شناسایی مؤلفه های مؤثر بر انتخاب مشتریان در بسته بندی مواد غذایی

نویسندگان

چکیده

شناسایی نیازهای مشتریان و علایق مشتری، یکی از مهم ترین گام های مدیران کسب و کارها در راستای پاسخگویی به آن ها است. با توجّه به اینکه اغلب تصمیمات خرید مشتریان در نقطه­ی خرید صورت        می گیرد، و بسته بندی محصولات غذایی یکی از اولین مفاهیمی است که مشتری در مواجهه با محصولات بررسی می نماید. بنابراین شناسایی مؤلفه های مطلوب بسته بندی مؤثر بر انتخاب مشتریان در صنعت محصولات غذایی کشور می تواند برای کسب و کارهای فعال در این حوزه، مبنایی مناسب در تصمیم گیری ها و برنامه های مرتبط و آمیخته  با محصول و برای مشتری نیز فراهم کننده ی مطلوب ترین بسته بندی باشد. مقاله حاضر بر اساس مطالعه ی نمونه ای متشکل از 124 نفر از شهروندان تهرانی که از نواحی مختلف شهر تهران بر اساس روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی گردآوری شده بودند، انجام گرفته است. نتایج تحقیق حکایت از آن دارد که مؤلفه های بسته بندی مؤثر بر انتخاب مشتری از نظر میانگین دارای اختلاف معنی دار از هم می باشند و بنابراین با استفاده از آزمون فریدمن اولویت بندی شده اند و در نهایت با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری تحلیل عاملی تأییدی سازه های اصلی تحقیق در سه بعد: عوامل بصری، اطّلاعاتی و کارکردی دسته بندی شده اند.

کلیدواژه‌ها