بررسی تأثیرات بسته بندی وکیوم با نایلون روی تغییرات امگا 3 و امگا 6 در فیله کپور

نویسندگان

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی تأثیر بسته بندی به صورت وکیوم با نایلون پلی وینیل کلراید در روند تغییرات امگا 3 و امگا 6 در ماهی کپور معمولی در سردخانه 18- درجه سانتی گراد به مدّت 180 روز بوده است. در این بررسی که در آزمایشگاه تکنو آزما با استفاده از دستگاه گاز کروماتوگرافی و روش انجام شد. مجموع  از 21/18 درصد در ماهی تازه به 85/14 درصد در نمونه شاهد(05/0≤ P). و 43/16 درصد در نمونه وکیوم در پایان دوره 180 روز نگهداری رسیده است (05/0≤ P)؛اما بین نمونه شاهد و وکیوم اختلاف معناداری دیده نشد. (05/0 P). مجموع امگا 3 در زمان صفر از 7/16 درصد به 87/6 درصد در پایان دوره 180 روزه در نمونه شاهد( 05/0≤ P) و در نمونه وکیوم 94/10 درصد در پایان دوره رسید.(05/0 P). اسیدهای چرب گروه امگا 3 بیشتر در معرض شکستن و تبدیل می باشند و به همین جهت تغییرات زیادی در آن مشاهده می شود. همچنین در مقایسه نمونه شاهد و وکیوم اختلاف معناداری دیده شد(05/0≤ P)، زیرا بسته بندی تحت خلأ، نرخ فعالیت های اکسیداسیون را کند می کند و ماندگاری محصول را افزایش می دهد.

کلیدواژه‌ها