دوره و شماره: دوره 6، شماره 23، آذر 1394 (544) 
امکان سنجی افزایش تولید کاغذ کنگره ای برای مصارف بسته بندی

علیرضا سوخته سرائی؛ رامید فروزانفر؛ احمد رضا زاهدی طبرستانی؛ الهام نوروزی