thereof,” Food Biophys, vol. 17, no. 1, pp. 38–46, 2021.
 • Razavi, A. Golmohammadi, A. Nematollahzadeh, A. Ghanbari, M. Davari, D. Carullo and S. Farris, “Impact of Bacterial Cellulose Nanocrystals-Gelatin/Cinnamon Essential Oil Emulsion Coatings on the Quality Attributes of ‘Red Delicious’ Apples,” Coatings, vol. 12, no. 6, pp. 741, 2022.
 • Liu, D. Lin, P. Lopez-Sanchez and X. Yang, “Characterizations of bacterial cellulose nanofibers reinforced edible films based on konjac glucomannan,” Int J Biol Macromol, vol. 145, pp. 634–645, 2020.
 • S. Nascimento, M. O. Barros, M. A. Cerqueira, H. L. Lima, M. F. Borges, L. M. Pastrana, F. M. Gama, M. F. Rosa, H. M. C. Azeredo and C. Gonçalves, “All-cellulose nanocomposite films based on bacterial cellulose nanofibrils and nanocrystals,” Food Packag Shelf Life, vol. 29, pp. 100715, 2021.
 • Abral, A. B. Pratama, D. Handayani, M. Mahardika, I. Aminah, N. Sandrawati, E. Sugiarti, A. N. Muslimin, S. M. Sapuan and R. A. Ilyas, “Antimicrobial Edible Film Prepared from Bacterial Cellulose Nanofibers/Starch/ Chitosan for a Food Packaging Alternative,” Int J Polym Sci, vol. 2021, pp. 1–11, 2021.
 • Wang, W. Luo, Y. Tu and Y. Zhao, “Gelatin-Based Nanocomposite Film with Bacterial Cellulose–MgO Nanoparticles and Its Application in Packaging of Preserved Eggs,” Coatings, vol. 11, no. 1, pp. 39, 2021.
 • R. Mousavi, M. Rahmati-Joneidabad and M. Noshad, “Effect of chia seed mucilage/bacterial cellulose edible coating on bioactive compounds and antioxidant activity of strawberries during cold storage,” Int J Biol Macromol, vol. 190, pp. 618–623, 2021.
 • A. Toscano Ávila, D. A. Terán, A. Debut, K. Vizuete, J. Martínez and L. A. Cerda‐Mejía, “Shelf life estimation of Blackberry ( Rubus glaucus Benth) with bacterial cellulose film coating from Komagataeibacter xylinus,” Food Sci Nutr, vol. 8, no. 4, pp. 2173–2179, 2020.
 • M. Atta, S. Manan, M. Ul-Islam, A. A. Q. Ahmed, M. W. Ullah and G. Yang, “Development and characterization of plant oil-incorporated carboxymethyl cellulose/bacterial cellulose/glycerol-based antimicrobial edible films for food packaging applications,” Adv Compos Hybrid Mater, vol. 5, no. 2, pp. 973–990, 2022.
 • Papadaki, A. C. Manikas, E. Papazoglou, V. Kachrimanidou, I. Lappa, C. Galiotis, I. Mandala and N. Kopsahelis, “Whey protein films reinforced with bacterial cellulose nanowhiskers: Improving edible film properties via a circular economy approach,” Food Chem, vol. 385, pp. 132604, 2022.
 • Zhou, J. Fu, L. Bian, T. Chang and C. Zhang, “Preparation of a novel curdlan/bacterial cellulose/ cinnamon essential oil blending film for food packaging application,” Int J Biol Macromol, vol. 212, pp. 211–219, 2022.
 • Zhou, X. Liu, Q. Wang, G. Lin, H. Yang, D. Yu, S. W. Sui, and W. Xia, “Antimicrobial and antioxidant films formed by bacterial cellulose, chitosan and tea polyphenol – Shelf life extension of grass carp,” Food Packag Shelf Life, vol. 33, pp. 100866, 2022.
 • M., DeLoid, X., Cao, R. M., Molina, D. I., Silva, K., Bhattacharya, K. W., Ng, S. C. J. Loo, J. D. Brain and P. Demokritou, “Toxicological effects of ingested nanocellulose in in vitro intestinal epithelium and in vivo rat models,” Environ Sci Nano, vol. 6, no. 7, pp. 2105–2115, 2019.
 • Yanamala, M. T. Farcas, M. K. Hatfield, E. R. Kisin, V. E. Kagan, C. L. Geraci and A. A. Shvedova, “In Vivo Evaluation of the Pulmonary Toxicity of Cellulose Nanocrystals: A Renewable and Sustainable Nanomaterial of the Future,” ACS Sustain Chem Eng, vol. 2, no. 7, pp. 1691–1698, 2014.
 • C. S. Coelho, M. Michelin, M. A. Cerqueira, C. Gonçalves, R. V. Tonon, L. M. Pastrana, O. Freitas-Silva, A. A. VicenteL. M. C. Cabral and J. A. Teixeira, “Cellulose nanocrystals from grape pomace: Production, properties and cytotoxicity assessment,” Carbohydr Polym, vol. 192, pp. 327–336, 2018.