مروری بر بسته بندی های فعالِ دربردارنده ی ترکیبات زداینده

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران

2 استادیار، گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران

چکیده

وجود مقادیر بالای ترکیباتی چون اکسیژن، رطوبت، اتیلن و دی اکسید کربن در بسته­بندی­های فرآورده­های غذایی منجر به آسیب­پذیری و فساد زود هنگام آن­ها می­گردد. ظهور محصولات متنوع غذایی جدید و تقاضای مصرف کنندگان بر نظارت مستمر روی کیفیت آن­ها، و نیز ضرورت کاهش فساد مواد غذایی در دوره­ی نگهداری، منجر به توسعه برخی از فناوری­های نوین بسته­بندی، نظیر بسته­بندی­های فعال شده است. در این بررسی، مروری بر تکنیک­های مورد استفاده در بسته­بندی فعال شامل زداینده­های اکسیژن، اتیلن، رطوبت، دی اکسید کربن و عطر و بوی نامطبوع ارائه شده است. زداینده­های اکسیژن با حذف این ترکیب از بسته­بندی، موجب ممانعت از رشد میکروب­های هوازی، فساد و به حداقل رساندن تغییرات کیفی مواد غذایی حساس به اکسیژن می­شوند. به­منظور حذف اتیلن از فضای نگهداری محصولات فرازگرا و در نتیجه­ی آن، کاهش سرعت فساد و افزایش زمان ماندگاری آن­ها، از زداینده­های این گاز استفاده شده است. هدف اصلی از کاربرد زداینده­های رطوبت، کاهش میزان فعالیت آبی فرآورده می­باشد که به نوبه خود موجب مهار رشد میکروبی، حفظ بافت مطلوب و مواد مغذی می­گردد. سامانه­های زداینده دی اکسید کربن، با زدودن مقادیر مازاد این گاز، از افزایش فشار یا حجم بسته­های دارای مواد غذاییِ بو داده یا تخمیری جلوگیری نموده و زداینده­های طعم و بوی نامطلوب، سبب بهبود کیفیت و مطلوبیت محصولات غذایی می­گردند. در این مطالعه، همچنین، روش­های مرسوم به کار گرفته جهت حذف ترکیبات در بسته­بندی، مکانیسم عمل و نیز مزایای سامانه­های زدایش فعال و تأثیر آن­ها در حفظ کیفیت و ماندگاری مواد غذایی بسته بندی شده مورد بررسی واقع شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Active Packaging Containing Scavenging Compounds: A Review

نویسندگان [English]

  • seyede mahdie akbari 1
  • Alireza Mehregan Nikoo 2
1 Department of Food Science and Technology, Agriculture Faculty, University of Guilan, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Food Science and Technology, Agriculture Faculty, University of Guilan
چکیده [English]

The presence of excessive quantities of compounds such as oxygen, moisture, ethylene and carbon dioxide in the packaging of food products results in their vulnerability and spoilage. The rise of many new food products in the markets as well as consumer demands to constantly monitor the quality of goods until consumption, in addition to the necessity for lowering food corruption during preservation time, have led to the development of some modern packaging technologies, such as active packaging. In this review, an overview of the techniques used in active packaging, including oxygen, ethylene, moisture, carbon dioxide, unpleasant flavors and odor scavengers, is provided. Oxygen scavengers, by removing this gas from the packaging environment, prevent the growth of aerobic microorganisms, spoilage and minimize the quality changes of sensitive foods to oxygen. In order to remove ethylene from the headspace of climacteric products and as a result, reduce the rate of deterioration and increase their shelf life, this gas scavenger is used. The main purpose of using the moisture scavengers is to reduce the quantity of water activity of the product, which in turn inhibits microbial growth, and maintains the desired texture and nutrients. Carbon dioxide scavenging systems, by removing excess amounts of this gas, prevent the increase in pressure or volume of packages containing fermented and roasted food products, and flavor and odor scavengers improve the quality and desirability of food products. Also, in this study, the conventional methods used to remove compounds in packaging, the mechanism of action, as well as the advantages of active scavenging systems and their effect on maintaining the quality and shelf life of packaged food are investigated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Active Packaging
  • Food Preservation
  • Scavenging Compounds
  • Increasing Quality and Shelf Life

