دوره و شماره: دوره 6، شماره 22، تابستان 1394 (437) 
1. تأثیر ترکیب و ابعاد جعبه ها بر کیفیت بسته های مقوای کنگره ای

شادمان پورموسی؛ مهدی روشن ضمیر؛ آژنگ تاج دینی؛ مهران روح نیا


5. بررسی امکان استفاده از فنّاوری ازن در صنعت بسته بندی محصولات غذایی

محمدحسن کمانی؛ مونا فلاح شجاعی؛ صادق ریگی؛ حبیب اله میرزایی


6. بررسی کاربرد و تأثیر گالاکتومانان بر ویژگی های فیلم ها و پوشش های خوراکی

مجتبی یوسفی اصلی؛ سیده معصومه عرب؛ مهدی فرهودی؛ نسیم خورشیدیان


7. کاربرد آنزیم ترانس گلوتامیناز در تهیه فیلم های خوراکی بر پایه کیتوزان

سیده معصومه عرب؛ مجتبی یوسفی اصلی؛ نسیم خورشیدیان؛ مهدی فرهودی