نویسنده = عبدالرسول ارومیه ای
تعداد مقالات: 1
1. افزایش ماندگاری بسته بندی های خوراکی با استفاده از بسته بندی های فعال حاوی جاذب اکسیژن

دوره 7، شماره 25، بهار 1395

صالحه صنیعی نیامقدم؛ عبدالرسول ارومیه ای؛ عزت الله جودکی