بسته بندی نانو در گوشت

نویسنده

چکیده

فنّاوری نانو در بسته­بندی غذا، یک پدیده در حال ظهور است که طی آن مواد بسته­بندی برای بهبود          ویژگی­های حفاظتی، ممانعت­کنندگی، مقاومت به حرارت و زیست تخریب­پذیری در مقایسه با پلیمرهای معمول دستکاری می­شوند. این مواد همچنین برای گسترش سطوح ضد­قارچی و ضد­میکروبی و نشان دادن تغیییرات ضد­میکروبی و بیوشیمیایی فعالیت می کنند. صنعت         بسته بندی غذا این پتانسیل را دارد که بیش ترین سهم بازار فنّاوری نانو را جذب کند. یکی از وظایف آن بهبود کیفیت و عمر نگه داری محصولات گوشتی از طریق ویژگی های ممانعت کنندگی و نوع اجزای در اندازه نانو (نانو کامپوزیت)(1) زیست فعال داخل یا روی فیلم می باشد. نانو­کامپوزیت یک نوع ماده جامد چند فازی است که با ذرّات در مقیاس نانو، فیبرها یا صفحات کوچک هستند که با ویژگی های مکانیکی و شیمیایی بهتری نسبت به کامپوزیت­های معمول تهیه می شوند. در این مقاله کاربردهای بسته بندی نانو در صنایع گوشت(شامل نانو کامپوزیت ها در بسته بندی، بسته بندی فعال و ضد میکروب، بسته بندی هوشمند و زبان الکترونیکی،  بسته بندی نانو و انتقال گازها، پوشش های خوراکی، بسته بندی زیست تخریب پذیر، بررسی ریسک ها و مخاطرات مربوط به بسته بندی نانو و بازار محصولات نانو) مورد بحث قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها