دوره و شماره: دوره 6، شماره 23، پاییز 1394 (544) 
1. امکان سنجی افزایش تولید کاغذ کنگره ای برای مصارف بسته بندی

علیرضا سوخته سرائی؛ رامید فروزانفر؛ احمد رضا زاهدی طبرستانی؛ الهام نوروزی