دوره و شماره: دوره 4، شماره 16، زمستان 1392 (332) 
7. بررسی اثر جنس بسته بندی و تیمارهای شیمیایی بر کیفیت بذر بسته بندی شده

محمدرضا صالحی سلمی؛ محمدحسین دانشور؛ مرتضی بیات؛ علی ابوالفتحی؛ سیدرضا موسوی