فنّاوری شناساگر فرکانس رادیویی و کاربرد آن در ردیابی مواد غذایی بسته بندی شده چالش ها و راهکارها

نویسندگان

چکیده

بسیاری از کشورها سیستم هایی را جهت ردیابی مواد غذایی درست کرده اند. با این حال سیستم های موجود نیازمند کاغذ و نیروهای انسانی است. همچنین این  سیستم ها نمی توانند مبدأ و مقصد مواد غذایی را ردیابی کنند. سیستم شناساگرهای فرکانس رادیویی RFID این توانایی را دارد که ماده غذایی را به طور کامل ردیابی و مبدأ و مقصد آن را مشخص نماید. فنّاوری RFID، ردیابی همزمان تعداد زیادی از کالاها را آسان نموده است. همچنین با بهره گیری از این سیستم، تمامی اطّلاعات مربوط به تولید و سازنده را می توان ثبت کرد. در این مقاله سعی بر آنست علاوه بر تشریح فنّاوری RFID، کاربردهای آن را هم در صنعت غذا معرفی نماییم و همچنین چالش های موجود در استفاده از این روش و راهکارهای ممکن نیز در پایان مورد بررسی قرار گرفته است. 3- Radio -Frequency Identification

کلیدواژه‌ها