بررسی کاربرد و تأثیر گالاکتومانان بر ویژگی های فیلم ها و پوشش های خوراکی

نویسندگان

1 دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

2 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

3 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران

چکیده

نوآوری­ها همچنان در صنعت بسته­بندی مواد غذایی در حال افزایش است و هدف آن، ایجاد سامانه نگهداری مناسب برای غذا، حفظ ایمنی و کیفیت میکروبی و شیمیایی غذا و در عین حال ایجاد جذّابیّت بیشتر به منظور بازاریابی محصول می­باشد. استفاده از منابع تخریب­پذیر در محیط زیست به عنوان مواد مورد استفاده در بسته­بندی مانند هیدروکلوئیدها با منشأ طبیعی، یکی از اهداف اصلی این صنعت می­باشد. تولید فیلم­ها و پوشش­های خوراکی به عنوان یکی از فنّاوری­های بالقوه که می­توانند به منظور افزایش مدّت نگهداری مواد غذایی و اطمینان از کیفیت آن در برابر عوامل محیطی به کار روند، مورد توجّه قرار گرفته است. یکی از منابعی که به منظور تهیه فیلم و پوشش خوراکی می­تواند مورد استفاده قرار گیرد، گالاکتومانان استخراج شده از منابع مختلف(مانند صمغ لوبیای لوکاست یا صمغ گوار) است که به دلیل دارا بودن خواص مکانیکی و نفوذپذیری مناسب، قابلیت کاربرد در مواد غذایی را دارا است. در این مقاله مروری، ویژگی­های فیلم­های تهیه شده از گالاکتومانان مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها