زیبایی شناسی در بسته‌بندی با تحلیلی بر ابعاد و پیامدهای آن

نویسندگان

فارس، استهبان، خیابان امیرکبیر، جنب مسجد آل محمد، منزل سید مسلم علوی

چکیده

شرکت­ها در عصر همگرایی کیفی محصولات، ناگزیر از متمایزسازی هستند. بسته­بندی در مقام ابزاری متمایز­کننده می­تواند در این زمینه راه­گشا باشد. یکی از شیوه­های ایجاد تمایز توسط بسته­بندی، وجود جنبه­های زیبایی بخش در بسته­بندی است که می­تواند بر تمایز محصول و در سطحی بالاتر، بر شناخت و تمایز برند مالک محصول مؤثر باشد. تحقیقات گذشته این حوزه، مبیّن آن است که رعایت اصول زیباسازی در طراحی بسته­بندی می­تواند به دلیل فراهم نمودن تجاربی جدید برای مشتریان زیبایی دوست، از نظر کارکردی و نمادین نیز با پیامدهایی برای آن­ها همراه باشد و در نتیجه تمایل مشتریان را به تکرار خرید، پرداخت بالاتر و ارتباطی مستمر با بسته­بندی و برند روی آن افزایش دهد. از این رو، هدف از این مطالعه، ارایه تحلیلی جامع نسبت به جنبه­های زیبایی بخش به بسته­بندی است که در این میان سعی می­گردد این جنبه­ها و پیامدهای آن در سطح نگرش و رفتار مشتری با استناد به مطالعات گذشته داخلی و خارجی در حوزه بسته­بندی تحلیل گردد. در پایان مقاله نیز سعی خواهد شد که پیشنهاداتی عملیاتی برای طراحان و شرکت­های صاحب بسته­بندی در ارتباط با زیبایی بسته­بندی ارایه شود.

کلیدواژه‌ها