دوره و شماره: دوره 4، شماره 14، شهریور 1392 (330) 
معرفی فنّاوری های نوین در صنعت بسته بندی

مصطفی امام پور؛ رامین هاشمی طباطبایی؛ سید عبدالله حسینی شرقی


مروری بر امکان استفاده از فنّاوری پلاسمای سرد در صنعت بسته بندی

سوگل مظلوم؛ مونا فلاح شجاعی؛ محمد حسن کمانی؛ حبیب الله میرزایی