نویسنده = سودابه خوشنود چاله سرا
تعداد مقالات: 1
1. اثر افزودنی های مقاومت خشک بر روی ویژگی های مقاومتی کاغذ و مقوای کرافت

دوره 3، شماره 12، زمستان 1391

سودابه خوشنود چاله سرا؛ احمدرضا سرائیان