دوره و شماره: دوره 3، شماره 12، اسفند 1391 (328) 
اثر نانوذرّات سلولزی بر ویژگی های کاغذ

منصوره سادات عنایتی علی نیا؛ الیاس افرا؛ علی قاسمیان