دوره و شماره: دوره 8، شماره 31، پاییز 1396 (796) 
7. برچسب مواد غذایی: مفاهیم، کارکردها و دلایل استفاده یا عدم استفاده از آن

صفحه 76-91

ابوالقاسم ابراهیمی؛ مریم نکویی زاده؛ زهرا خدابخشی سورشجانی