دوره و شماره: دوره 4، شماره 15، پاییز 1392 (331) 
3. کاربرد پوشش های زیستی بر روی مقوای بسته بندی

محمد جواد عباسی فرید؛ محمدرضا دهقانی فیروزآبادی؛ حسین رسالتی