بررسی اثر چاپ برمیزان کاهش مقاومت فشار عمودیBCT)‌)کارتن

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق یکی از مهم‌ترین خصوصیات مکانیکی کارتن‌های تولیدی مورد بررسی قرار گرفته است. در این بررسی میزان کاهش مقاومت کارتن‌های چاپ شده نسبت به کارتن‌های چاپ نشده مورد بررسی قرار گرفته و مشخص گردید که میزان مقاومت‌های فشار عمودی‌(BCT)(1) در کارتن‌های چاپ نشده به ترتیب از 161 کیلوگرم نیرو تا 96/276 کیلوگرم نیرو به 76 تا 268 در کارتن‌های چاپ شده کاهش پیدا کرده است. تفاوت بین کارتن‌های چاپ شده و چاپ نشده که توسط جدول تجزیه واریانس و به روش فاکتوریل مورد بررسی قرار گرفتند کاملاً معنی‌دار برآورد شد. لازم به ذکر است که در مقاومت فشار عمودی کارتن، علاوه بر عوامل چاپ، عوامل دیگری چون ترکیب تشکیل‌دهنده کارتن، استفاده از کاغذهایی با مقاومت‌های پارگی، ترکیدگی و کششی مختلف برای لایه‌های رویی و میانی، میزان رنگ مورد استفاده از نظر وسعت چاپ در سطح کارتن و شرایط تولید مؤثر هستند. پس از تجزیه و تحلیل نتایج جدول تجزیه واریانس توسط روش دانکن مشخص گردید که چاپ اثر معنی‌دار بر روی مقاومت(BCT) دارد. همچنین مشخص گردید که اثر متقابل چاپ، ترکیب سازنده و سطح چاپ بر مقاومت(BCT) نیز کاملاً معنی‌دار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها