دوره و شماره: دوره 3، شماره 12، زمستان 1391 (328) 
3. اثر نانوذرّات سلولزی بر ویژگی های کاغذ

منصوره سادات عنایتی علی نیا؛ الیاس افرا؛ علی قاسمیان