آسیب شناسی پیامدهای زیان بار اقتصادی حاصل از یک بسته بندی نامناسب

نویسنده

چکیده

اگر طراحی یک بسته، مناسب و دقیق نباشد آنگاه محموله در حین حمل و انتقال از نقطه تولید تا نقطه مصرف دچار آسیب، عیوب فنی و عملکردی شده و در نتیجه موجب زیان های اقتصادی خواهد گردید. مقاله حاضر به مطالعه و بررسی موردی آسیب های وارده به بسته بندی و محموله ناشی از طراحی نامناسب بسته بندی برای تعدادی از محموله های ارسالی از یک کارخانه تولیدی به محل انبار منطقه ای مصرف کننده پرداخته و در ادامه ضمن برشماری مواردی که در طراحی بسته بندی مورد غفلت قرار گرفته و یا به خطا انتخاب شده اند به مطالعه پیامدهای زیان بار اقتصادی حاصل از یک بسته بندی نامناسب پرداخته است.

کلیدواژه‌ها