ارزیابی بسته بندی مواد غذایی از دیدگاه مهندسی و تعیین مدّت ماندگاری محصولات غذایی بسته بندی شده

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

بسته­بندی مواد غذایی در پاسخ به نیاز حفاظت محصولات غذایی از محیط­های داخلی و خارجی و همچنین در پاسخ به انتظار مصرف­ کنندگان برای آسایش و امنیت محصولات گسترش یافت. تحقیقات اخیر نشان داده است که 72% از مصرف­کنندگان در آمریکا حاضرند مقدار پول بیشتری برای اطمینان از تازگی محصول دریافتی به وسیله انواع بسته­بندی­ها پرداخت نمایند. بسیاری از بسته­بندی­هایی که اخیراً گسترش یافته­اند روی افزایش عمر ماندگاری محصول و کیفت بالاتر محصول تحویلی به مصرف­کننده تأکید دارند. این پیشرفت­ها بدون بهبود مواد مصرفی در بسته­بندی­ها، استفاده از انواع مختلف سنسورها در بسته­بندی مواد غذایی و کاربرد اصول مهندسی امکان­پذیر نخواهد بود. در این مقاله، سعی شده است بسته­بندی مواد غذایی از دیدگاه مهندسی مورد بحث و بررسی قرار گیرد و در نهایت، روش ارزیابی مدّت ماندگاری توضیح داده خواهد شد.

کلیدواژه‌ها