دوره و شماره: دوره 4، شماره 15، آذر 1392 (331) 
کاربرد پوشش های زیستی بر روی مقوای بسته بندی

محمد جواد عباسی فرید؛ محمدرضا دهقانی فیروزآبادی؛ حسین رسالتی