پوشش های خوراکی در بسته بندی

نویسندگان

چکیده

امروزه به دلیل مخاطرات زیست محیطی ناشی از کاربرد پوشش های مصنوعی تجزیه ناپذیر و همچنین افزایش تقاضای مصرف کنندگان برای غذاهایی که حداقل فرایند روی آنها انجام گرفته است،                   پژوهش های متنوعی در رابطه با کاربرد لفاف های خوراکی در پوشش دادن انواع مواد غذایی در حال انجام می باشد. در این مقاله جنبه های بنیادین و کاربردی لفاف های خوراکی در صنعت غذا به ترتیب تعاریف، کلیات، طبقه بندی ها، کاربردها و انواع ترکیبات مورد استفاده، مورد بررسی قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها