دوره و شماره: دوره 6، شماره 22، شهریور 1394 (437) 
تأثیر ترکیب و ابعاد جعبه ها بر کیفیت بسته های مقوای کنگره ای

شادمان پورموسی؛ مهدی روشن ضمیر؛ آژنگ تاج دینی؛ مهران روح نیا


کاربرد آنزیم ترانس گلوتامیناز در تهیه فیلم های خوراکی بر پایه کیتوزان

سیده معصومه عرب؛ مجتبی یوسفی اصلی؛ نسیم خورشیدیان؛ مهدی فرهودی