معرفی روش ها و الزامات مهم در بسته بندی مواد پرتوزا

نویسنده

چکیده

در این مقاله جنبه ای از کاربرد بسته بندی مطرح می شود که نقش اولیه آن حفظ کالا و ایجاد آرامش به محیط است تا باعث شود انسان ها از کالا با رعایت اصول و قواعد استانداردی استفاده کنند. در جاهایی که بسته بندی کالاها را با آرم خطر می بینیم، متوجّه می شوییم که در به کارگیری از آن بایستی دقّت کنیم به چنین بسته هایی اصطلاحاً بسته بندی های خطرناک یا مقاوم به خطر می گویند. تهدید عوامل میکروبی و شیمیایی نه تنها در میادین نبرد بلکه در جوامع شهری نیز وجود دارد. با گسترش فنّاوری های هسته ای و به کارگیری این عوامل در محیط های غیر نظامی و بالاخص مراکز بیمارستانی، ایجاد خطرات میکروبی و شیمیایی را در جوامع شهری افزایش داده است. آن دسته از عملیاتی که در راستای جابه جایی رادیوایزوتوپ ها[1]، پسماند های پرتوزا و محموله های چرخه سوخت هسته ای انجام می گیرد، به عنوان ترابری مواد پرتوزا نام برده می شود. سالیانه حدود بین هجده تا بیست میلیون بسته مواد پرتوزا در سراسر جهان جابه جا می شود. این بسته ها از بشکه های کوچک تا محموله های سنگین را شامل می شود که طراحی، ساخت و حمل آن ها نیازمند آنست که در مقابل خطرات ناشی از نقل و انتقال در شرایط عادی و سانحه مورد حفاظت قرار گیرد. 2- Radioisotopes

کلیدواژه‌ها