تعیین مسیر و هدف در طراحی گرافیک بسته بندی نوشیدنی

نویسنده

چکیده

آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته، نکاتی هستند که لازم است پیش از آغاز طراحی گرافیک        بسته بندی، تیم طراحی نسبت به آن آگاهی کامل داشته و سپس نسبت به آغاز کار اقدام کنند. در طراحی گرافیک بسته بندی علاوه بر توجّه به تأثیر خصوصیات و ویژگی های عناصر بصری، آگاهی از وی‍ژگی های محصول، سفارش دهنده، شرایط بازار،        گروه  های مخاطب و گرایش های آن ها در طراحی یک   بسته بندی موفّق، نقش غیر قابل انکاری دارد.

کلیدواژه‌ها