شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر استقرار زنجیره تأمین دوسوتوانی (مورد مطالعه: شرکت‌های بسته‌بندی مواد غذایی شهرکرد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت صنعتی، موسسه آموزش عالی نور هدایت شهرکرد

2 دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

3 مدرس موسسه آموزش عالی نور هدایت شهرکرد

4 دانشجو کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی(تولید و عملیات)، موسسه آموزش عالی نور هدایت شهرکرد

چکیده

هدف این پژوهش شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر استقرار زنجیره تأمین دوسوتوانی در شرکت‌های بسته بندی مواد غذایی شهرکرد بود. این پژوهش بصورت کاربردی و در دو بخش کیفی و کمی بصورت ترکیبی انجام گرفت در بخش شناسایی از روش کیفی تحلیل مضمون و در بخش کمی از روش کمیBWM فازی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش خبرگان شرکت‌های بسته بندی مواد غذایی شهرکرد بود که 11 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. مجموع کدهای به دست آمده از مصاحبه با 11 خبره شرکت کننده در مصاحبه، 7 تم فراگیر دسته بندی شدند. تعهد مدیریت، چابکی زنجیره تأمین، اعتماد در بین شرکای زنجیره تامین، انطباق پذیری زنجیره تأمین، نوآوری، کارایی زنجیره تأمین و فناوری اطلاعات می باشد. در این بخش از روش بهترین بدترین فازی جهت وزن‌دهی و اولویت‌بندی به 7 معیار اصلی پژوهش استفاده شد. بر این اساس چابکی زنجیره تامین رتبه اول و بقیه مولفه ها به ترتیب شامل تعهد مدیریت ، انطباق پذیری زنجیره تامین، نوآوری، اعتماد در بین شرکای زنجیره تامین، فناوری اطلاعات، کارایی زنجیره تامین می باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying and Ranking the Factors Affecting the Establishment of Ambidexterity Supply Chain (Case Study: Shahrekord Food Packaging Companies)

نویسندگان [English]

  • farhad farhadi 1
  • Mohammad Reza Fathi 2
  • seyed amin seydaei golsefid 3
  • karim najafi 4
1 Assistant Professor of Industrial Management Department, Noor Hedayat Shahrekord Institute of Higher Education
2 College of Farabi, University of Tehran, Iran
3 Lecturer of Noor Hedayat Shahrekord Institute of Higher Education
4 Master's student in Industrial Management (Production and Operation), Noor Hedayat Shahrekord Institute of Higher Education
چکیده [English]

The purpose of this research was to identify and rank the factors affecting the establishment of       two-way supply chain in Shahrekord food packaging companies. This research was applied in two qualitative and quantitative parts, in the identification part, the qualitative method of theme analysis was used, and in the quantitative part, the fuzzy BWM quantitative method was used. The statistical population of the research was the experts of Shahrekord food packaging companies, 11 of whom were selected as a sample. The total codes obtained from the interviews with 11 experts participating in the interview, 7 inclusive themes include management commitment, supply chain agility, trust among supply chain partners, supply chain adaptability, innovation, supply chain efficiency and information technology. In this section, the fuzzy best-worst method was used for weighting and prioritizing the 7 main criteria of the research. Based on this, supply chain agility ranks first and the rest of the components include management commitment, supply chain adaptability, innovation, trust among supply chain partners, information technology, and supply chain efficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply Chain
  • Two Columns
  • Fuzzy BWM
  • Packaging

Smiley face

[1] F. Johari Naimi, “Designing a two-column supply chain improvement model with structural equation modeling approach (Study case: Steel industry of Yazd province),” Master's thesis, Yazd University, Humanities and Social Sciences Campus - Faculty of Economics, Management and Accounting, 2018.
[2] F. Ghadimi, “Investigating the impact of two-way supply chain strategy on agility, competitive capabilities and business performance: a case study of Iran's water industry,” Master's Thesis, International Campus Unit, 2017.
[3] N. Tehmtan, “investigation of the effect of two-way supply chain on company performance with an emphasis on the mediating role of combined competitive capabilities (the case of companies operating in Kaveh Industrial City),” Master's thesis, Ershad Damavand Institute of Higher Education, 2019.
[4] S. Abdi, “The effect of information system duality on value innovation of the health system supply chain through the dynamic capability of knowledge base,” strategic learning and innovation duality, Master's thesis, Qom University, Faculty of Management and Economics, 2021.
[5] N. Akbarzadeh, N. Pilehvari, and A. Soleimani, “Clarifying the role of market assessment, supply chain agility and its adaptability on supply chain dichotomy in Iran's automotive industry (case study of Iran Khodro Company),” Scientific Journal of Supply Chain Management, vol. 21(63), pp. 76-86, 2018.
[6] A. Morovati Sharifabadi, D. Andalib Ardakani, S. Mirenjad, and F. Johari Naimi, “Designing a two-column supply chain improvement model with a structural equation modeling approach (case study: steel industry of Yazd province),” Productivity Management, vol. 13(48), pp. 7-35, 2018.
[7] A. Rojo-Gallego-Burin, F. J. Llorens-Montes, M. N. Perez-Arostegui, and  M. Stevenson, “Ambidextrous supply chain strategy and supply chain flexibility: the contingent effect of ISO 9001,” Industrial Management & Data Systems, 2020.
[8] M. Mehdi, S. Ahmed, and S. F. Uddin, “Exploitation factors affecting an ambidextrous supply chain. International Journal of Supply Chain and Operations Resilience,” vol. 4(2), pp. 103-122, ‏2020.
[9] S. F. Wamba, R. Dubey, A. Gunasekaran, and S. Akter, “The performance effects of big data analytics and supply chain ambidexterity: The moderating effect of environmental dynamism,” International Journal of Production Economics, vol. 222, 2019.
[10] M. N. Faisal and F. Talib, “Building ambidextrous supply chains in SMEs: how to tackle the barriers?,” International Journal of Information Systems and Supply Chain Management (IJISSCM), vol. 10(4), pp. 80-100, 2017.
[11] S. M. Lee and J. S. Rha, “Ambidextrous supply chain as a dynamic capability: building a resilient supply chain,” Management Decision, 2016.