بررسی نقش درجه‌بندی و بسته‌بندی در بهبود بازاریابی و صادرات خرمای ایران

نویسنده

دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه مهندسی بیوسیستم

چکیده

درجه­بندی و بسته­بندی محصولات کشاورزی در نگهداری، استاندارد‌سازی محصول از نظر یکنواختی در کمیت و کیفیت و راهیابی به بازارهای جدید خارجی و افزایش صادرات و ارزآوری بسیار اهمیت دارد. با ایجاد رقابت در بازار محصولات کشاورزی می­توان باعث افزایش بهره­برداری در محصولات کشاورزی شد. بر­خلاف کشورهای پیشرفته که از فنّاوری­های مهمی مانند شرایط ایده­آل نگهداری و بازاریابی استفاده می­کنند در ایران چنین چیزی به صورت کارا صورت نمی‌پذیرد و به همین خاطر در برخی مواقع، محصولات کشاورزی فاقد مشتری‌پسندی مناسب(آن گونه که باید باشند)، می‌باشند. با توجّه به آسیب‌پذیری بخش کشاورزی به عنوان مهم‌ترین بخش اقتصادی کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، و ضرورت کاهش ضایعات کشاورزی و همچنین تأکید بر افزایش درآمدهای ناشی از صادرات غیرنفتی، در این مقاله به لزوم درجه‌بندی و بسته‌بندی محصولات خرما، بررسی وضعیت و مشکلات صادرات آن در ایران و ارایه راهکارهای پیشنهادی پرداخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها


 1. . نصرالله‌زاده ا.، جعفری، م. و اکبری، ا. (1392)، «چالش‌ها و مشکلات بسته‌بندی زعفران»، فصلنامه علوم و فنون بسته‌بندی، شماره 20. 18-29.
 2. پوردربانی، راضیه، (1391). «درجه‌بندی خرما بر اساس مراحل مختلف رسیدگی با استفاده از ماشین بینایی». رساله دکتری دانشگاه تبریز.
 3. .بختیاری، س.، (1388). «گزارشی از صادرات و تولید خرما در ایران»، منتشر شده در روزنامه پول.
 4. بی‌نام. (1390). خبرنامه خرما. انجمن ملّی خرمای ایران، سال اول، شماره (1).
 5. بی‌نام. (1389). «وضعیت تولید و صادرات خرما در کشور». خبر جام جم. کد خبر: 6707444488876959784.
 6. بی‌نام،(2013) سازمان جهانی غذا و کشاورزی ملل متحد .
 7. بی‌نام، (2011). سازمان جهانی غذا و کشاورزی ملل متحد. http://www.fao.org/documents/en.
 8. عزیزی، ج. و یزدانی، س.، (1386). «بررسی میزان پایداری درآمد صادراتی خرمای ایران». سال سیزدهم.شماره 1.
 9. مدرسی، ف.، مستعان، ا.، پیروزی فرد، م. و علیزاده، م.، (1394). «تأثیر بخاردهی بر خواص بافتی خمیر خرمای کبکاب». فصلنامه علوم و صنایع غذایی.
 10. کاظم‌زاده، ل. و ابونوری،ع.ع.(1385). «تخمین سیستم عرضه و تقاضا با استفاده از سیستم معادلات همزمان». فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه ، شماره 54. 7-8.
 11. قاسم‌خانی، س. (1386). «توصیه‌های عملی برای ارتقا صادرات خرما». دفتر توسعه طراحی و ترویج امور بسته‌بندی معاونت بررسی بازار و بازاریابی، سازمان توسعه تجارت ایران، وزارت بازرگانی.
 12. پناهی، ب. و سلیمانی، ن.، (1391). «روش‌های نوین بسته‌بندی خرما». دسترس در وب ‌سایت http://agrilib.areo.ir/book_.pdf391.
 13. نامداری، ب. (1387) «بررسی شاخص‌های مؤثر بر توسعه صادرات غیر‌نفتی». پایان‌نامه کرشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، .دانشگاه پیام نور گرمسار. نور گرمسار.
 14. رحمانی ح، علوی ن، نظام آبادی پور ح و احمدی ع، (1389). «امکان‌سنجی استفاده از پردازش تصویر جهت شناسایی خرابی‌های ظاهری خرمای مظافتی». ششمین کنگره ملّی مهندسی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون، پردیس کشاورزی دانشگاه تهران (کرج)، 24 و 25 شهریور.
 15. FAO ,(2000). Study prepared for the horticultural products group raw materials, Tropical and horticultural products service. Commodities and trade division.
 16. Barreveld WH) 1993)., Date palms product.://www.fao.org .
 17. Aleid SM, Barber AR, Rettke M, Leo A, Alsenaien WA, AA., (2012). Utilization of modified atmosphere packaging to extend the shelf life of dates. Sci Technol .Int J Food.,25–1518 :47.
 18. Nelson S.O. and Lawrence K.C., (1992). Sensing moisture content in dates by RF impedance measurement. ASAE, 35 (2), 591-596.
 19. Ismail K.M. and Al-Yahya S.A., (2003). A quick method for measuring date moisture content. Translation of the ASAE., 46(2), 401-405.
 20. Al-Janobi A., (2000). Date inspection by color machine vision. Agric Sci (1), 12, 69-79.
 21. Mohsenin, N. N. (1970). Physical properties of plant and animal materials (1st ed.). chapter 4. Gordon and breach science publishers. London.