تهیه فیلم زیست تخریب پذیر از پروتئین دانه گاودانه و تأثیر کلرور کلسیم بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی آن

نویسندگان

دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

هدف این تحقیق، بررسی پتانسیل تهیه یک فیلم زیست تخریب­پذیر از پروتئین­های دانه گاودانه و تأثیر کلرور کلسیم بر خصوصیات فیلم پروتئینی تهیه شده به منظور بسته­بندی مواد غذایی بود. ابتدا فیلم از کنسانتره پروتئینی دانه گاودانه و گلیسرول تهیه و برخی از خصوصیات فیـزیکوشیمیایی آن اندازه­گیری شد. در مرحله بعد کلرور کلسیم در چهار سطح 1/0، 4/0، 7/0 و 1 درصد وزنی/ وزنی کنسانتره پروتیئنی به محلول تشکیل­دهنده فیلم اضافه و خصوصیات فیزیکوشیمیایی فیلم­های تهیه شده مورد ارزیابی قرار گرفت. مطابق با نتایج به دست آمده، در حضور کلرور کلسیم خصوصیات فیزیک وشیمیایی فیلم­های تهیه شده به ویژه میزان مواد محلول کل، نفوذپذیری به رطوبت و میزان آبگریزی آنها به طور معنی­داری بهبود یافت. به نظر می­رسد ایجاد اتصال عرضی بین گروه­های کربوکسیلیک پروتئین­ها و یون­های کلسیم عامل اصلی بهبود خصوصیات باشد. البته غلظت کلرور کلسیم نیز عامل مهمی است که باید در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها