دوره و شماره: دوره 2، شماره 5، بهار 1390 (316) 
6. تولید و کاربرد برچسب های بسته بندی

محمدرضا دهقانی فیروزآبادی؛ مهران کریمی