بسته بندی و نشانه گذاری مهمات

نویسندگان

آدرس

چکیده

امروزه طراحی، تولید و تحول در بسته بندی مهمات و تجهیزات نظامی همراه با پیچیده شدن شرایط مصرف به شکل فزاینده ای گسترش یافته است که این پیشرفت ها در برگیرنده ابعاد کیفی و کمی فنّاوری ساخت و تولید در زمینه های مختلف می باشد. از طرفی مدیریت چرخه عمر و توسعه فزاینده لجستیک مهمات مطابق الزامات ایمنی آن نیز موجب توجّه بیشتر به موضوع بسته بندی شده است. بنابراین لازم است به مقوله بسته بندی این مواد به شکل علمی تری توجّه شود تا امکان بهسازی دوره عمر و مدیریت لجستیک و مصرف در شرایط سهل تری محقق شود. این مقاله با تبیین و تشریح مبانی علمی مرتبط با عمر ماندگاری و نقش بسته بندی مهمات در آن به تشریح وضعیت و ساختار بسته بندی، نشانه گذاری مهمات و مواد منفجره پرداخته است تا وضعیت بسته بندی این اقلام در طبقات مختلف شناسایی شود. در ادامه تحقیق، الزامات بسته بندی و نشانه گذاری و شاخص های تحقق این الزامات تشریح شده است تا نحوه دستیابی به نوع، مدل و شکل معقول بسته ها مشخص شود. در انتهای مقاله نیز جهت تعیین کیفیت بسته بندی به آزمون های مختلف قابل انجام اشاره شده است تا فرایندهای الزامی منجر به بسته بندی مطلوب، شناسایی و کنترل شود. به نظر می رسد با التزام به شرایط بسته بندی مناسب، می توان دست اندرکاران حوزه چرخه عمر و لجستیک را به عمرماندگاری بیشتر و مطمئن تر امیدوار نمود.

کلیدواژه‌ها