فرآوری و بسته بندی اسپتیک مواد غذایی

نویسندگان

چکیده

فرآوری اسپتیک به پر کردن محصول استریل در ظروف از قبل استریل شده و به دنبال آن دربندی غیر قابل نفوذ در شرایط و فضای استریل اطلاق می­شود. امروزه فرآوری و بسته­بندی اسپتیک به عنوان یک فنّاوری جایگزین و کارآمد در تولید فرآورده­های قابل استریل شدن در صنایع غذایی توسعه چشمگیری پیدا کرده است. در این تحقیق به صورت کاربردی به بررسی تحول تاریخی این فرآوری، استریل کردن مواد غذایی مورد فرآوری، استریل کردن مواد بسته­بندی و سطوح تجهیزات و همچنین استریل کردن منطقه اسپتیک پرداخته شده است. در ادامه به متداول­ترین روش­های اسپتیک در صنایع غذایی اشاره شده است و در پایان مزایا و محدودیت­های اصلی این فرآوری مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها