دوره و شماره: دوره 8، شماره 31، آذر 1396 (796) 
برچسب مواد غذایی: مفاهیم، کارکردها و دلایل استفاده یا عدم استفاده از آن

صفحه 76-91

ابوالقاسم ابراهیمی؛ مریم نکویی زاده؛ زهرا خدابخشی سورشجانی