بررسی تأثیر اندازه و طراحی بسته بندی بر قصد خرید و رضایت مشتری

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی حسابداری و مدیریت دانشگاه شهید بهشتی

2 عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات علوم زیستی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در دنیای رقابتی امروزی با انواع مختلف کالا، موفقیت هر محصول در فروش، مستلزم این است که بسته­بندی و ظاهر محصول بتواند ارتباط مؤثری را با خریداران ایجاد کند و زمینه جلب­نظر مشتری را فراهم سازد. با توجّه به نقش و اهمیت بسته­بندی در رفتار خرید مصرف­کننده، هدف این مطالعه، بررسی تأثیر اندازه بسته­بندی و طراحی بسته­بندی بر قصد خرید و رضایت مشتریان محصولات بود. روش پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی بود، جامعه آماری این تحقیق، 490 نفر از مسئولان یک کارخانة است، که با توجّه به جدول کرجی و مورگان 219 نفر به عنوان حجم نمونه با روش در دسترس انتخاب شدند، ابزار جمع­آوری داده­ها پرسش­نامه محقق بود که روایی آن با استفاده از اعتبار صوری و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شد که مقدار آلفای کل به دست آمده آن برابر 795/0 بود و تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از نرم افزار spss21 انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد بین طراحی بسته­بندی محصول، اندازة محصول، اطّلاعات محصول و فنّاوری بسته­بندی محصول با قصد خرید مصرف­کننده همبستگی معناداری وجود دارد، نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد متغیرهای طراحی بسته­بندی محصول، اندازة محصول، اطّلاعات محصول بر روی بسته، فنّاوری بسته­بندی 75 درصد واریانس قصد خرید مصرف­کننده تبیین می­کنند.

کلیدواژه‌ها


  1. کی منش، ش(1390)، «نقش و اهمیت بسته بندی در توسعة صادرات» . سازمان توسعه و تجارت ایران.
  2. خدابخشی سورشجانی، ز.، ابراهیمی، الف. (1395). «تأثیر طرح بسته‌بندی محصولات غذایی بر رفتار خرید آنی مصرف»، فصلنامه علوم و فنون بسته‌بندی، شماره 29.
  3. فیض، د.، سلحشور، ا. (1387). نقش بسته بندی در بازاریابی. ص 112.
  4. رحیم نیا، ف .، علوی، م. (1387). «بررسی تأثیر نیروی رقابتی بازار بر استراتژی های بسته بندی کالا با استفاده از مدل پورتر». نشریه بررسی های بازرگانی، مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، شماره 31، ص 6- 15.
  5. Pantin-Sohier, G. (2009), "The Influence of the Product Package on Functional and Symbolic Associations of Brand Image." Recherche et Applications en Marketing, 24(2), 53-71.
  6. Silayoi, P. & Speece, M. (2007), "The importance of packaging attributes: a conjoint analysis approach." European Journal of Marketing, 41 (11/12), 1495-1517.
  7. Keller, K. L. (2003). "Strategic brand management: Building, measuring and managing brand equity, 2nd ed.," Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall 321-327.