دوره و شماره: دوره 3، شماره 9، خرداد 1391 (320) 
مروری تطبیقی به وضعیت بسته‌بندی ایران با چند کشور جهان

روح الله نوری؛ مهدی فتح‌اله؛ محمدرحیم اسفیدانی؛ افشین علیپور پیجانی


کاربرد بسته بندی های هوشمند در نوشیدنی ها

مانا مشکور؛ مسعود هاشمی شهرکی؛ یحیی مقصودلو