شناسایی و اولویت بندی موانع بکارگیری تکنولوژی بلاک چین در زنجیره تأمین پایدار (مورد مطالعه: شرکت‌های بسته بندی صنایع غذایی شهرکرد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت صنعتی، موسسه آموزش عالی نور هدایت شهرکرد، شهرکرد، ایران

2 دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

3 دانشجو کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی(تولید و عملیات)، موسسه آموزش عالی نور هدایت شهرکرد، شهرکرد، ایران

چکیده

هدف این پژوهش شناسایی و اولویت­بندی بکارگیری موانع تکنولوژی بلاک چین در زنجیره تأمین شرکت‌های بسته­بندی صنایع غذایی شهرکرد بود. این پژوهش کاربردی بوده که بصورت آمیخته (کیفی و کمی) می‌باشد. جامعه آماری پژوهش خبرگان شرکت‌های بسته­بندی صنایع غذایی شهرکرد می‌باشد با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و استفاده از اشباع نظری تعداد 10 خبره به عنوان نمونه انتخاب شد. در این راستا با استفاده از مطالعات میدانی و کتابخانه‌ای و روش تحلیل مضمون موانع بکارگیری بلاک­چین در زنجیره تأمین  پایدار  شناسایی شده و به­کمک روش دیمتل رتبه­‌بندی شد. نتایج نشان داد نبود تعهد مدیریت تاثیر گذارترین عامل بر دیگر عوامل می­باشد و بقیه عوامل    به­ترتیب موانع داخلی، عدم آشنایی کارکنان، نبود قوانین مشخص، موانع پایداری، موانع خارج از سازمان و موانع زیرساختی تاثیر­پذیر­ترین عامل بر دیگر عوامل می باشد که خود نشان دهنده تاثیر عوامل دیگر بر این عامل می­باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying and Prioritizing the Barriers to Using Blockchain Technology in the Sustainable Supply Chain (Case Study: Shahrekord Food Industry Packaging Companies)

نویسندگان [English]

  • farhad farhadi 1
  • Mohammad Reza Fathi 2
  • morteza kiani harchegani 3
1 Noor Hedayat Institute of Higher Education
2 Associate Professor, College of Farabi, University of Tehran, Iran
3 Shahrekord Noor Hedayat Institute of Higher Education
چکیده [English]

The purpose of this research was to identify and prioritize the barriers to using blockchain technology in the supply chain of food packaging companies in Shahrekord. This is an applied research that is mixed (qualitative and quantitative). The statistical population of the research is the experts of Shahrekord food industry packaging companies, using the purposeful sampling method and the use of theoretical saturation, the number of 10 experts was selected as a sample. In this regard, by using field and library studies and the method of content analysis, the obstacles to the use of blockchain in the sustainable supply chain were identified and ranked using the Dimetal technique. The results showed that the lack of management commitment is the most influential factor on other factors, and the rest of the factors are internal obstacles, lack of familiarity of employees, lack of specific rules, sustainability obstacles, obstacles outside the organization and infrastructural obstacles. It shows the effect of other factors on this factor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blockchain
  • Technology
  • Sustainable Supply Chain
  • Packaging

Smiley face

[1] S. Azizi, “Identification and prioritization of factors affecting the performance of a sustainable supply chain”, the second international conference on new developments in management, economics and accounting, Tehran, 2017. (In Persian (
[2] M. Kouhizadeh, S. Saberi, and J. Sarkis “Blockchain technology and the sustainable supply chain: Theoretically exploring adoption barriers”, International Journal of Production Economics, vol. 231, 107831, 2021. ‏ (In Persian(
[3] A. Azar, S. Dehghani, and F. Mansouri “Blockchain technology and its relationship with sustainable supply chain management”, 5th International and National Conference on Management, Accounting and Law Studies, Tehran, 2021. (In Persian (
 [4] S. A. Sadati, R. Pakizeh, M. Arefinejad, and M. Davrpanah “Investigating the impact of blockchain for safe food supply chain management”, the 6th National Conference of IRGC Defense Science and Engineering, Tehran, 2018. (In Persian (
[5] A. Rahimi, Q. Taghizadeh, S. Mahmoudabadi “Presenting an interpretative structural model of obstacles to the use of blockchain technology in the supply chain of the food industry”, Production and Operations Management, vol. 13(1), pp. 79-104, 2022. (In Persian (
[6] M. R. Fathi and R. Sadeghi “Identification and ranking of the key success factors of the block chain in the sustainable supply chain of the food industry with the integrated approach of interpretive structural modeling and Fuzzy DEMATEL”, Andisheh Amad, vol. 20(76), pp.  175-202, 2021. (In Persian (
[7] S. Hissari and E. Mehri “Presenting a sustainable supply chain model based on blockchain technology by applying the Interpretive Structure Modeling (ISM) approach”, the second industrial engineering, management, economics and accounting conference, 2021. (In Persian (
[8] T. Ranjbarmolekshah, S. M. Mojavarian, S. Shirzadi Leskokalaye, and Z. Bardani Amiri, “Ranking of important indicators of blockchain technology for vegetable oil supply chain,” Economy and agricultural development, 2021. (In Persian (
[9] A. Sheikh Rezazadeh Tehrani and Q. Porasafdan “Identification and prioritization of blockchain technology obstacles in green supply chain management (case study: companies in Abbas Abad Industrial Town)”, 6th International Conference on New Perspectives in Management, Accounting and Entrepreneurship, Tehran, 2021. (In Persian (
[10] A. Rahimi and L. Abbasi, “Examining the obstacles facing the use of blockchain technology in the supply chain of defense industries”, the second international conference on knowledge management, blockchain and economy, Tehran, 2019. (In Persian (
[11] K. Govindan, “Tunneling the barriers of blockchain technology in remanufacturing for achieving sustainable development goals: A circular manufacturing perspective”, Business Strategy and the Environment, pp.‏ 1-17, 2022.
[12] M. A. Agi and A. K. Jha “Blockchain technology in the supply chain: An integrated theoretical perspective of organizational adoption”, International Journal of Production Economics, vol. 247, 108458, 2022.
[13] H. Taherdoost, “A Critical Review of Blockchain Acceptance Models—Blockchain Technology Adoption Frameworks and Applications”, Computers, vol. 11(2), pp. 24, 2022.‏
 [14] D. Mathivathanan, K. Mathiyazhagan, N. P. Rana, S. Khorana, and Y. K. Dwivedi, “Barriers to the adoption of blockchain technology in business supply chains: a total interpretive structural modelling (TISM) approach”, International Journal of Production Research, pp. 1-22, 2021.
 [15] P. Liu, A. Hendalianpour, M. Hamzehlou, M. R. Feylizadeh, and J. Razmi, “Identify and rank the challenges of implementing sustainable Supply Chain Blockchain Technology using the Bayesian Best Worst Method”, Technological and Economic Development of Economy, vol. 27 (3), pp. 656-680, 2021.