اثر ماندگاری پوشش خوراکی متیل سلولز در مغز پسته در طول نگهداری

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا.. آملی

چکیده

پسته از محصولات ارزشمند صادرات ایران می­ باشد که در چند سال اخیر به علت آلوده بودن به سم آفلاتوکسین صادرات آن دچار خدشه شده است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثر پوشش­ دهی پسته با هیدروکلوئید متیل­ سلولز بر میزان آفلاتوکسین آن در طی نگهداری می­ باشد. در این تحقیق از مغز پسته­ ی رقم عباسعلی دامغان استفاده گردید. غلظت­ های مختلف از محلول متیل سلولز (1/0%، 5/0%، 1%، 2%) آماده شد و پوششی از این هیدروکلوئید از طریق غوطه­ ورسازی متیل سلولز بر روی نمونه­های پسته ایجاد گردید. نمونه­های پوشش داده و نمونه شاهد(فاقد پوشش) مدّت 4 ماه در گرمخانه(انکوباتور) در دمای °c25 نگهداری شدند. در بررسی تأثیر مقادیر مختلف غلظت ­های متیل سلولز در ترکیب پوشش مغز پسته، بر میزان بازدارندگی این هیدروکلوئید بر روی تولید آفلاتوکسین کل که توسط کروماتوگرافی مایع با کارایی بالاHPLC)) اندازه ­گیری شد، نشان داد که غلظت­ های 1/0% و 5/0% باعث کاهش چشمگیری از تولید آفلاتوکسین در مغز پسته می­ گردد که قابل شناسایی نبود. همچنین اندازه ­گیری رطوبت نشان داد، بالاترین میزان رطوبت مربوط به مغز پسته پوشش داده شده با غلظت 2% و کمترین میزان رطوبت مربوط به نمونه شاهد، نمونه 1/0% و 5/0% می ­باشد.

کلیدواژه‌ها