اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

آرش آرمون

مهندسی صنایع مدیر مسئول نشریه

j.armoonchmail.ir
88086780

سردبیر

حبیب الله خادمی اسلام

استاد دانشگاه علوم تحقیقات

hkhademieslamgmail.com

کارشناس نشریه

عزیزاله طبرزدی

کارشناسی ارشد شیمی دانشگاه امام حسین(ع)

tabarzadiazizgmail.com

اعضای هیات تحریریه

مصطفی نجفی

شیمی استاد، دانشگاه جامع امام حسین (ع)

ihu.ac.ir
mnajafiihu.ac.ir
0000-0002-6793-5578

h-index: 18  

مهدی بهزاد

مکانیک عضو هیات علمی دانشگاه شریف

m_behzadsharif.edu

حبیب الله خادمی اسلام

استاد دانشگاه علوم تحقیقات

hkhademieslamgmail.com

شادمان پورموسی

دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

sh.pourmousagmail.com

حامد اهری

بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات

h.aharisrbiau.ac.ir

مجتبی سعادتی

میکروبیولوژی استاد، دانشگاه جامع امام حسین(ع)

ihu.ac.ir
saadati1_myahoo.com

مسعود مصدق خواه

لجستیک و زنجیره تأمین دانشگاه امام حسین (ع)

mmosdeghihu.ac.ir
0000-0002-4291-6872

مشاور

سمیرا برنجی اردستانی

صنایع غذایی هیئت علمی سازمان انرژی اتمی

sardestaniaeoi.org.ir

مرجان شرافتی

کارشناس تغذیه

sherafati_marjanyahoo.com

مهندس منیژه عبدی

کارشناس بسته بندی

manijeh_abdiyahoo.com

مهدی جنوبی

مهندسی بیوکامپوزیت دکتری ، دانشگاه پوترا مالزی، هیئت علمی دانشگاه تهران

mehdi.jonoobiut.ac.ir

مدیر وب سایت

بهزاد مرادی ساران

دانشگاه تبریز

moradisaranyahoo.com