Smiley face

[1] M. Soltani Firouz, K. Mohi-Alden, and M. Omid, “A critical review on intelligent and active packaging in the food industry: Research and development,” Food Res. Int., vol. 141, no. July 2020, p. 110113, 2021, doi: 10.1016/j.foodres.2021.110113.
[2] M. Selvamuthukumaran, Active Packaging for Various Food Applications, Illustrate., vol. 214 pages. CRC Press, 2021, 2021.
[3] S. Yildirim et al., “Active Packaging Applications for Food,” Compr. Rev. Food Sci. Food Saf., vol. 17, no. 1, pp. 165–199, 2018, doi: 10.1111/1541-4337.12322.
[4] A. K. Singh, D. Ramakanth, A. Kumar, Y. S. Lee, and K. K. Gaikwad, “Active packaging technologies for clean label food products: a review,” J. Food Meas. Charact., vol. 15, no. 5, pp. 4314–4324, 2021, doi: 10.1007/s11694-021-01024-3.
[5] A. Bhardwaj, T. Alam, and N. Talwar, “Recent Advances in Active Packaging of Agri-food Products : a Review,” 2019. [Online]. Available: http://www.jpht.info
[6] K. Vinay Pramod Kumar, J. W. Suneetha, C. K. Vinay Pramod Kumar, and B. Anila Kumari, “Active packaging systems in food packaging for enhanced shelf life,” ~ 2044 ~ J. Pharmacogn. Phytochem., vol. 7, no. 6, pp.          2044–2046, 2018.
[7] M. W. Ahmed et al., “A review on active packaging for quality and safety of foods: Current trends, applications, prospects and challenges,” Food Packag. Shelf Life, vol. 33, no. July, p. 100913, 2022, doi: 10.1016/j.fpsl.2022.100913.
[8] A. Dey and S. Neogi, “Oxygen scavengers for food packaging applications: A review,” Trends Food Sci. Technol., vol. 90, no. August 2018, pp. 26–34, 2019, doi: 10.1016/j.tifs.2019.05.013.
[9] K. Sadeghi, Y. Lee, and J. Seo, “Ethylene Scavenging Systems in Packaging of Fresh Produce: A Review,” Food Rev. Int., vol. 37, no. 2, pp. 155–176, 2021, doi: 10.1080/87559129.2019.1695836.
[10] M. Qian et al., “Trends in Food Science & Technology A review of active packaging in bakery products : Applications and future trends,” Trends Food Sci. Technol., vol. 114, no. May, pp. 459–471, 2021, doi: 10.1016/j.tifs.2021.06.009.
[11] G. Rux et al., “Humidity-Regulating Trays : Moisture Absorption Kinetics and Applications for Fresh Produce Packaging,” no. Ivv, 2016, doi: 10.1007/s11947-015-1671-0.
[12] D. S. Lee, H. J. Wang, C. Jaisan, and D. S. An, “Active food packaging to control carbon dioxide,” Packag. Technol. Sci., vol. 35, no. 3, pp. 213–227, 2022, doi: 10.1002/pts.2627.
[13] M. T. Awulachew, “International Journal of Health Policy and Planning,” vol. 1, no. 1, pp. 28–35, 2022.
[14] B. Kuswandi and Jumina, Active and intelligent packaging, safety, and quality controls. Elsevier Inc., 2019. doi: 10.1016/B978-0-12-816184-5.00012-4.
[15] B. Demirhan and K. Candoǧan, “Active packaging of chicken meats with modified atmosphere including oxygen scavengers,” Poult. Sci., vol. 96, no. 5, pp. 1394–1401, 2017, doi: 10.3382/ps/pew373.
[16] E. Kütahneci and Z. Ayhan, “Applications of different oxygen scavenging systems as an active packaging to improve freshness and shelf life of sliced bread,” J. fur Verbraucherschutz und Leb., vol. 16, no. 3, pp. 247–259, 2021, doi: 10.1007/s00003-021-01331-3.
