مهاجرت ریزساختارهای آلومینیوم از بسته‌های چندلایی مقوایی به داخل آب پرتقال

نویسندگان

چکیده

میزان مهاجرت آلومینیوم از بسته‌های مقوایی چند لایه اسپتیک به داخل آب‌پرتقال از طریق کنترل میزان آلومینیوم موجود در آب‌پرتقال که(آبمیوه خاص، بدون مواد افزودنی) در چنین بسته هایی پرشده و نیز به مدّت یک سال در دمای محیط(C° 23) نگه داری شده‌اند، مطالعه گردید. روش تحلیلی شامل هضم و تجزیه آب‌پرتقال به کمک مایکروویو(MW)، با اسید نیتریک غلیظ می باشد که منجر به تعیین میزان غلظت آلومینیوم از طریق میدان القایی دو قطبی به همراه طیف سنجی جرمی پلاسمایی(ICP-SFMS)، انجام می‌شود. احتیاط‌های لازم جهت کاهش آلودگی‌های نمونه در طول آزمایش صورت گرفت و منجر به شناسایی روشی گردید که در آن میزان آلودگی‌های نمونه تا حد µgL-1 5 محدود بوده است و میزان غلظت مواد دیگر نیز در غلظت نهایی مورد بررسی، برآورد شده­اند، %10 تعیین شده است. در نتیجه مجموع میزان عدم قطعیت‌های محاسبه شده در روش مورد بررسی در حدودRSD تعیین شده است. آزمون ‌های آماری انجام شده بر روی داده‌های به دست آمده، نشان داد که زمان ذخیره سازی بین 12 ساعت تا یک سال، بر روی تغییر میزان غلظت آلومینیوم موجود در تمام 3، 6، 9 و 12 آب‌پرتقال مورد بررسی، تأثیری ندارد. از نظر آماری(تعداد) ماه ذخیره سازی بسته‌ها در دمای محیط، تفاوت چندانی بین غلظت آلومینیوم آب‌پرتقال، قبل از پر کردن آب‌پرتقال در بسته‌ها و ذخیره سازی نمونه‌ها طبق بازه زمانی تعیین شده وجود نداشت(1).

کلیدواژه‌ها