[17] Z. Kordjazi and A. Ajji, “Oxygen scavenging systems for food packaging applications: A review,” Can. J. Chem. Eng., vol. 100, no. 12, pp. 3444–3449, 2022, doi: 10.1002/cjce.24539.
[18] A. S. Modaresi and R. Niazmand, “Characterization of Oxygen Scavenger Film Based on Sodium Ascorbate: Extending the Shelf Life of Peanuts,” Food Bioprocess Technol., vol. 14, no. 6, pp. 1184–1193, 2021, doi: 10.1007/s11947-021-02631-0.
[19] J. S. Lee, Y. Chang, E. S. Lee, H. G. Song, P. S. Chang, and J. Han, “Ascorbic Acid-Based Oxygen Scavenger in Active Food Packaging System for Raw Meatloaf,” J. Food Sci., vol. 83, no. 3, pp. 682–688, 2018, doi: 10.1111/1750-3841.14061.
[20] N. Faas, B. Röcker, S. Smrke, C. Yeretzian, and S. Yildirim, “Prevention of lipid oxidation in linseed oil using a palladium-based oxygen scavenging film,” Food Packag. Shelf Life, vol. 24, no. February, p. 100488, 2020, doi: 10.1016/j.fpsl.2020.100488.
[21] N. Pathak, O. J. Caleb, M. Geyer, W. B. Herppich, C. Rauh, and P. V. Mahajan, “Photocatalytic and Photochemical Oxidation of Ethylene: Potential for Storage of Fresh Produce—a Review,” Food Bioprocess Technol., vol. 10, no. 6, pp. 982–1001, 2017, doi: 10.1007/s11947-017-1889-0.
[22] K. K. Gaikwad, S. Singh, and Y. S. Negi, “Ethylene scavengers for active packaging of fresh food produce,” Environ. Chem. Lett., vol. 18, no. 2, pp. 269–284, 2020, doi: 10.1007/s10311-019-00938-1.
[23] H. Wei, F. Seidi, T. Zhang, Y. Jin, and H. Xiao, “Ethylene scavengers for the preservation of fruits and vegetables: A review,” Food Chem., vol. 337, no. February 2020, p. 127750, 2021, doi: 10.1016/j.foodchem.2020.127750.
[24] J. de Bruijn, A. E. Gómez, P. Melín, C. Loyola, V. A. Solar, and H. Valdés, “Effect of doping natural zeolite with copper and zinc cations on ethylene removal and postharvest tomato fruit quality,” Chem. Eng. Trans., vol. 75, no. September 2018, pp. 265–270, 2019, doi: 10.3303/CET1975045.
[25] B. W. Böhmer-Maas, L. M. Fonseca, D. M. Otero, E. da Rosa Zavareze, and R. C. Zambiazi, “Photocatalytic zein-TiO2 nanofibers as ethylene absorbers for storage of cherry tomatoes,” Food Packag. Shelf Life, vol. 24, no. January, 2020, doi: 10.1016/j.fpsl.2020.100508.
[26] A. Ebrahimi et al., “Novel strategies to control ethylene in fruit and vegetables for extending their shelf life: A review,” Int. J. Environ. Sci. Technol., vol. 19, no. 5, pp. 4599–4610, 2022, doi: 10.1007/s13762-021-03485-x.
[27] M. H. Álvarez-Hernández, G. B. Martínez-Hernández, N. Castillejo, J. A. Martínez, and F. Artés-Hernández, “Development of an antifungal active packaging containing thymol and an ethylene scavenger. Validation during storage of cherry tomatoes,” Food Packag. Shelf Life, vol. 29, no. March, 2021, doi: 10.1016/j.fpsl.2021.100734.
[28] E. Warsiki, “Application of chitosan as biomaterial for active packaging of ethylene absorber,” IOP Conf. Ser. Earth Environ. Sci., vol. 141, no. 1, 2018, doi: 10.1088/1755-1315/141/1/012036.
[29] G. G. Bovi, O. J. Caleb, E. Klaus, F. Tintchev, C. Rauh, and P. V. Mahajan, “Moisture absorption kinetics of FruitPad for packaging of fresh strawberry,” J. Food Eng., vol. 223, pp. 248–254, 2018, doi: 10.1016/j.jfoodeng.2017.10.012.
[30] K. K. Gaikwad, S. Singh, and A. Ajji, “Moisture absorbers for food packaging applications,” Environ. Chem. Lett., vol. 17, no. 2, pp. 609–628, 2019, doi: 10.1007/s10311-018-0810-z.
[31] C. W. Chen et al., “Development of moisture-absorbing and antioxidant active packaging film based on poly(vinyl alcohol) incorporated with green tea extract and its effect on the quality of dried eel,” J. Food Process. Preserv., vol. 42, no. 1, pp. 1–11, 2018, doi: 10.1111/jfpp.13374.
[32] S. B. Murmu and H. N. Mishra, “Selection of the best active modified atmosphere packaging with ethylene and moisture scavengers to maintain quality of guava during low-temperature storage,” Food Chem., vol. 253, no. January, pp. 55–62, 2018, doi: 10.1016/j.foodchem.2018.01.134.
[33] S. M. Hertrich and B. A. Niemira, Advanced Processing Techniques for Extending the Shelf Life of Foods. 2021. doi: 10.1007/978-3-030-54375-4_5.
[34] H. G. Lee, S. Jeong, and S. R. Yoo, “Development of food packaging materials containing calcium hydroxide and porous medium with carbon dioxide-adsorptive function,” Food Packag. Shelf Life, vol. 21, no. February, p. 100352, 2019, doi: 10.1016/j.fpsl.2019.100352.
[35] H. G. Lee, C. H. Cho, H. K. Kim, and S. R. Yoo, “Improved physical and mechanical properties of food packaging films containing calcium hydroxide as a CO2 adsorbent by stearic acid addition,” Food Packag. Shelf Life, vol. 26, no. March, p. 100558, 2020, doi: 10.1016/j.fpsl.2020.100558.
[36] H. J. Wang, D. S. An, J. W. Rhim, and D. S. Lee, “Shiitake mushroom packages tuned in active CO2 and moisture absorption requirements,” Food Packag. Shelf Life, vol. 11, pp. 10–15, 2017, doi: 10.1016/j.fpsl.2016.11.002.
[37] J. Han, L. Zhang, B. Zhao, L. Qin, Y. Wang, and F. Xing, “The N-doped activated carbon derived from sugarcane bagasse for CO2 adsorption,” Ind. Crops Prod., vol. 128, no. October 2018, pp. 290–297, 2019, doi: 10.1016/j.indcrop.2018.11.028.
[38] J. Shin, E. J. Lee, and D. U. Ahn, “Electrospinning of tri-acetyl-β-cyclodextrin (TA-β-CD) functionalized low-density polyethylene to minimize sulfur odor volatile compounds,” Food Packag. Shelf Life, vol. 18, no. October, pp. 107–114, 2018, doi: 10.1016/j.fpsl.2018.10.005.
[39] X. Yang, F. Yang, Y. Liu, J. Li, and H. Song, “Off-flavor removal from thermal-treated watermelon juice by adsorbent treatment with β-cyclodextrin, xanthan gum, carboxymethyl cellulose sodium, and sugar/acid,” Lwt, vol. 131, no. January, p. 109775, 2020, doi: 10.1016/j.lwt.2020.109775.
[40] B. Ghorani, R. Kadkhodaee, G. Rajabzadeh, and N. Tucker, “Assembly of odour adsorbent nanofilters by incorporating cyclodextrin molecules into electrospun cellulose acetate webs,” React. Funct. Polym., vol. 134, no. September 2018, pp. 121–132, 2019, doi: 10.1016/j.reactfunctpolym.2018.11.014.